Piano získalo investíciu vo výške 22 miliónov dolárov. Posledný rok bol pre tento paywall zlomový

Mária Ambrozová / 11. januára 2019 / Biznis

  • Pro­jekt z dielne Etar­get a Next­Big sa po­súva na novú úro­veň
  • Pa­y­wall Piano zís­kal od Update Par­tners in­ves­tí­ciu vo výške 22 mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Päť ro­kov spo­ločné rie­še­nie pla­tieb za ob­sah vy­uží­valo nie­koľko slo­ven­ských mé­dií
zdroj: Unsplash
  • Pro­jekt z dielne Etar­get a Next­Big sa po­súva na novú úro­veň
  • Pa­y­wall Piano zís­kal od Update Par­tners in­ves­tí­ciu vo výške 22 mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • Päť ro­kov spo­ločné rie­še­nie pla­tieb za ob­sah vy­uží­valo nie­koľko slo­ven­ských mé­dií

Ešte pred viac ako dvoma rokmi Slo­vá­kov za ob­sah učil pla­tiť ná­rodný pa­y­wall Piano. V ok­tóbri 2016 sa však náš trh roz­ho­dol opus­tiť po pia­tich ro­koch. Jeho služby vy­uží­vali por­táli SME.sk, Pravda.sk, Pluska.sk, tyz­den.sk, TREND.sk aj HNon­line.sk.

Po jeho od­chode si zo­stá­va­júce mé­diá mu­seli vy­tvo­riť vlastný sys­tém plat­bou chrá­ne­ného ob­sahu a Piano často kri­ti­zo­vali, že spo­ločné rie­še­nie pla­tieb ne­majú úplne pod kon­tro­lou.

Stra­té­gie v článku k od­chodu Piana zo Slo­ven­ska sys­tém od­me­ňo­va­nia po­pí­sali: „Či­ta­te­lia pod­po­rili len tie mé­diá, ktoré chceli. We­bová stránka mé­dia, na kto­rej došlo k platbe, au­to­ma­ticky zís­kala 40 %, ďal­ších 30 % sa roz­de­lilo me­dzi mé­diá podľa času, ktoré na nich po­u­ží­va­teľ strávi. Zvy­šok, teda 30 %, si vzalo Piano na pre­vádz­ko­va­nie sys­tému.“

Vy­uží­vajú ho tí naj­sil­nejší

V sú­čas­nosti pa­y­wall vy­uží­vajú silní hráči ako Bu­si­ness In­si­der, The Eco­no­mist, Blo­om­berg, Men’s He­alth, AdAge, Di­gi­day alebo The Chive a len v po­sled­nom roku sa Pianu po­da­rilo zdvoj­ná­so­biť svoju kli­ent­sku zá­kladňu, len za tri roky sa roz­rá­stla o viac ako ti­síc pré­mi­ových me­diál­nych zna­čiek a dnes do­káže za­mest­nať do­kopy 180 za­mest­nan­cov v kan­ce­lá­riách v New Yorku, Lon­dýne či Rio de Ja­ne­ire. Toto všetko pris­pelo k tomu, že sa spo­loč­nosti od Update Par­tners po­da­rilo zís­kať in­ves­tí­ciu vo výške 22 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Nová vlna fi­nan­cií má podľa ofi­ciál­neho sta­no­viska Piana pris­pieť k ďal­šiemu bu­do­va­niu zá­kaz­níc­kej zá­kladne. Piano chce in­ves­to­vať aj do vý­skumu a vý­voja no­vých slu­žieb pre svo­jich kli­en­tov aj re­a­go­vať na nový do­pyt na trhu.

Zdroj: blog.piano.io

Pridať komentár (0)