People in Safety: Star­tupy namiesto cha­rity alebo keď pod­ni­ka­nie rieši sociálný prob­lém

Katka Šiborová / 28. novembra 2014 / Tech a inovácie

Inte­li­gentný záchranný modul. Znie to ako výmy­sel sce­ná­ris­tov naj­nov­šieho sci-fi či tajný pro­jekt v oblasti ves­mír­neho výskumu. Opak je prav­dou. Žiadna mimo­zem­ská civi­li­zá­cia, koz­mo­nauti plá­va­júci ves­mí­rom ani akční hrdi­no­via. Len oby­čajní ľudia. V sociál­nej núdzi, bez stre­chy nad hla­vou a pokoja.

Práve tým je určený Inte­li­gentný záchranný modul spo­loč­nosti People in Safety a aby sme sa dozve­deli viac, vyspo­ve­dali sme head of the pro­ject Jakuba Zavia­čiča.

Na začia­tok by si nám mohol pove­dať niečo o sebe…

Volám sa Jakub Zavia­čič a zatiaľ som stále štu­den­tom vyso­kej školy eko­no­mic­kej Aka­dé­mie Sting o.p.s v Brne. Teraz sa zaobe­rám mojím pro­jek­tom People in Safety a inak tiež vediem pobočku spo­loč­nosti Heat Energy v Hus­to­pe­čích. Vo voľ­nom čase skoro nič nestí­ham, pre­tože ho teraz ani nemám, ale práca a môj pro­jekt ma napĺňajú, takže si nesťa­žu­jem.

Povieš nám, čím sa zaoberá pro­jekt People in Safety? 

People in Safety je názov môjho pro­jektu, ktorý sa prvotne zaoberá rie­še­ním otázky bez­do­mo­vec­tva. Sna­žím sa rie­šiť nie­len prob­lém s nedos­tat­kom kapa­city uby­to­va­nia pre ľudí bez domova v zim­nom období, ale hlavne pre­ven­ciou. A názov People in Safety s.r.o. si mys­lím, že je vhodný aj pre spo­loč­nosť, ktorá bude toto posla­nie napĺňať.

Pro­duk­tom tvo­jej spo­loč­nosti je Inte­li­gentný záchranný modul? Čo to je? 

Ide teda o pro­dukt mojej spo­loč­nosti. Inte­li­gentný, pre­tože dokáže využí­vať ľud­ské telo ako zdroj tepla a dokáže sa sám regu­lo­vať podľa nasta­ve­nia, záchranný, pre­tože si mys­lím, že pár ľud­ských živo­tov možno aj zachráni a modul, to je asi všet­kým jasné.

Odkiaľ prišla myš­lienka využiť staré lodné kon­taj­nery takýmto sociálne pros­peš­ným spô­so­bom? Ako ťa to napadlo?

Každá myš­lienka vznikne na základe vedo­mostí a skú­se­ností, tak tomu bolo aj v mojom prí­pade. A pre­tože som štu­do­val sta­veb­níc­tvo a poznal som fun­kcie novo­do­bej tech­no­ló­gie ktorá je využitá v module, doká­zal som v teore­tic­kej rovine navr­hnúť tento pro­jekt, ktorý roz­ví­jam a sna­žím sa ho zasa­diť do praxe, hoci je to neoča­ká­vane veľmi ťažké.

S akými kom­pli­ká­ciami si sa musel počas tvorby prvého pro­to­typu vyspo­ria­dať?

Kom­pli­ká­cie výrob­ného cha­rak­teru neboli až tak náročné, železo je tvárne a s tro­chou fan­tá­zie či tech­nic­kých zruč­ností sa dalo zvlád­nuť všetko bez väč­ších prob­lé­mov, Hor­šie to už je s admi­ni­stra­tí­vou v ČR. Člo­vek sa snaží niečo robiť a ešte to všetko musí oddrieť, zapla­tiť a vymys­lieť, ale okrem toho musí byť aj úrad­ník alebo čo.

Je o pro­dukt záu­jem? Alebo sa zatiaľ české mestá tvá­ria nedô­ver­čivo?

Záu­jem je skôr z iných štá­tov, čo ma tro­chu prek­va­pilo. Mys­lel som si, že naše mestá alebo orga­ni­zá­cie budú radi za takéto alebo podobné rie­še­nie.

A čo zahra­ni­čie? Máš plány posu­núť to ďalej?

Plány sú naozaj veľké, zatiaľ môžem pre­zra­diť len to, že ak sa všetko podarí bude mať na jar 2015 Afrika svoj prvý Inte­li­gentný záchranný modul ako mobilnú ordi­ná­ciu pre leká­rov. Viac by som, zatiaľ, pre­zra­diť nech­cel.

Plá­nu­ješ nejaké ino­vá­cie či vylep­še­nia?

Ino­vá­cia je podľa mňa pri­ro­dzený vývoj, takže ino­vu­jeme kaž­dým dňom.

Modul má slú­žiť ako uby­to­va­nie pre bez­do­mov­cov, tvr­díš, že im ale môže ponúk­nuť aj prácu. Ako?

