Peter využil ťažkú rodinnú situáciu na naštartovanie hviezdnej kariéry. Brať príklad si z neho môže celé Slovensko

Linda Cebrová / 11. novembra 2018 / Biznis

  • Pe­ter je 19-ročný Slo­vák, ktorý má na konte nie­koľko best­sel­le­rov a píšu o ňom aj sve­tové mé­dia
  • Strednú školu ne­do­kon­čil, aby sa mo­hol na­plno ve­no­vať za­rá­ba­niu jeho pr­vého mi­li­ónu
  • Dnes jeho firma me­sačne ge­ne­ruje aj 100-ti­síc do­lá­rov
zdroj: Archív Peter Szabo
  • Pe­ter je 19-ročný Slo­vák, ktorý má na konte nie­koľko best­sel­le­rov a píšu o ňom aj sve­tové mé­dia
  • Strednú školu ne­do­kon­čil, aby sa mo­hol na­plno ve­no­vať za­rá­ba­niu jeho pr­vého mi­li­ónu
  • Dnes jeho firma me­sačne ge­ne­ruje aj 100-ti­síc do­lá­rov

Pe­ter Szabo vy­ras­tal v oby­čaj­nej slo­ven­skej ro­dine s prie­mer­ným zá­rob­kom. Všetko sa zme­nilo, keď mal 11 ro­kov, jeho ro­dina vstú­pila do ne­per­spek­tív­neho biz­nisu, ktorý stros­ko­tal. Sza­bovci boli nú­tení si vziať hneď nie­koľko úve­rov a hy­po­ték, mi­nuli všetky na­šet­rené pe­niaze a zrazu ich kva­lita ži­vota dra­ma­ticky po­klesla.

Pe­ter už viac ne­mo­hol cho­diť s ro­dičmi na do­vo­lenky a ako sám vraví, už si ne­mo­hol do­vo­liť kú­piť ani Nike te­nisky. Mladý Slo­vák sa s chu­do­bou jeho ro­diny vy­rov­ná­val len veľmi ťažko. V tom čase uvi­del v te­le­ví­zii mno­hými mi­lo­vaný, ale aj za­tra­co­vaný mo­ti­vačný film Sec­ret.

„Pred tým, ako som tento film vi­del, som ne­mal žiadnu gu­ráž či ná­pad ako zme­niť svoj ži­vot. Ne­us­tále som ča­kal na ne­jaký zá­zrak a za moje ne­šťas­tie som ob­vi­ňo­val všet­kých na­vô­kol. Vďaka to­muto filmu som však po­cho­pil, že člo­vek môže do­siah­nuť v ži­vote na­ozaj čo­koľ­vek, čo si zau­mieni,“ ho­vorí o svo­jej pr­vot­nej mo­ti­vá­cii Pe­ter na svo­jom You­tube ka­nále.

S do­stat­kom gu­ráže si sa­dol za po­čí­tač a vy­go­og­lil, ako za­rá­bať pe­niaze on­line. Ako prvé skú­šal PPC re­klamy, z kto­rých mu však ply­nuli len smiešne zá­robky. Za deň podľa vlast­ných slov za­ro­bil 4 centy a až o pár me­sia­cov sa pre­pra­co­val k zá­robku, ktorý pred­sta­vo­val 1 do­lár za deň.

Pe­ter za­čal po­stupne zís­ka­vať čo­raz viac no­vých ve­do­mostí a vy­skú­šal rôzne biz­nis mo­dely. Ne­skôr už za­rá­bal 10 do­lá­rov za deň, po­tom 100 do­lá­rov, až sa do­stal na sumu 9-ti­síc do­lá­rov za deň.

„V ur­či­tom bode som mal pri­vi­lé­gium za­rá­bať aj 50-ti­síc do­lá­rov me­sačne. Aj keď som túto sumu ne­do­sia­hol každý je­den me­siac, tých sil­ných me­sia­cov bolo viac ako tých slab­ších. A tak som bol po­stu­pom času schopný v mo­jich 17-tich ro­koch za­rá­bať viac ako pre­zi­dent kra­jiny,“ ho­vorí Pe­ter vo vi­deu.

Pet­rov ži­vot sa tak vďaka jeho ši­kov­nosti a vy­na­lie­za­vosti od zá­kla­dov zme­nil, pre­ces­to­val svet a v 18-tich od­išiel do fran­cúz­skeho Nice. Tu hľa­dal rady men­to­rov, ktorí mu mali po­môcť vy­lep­šiť jeho biz­nis.

Z Pet­ro­vých vi­deí na You­tube je po­čuť, že an­glič­tinu má do­ko­nalne zvlád­nutú a aj o zlo­ži­tej­ších té­mach roz­práva s pri­ro­dze­nou ľah­kos­ťou. Ne­bolo tomu tak vždy, Pe­ter si kvôli zlep­šo­va­nia úrovne cu­dzieho ja­zyka pla­til sú­kromné ho­diny. A uro­bil veľmi dobre, na­koľko, v jeho ka­ri­ére hrá práve an­glič­tina jednu z naj­výz­nam­nej­ších úloh. „Do­slova mi ot­vo­rila mi­lión dverí do sveta. Celý môj ži­votný prí­beh by bez nej vy­ze­ral úplne inak,“ pre trend.sk ho­vorí Pe­ter.

Keď bol Pet­rov biz­nis ešte len v plien­kach, svo­jich kli­en­tov si podľa TREND-u vy­hľa­dá­val najmä cez Fa­ce­book a in­ter­ne­tové fóra. Za­pá­jal sa do rôz­nych sku­pín, kde za­darmo po­sky­to­val tech­nické a mar­ke­tin­gové rady. Alebo priamo oslo­vo­val firmy s ná­padmi, ako by mohli zlep­šiť svoje pro­fily na so­ciál­nych sie­ťach. A tie ho za­čali an­ga­žo­vať ako kon­zul­tanta a kre­a­tívca.

Dnes sa už kli­en­tom ve­nuje v rámci jeho mar­ke­tin­go­vej a kon­zul­tač­nej firmy Le­a­dEvo, ktorá po­sky­tuje služby v ob­lasti po­ra­den­stva pri zís­ka­vaní zá­kaz­ní­kov. Pe­ter ju za­lo­žil v Sin­ga­pure a jej pre­važná kli­en­tela po­chá­dza z USA. V za­čiat­koch jeho pod­ni­ka­nia sa kli­en­tom roz­ho­dol do­konca ga­ran­to­vať aj výšku ná­vrat­nosti ich in­ves­tí­cie. V zá­vis­losti od druhu kam­pane sa po­hy­bo­vala od 300 do 1 500 per­cent. Me­sačný gross in­come Pet­ro­vej firmy (ho­no­ráre a pro­ví­zie za po­sky­to­vané služby) sa dnes po­hy­buje okolo sto­ti­síc do­lá­rov.

Pe­ter Szabo vy­bu­do­val firmu z nuly na zá­klade vlast­ných skú­se­ností a po­znat­kov. Pre­kážky v pod­ni­kaní ho ne­od­rá­dzajú, na­opak, víta ich. Na zá­ver snáď po­stačí ci­to­vať jeho slová, ktoré zdô­raz­ňujú aj vý­znam prob­lé­mov s kto­rými sa stretne každý pod­ni­ka­teľ.

„Keby ste mali hneď na druhý deň od za­ča­tia pod­ni­ka­nia úspech, resp. svoj vy­sní­vaný biz­nis, ktorý ge­ne­ruje pro­fit mi­lión me­sačne, boli by ste šťastní? Možno pár týž­dňov. Bez kon­trastu, frus­trá­cie a „pá­dov“ by ste si svoj úspech ni­kdy ne­vá­žili. Ani by ste si ne­uve­do­mili, akú cestu ste pre­šli, a kým ste sa stali… tú cestu by ste to­tiž pre­sko­čili,“ do­dáva Pe­ter pre por­tál pod­ni­kajte.sk.

Pridať komentár (0)