Nech­cem hovo­riť uby­to­va­nie, to bude ešte chvíľku trvať, ale už sa to rysuje. Tento prvý modul je vylo­žene určený ako úto­čisko pred nepriaz­ni­vým poča­sím. A tie moduly musí nie­kto zo sta­rých kon­taj­ne­rov vytvo­riť. Navrhol som ho tak, aby bol VUR čo naj­jed­no­duchší, pre­tože v jed­no­du­chosti je krása, ale tiež preto, aby na výrobe mohli pra­co­vať práve ľudia bez domova. S tým, že máme 2 roviny práce. Jedna je neod­borná, for­mou bri­gád pre ľudí, čo nechcú pra­co­vať každý deň, ale potom je tu druhá rovina a tá je naozaj pre ľudí, ktorí chcú zme­niť svoj život, tým ponú­kame rek­va­li­fi­ká­ciu a rok praxe. Takto pre­ško­lení ľudia s pra­xou by mali byť lep­šie uplat­ni­teľní na trhu práce.

Modul je ener­ge­ticky sebes­tačný, ako to fun­guje?

Solárna ener­gia, teplo vyro­bené kaž­dým ľud­ským telom, zlo­žitá samo­re­gu­lá­cia vďaka cen­trál­nej ria­dia­cej jed­notke …

Modul teda fun­guje ako samos­tatná jed­notka? Jediné, čo potre­buje sú auto­ba­té­rie. Ako to fun­guje? Naozaj nie je potrebné, aby sa nie­kto o modul sta­ral / spra­vo­val ho?

Jediné čo treba, je ráno modul vypra­tať a dez­in­fi­ko­vať. A tu vzniká ďal­šia pra­covná prí­le­ži­tosť, ten­to­raz pre ženy bez domova.

Ako plus uvá­dzaš, že by pou­ži­tie modulu umož­nilo šet­riť verejné finan­cie. Koľko teda vyjde výroba jed­ného modulu?

Udá­vam toto porov­na­nie voči vyhrie­va­ným sta­nom. A okrem toho že tento pro­jekt vytvorí ľuďom bez domova aj prácu, čo stany nedo­kážu, navyše ušet­ria mestá za 5 rokov na 90 ľuďoch 4 000 000 korún. Nech­cem zatvá­rať ľudí do kon­taj­nera. Chcel som vytvo­riť nejakú brzdu sys­tému ktorý asi moc nefun­guje, keďže ľudí na ulici stále pri­búda.

Ako je rie­šené hygie­nické záze­mie?

TOI TOI sys­tém je využitý pre potrebu toalety. Chcem ale využí­vať aj spo­lu­práce s azy­lo­vými domami alebo den­nými cen­trami, kde by ľudia vyko­ná­vali hygienu a navyše by využí­vali aj iných pod­pôr, ktoré tieto zaria­de­nia umož­ňujú.

Jed­ným z bene­fi­tov modulu, ktorý uvá­dzate na svo­jej webo­vej stránke, je schop­nosť moni­to­ro­vať obča­nov bez domova. Ako to mys­líš? Res­pek­tíve, načo by takéto moni­to­ro­va­nie bolo dobré?

Ide hlavne o to, aby bol pres­nejší pre­hľad o tom, koľko ľudí bez domova tu vôbec máme, ale tiež, aby im vďaka tomu bolo možné poskyt­núť nejaké zdra­votné ošet­re­nie a podobné veci. O tých, ktorí nevy­uží­vajú krí­zové cen­trá nie je pre­hľad a v prí­pade potreby je skoro nemožné dotyč­ného občana kon­tak­to­vať.

Vyhral si toh­to­ročné Social Impact Awards, pomohla ti táto výhra k tomu posu­núť sa spolu s pro­jek­tom ďalej?

Určite áno a kaž­dému, kto má dobrý nápad, odpo­rú­čam zúčast­niť sa čo naj­viac súťaží. Je to naj­lepší spô­sob ako zís­kať spätnú väzbu od ľudí, ktorí sa v tej oblasti naozaj vyznajú.

Plá­nu­ješ sa do budúcna veno­vať len People in Safety alebo máš v hlave pre seba aj nejaké iné uplat­ne­nie, možno aj ďalší skvelý pro­dukt?

Zatiaľ som tomuto pro­jektu veno­val viac ako rok svojho života a určite ešte ďal­ších pár rokov mu venu­jem. Sna­žím sa ho roz­ví­jať a hľa­dať aj ďal­šie uplat­ne­nie, čo sa mi zatiaľ darí. Ale je s tým naozaj veľa práce. Je to teraz vlastne môj život, žijem pro­jek­tom.

Čo by si pora­dil ľuďom, ktorí by sa tiež chceli vrhnúť do vlast­ného pro­jektu?

Ak chcete začať robiť nejaký väčší pro­jekt, tak musíte vedieť v hlave, ale aj v srdci, že je to správna vec, že to bude mať zmy­sel, ale tiež, že vám za to nie­kto zaplatí. Len ak budete veriť sebe a svojmu pro­jektu na 100%, tak môžete niečo zdarne vybu­do­vať.. Takže pra­jem veľa šťas­tia.

My pra­jeme veľa šťas­tia Jaku­bovi a ďaku­jeme mu za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)