Pione­ers, Spe­e­din­vest a Hansi Hans­mann zakla­dajú vlastný VC fond

Luky Gašparík / 17. októbra 2014 / Tools a produktivita

To, o čom sa už dlh­šie špe­ku­lo­valo, sa nako­niec potvr­dilo. Traja významní európ­ski hráči sa dali dokopy, aby vytvo­rili vlastný VC fond na pod­poru star­tu­pov a otvo­rili im dvere na zahra­ničné trhy.

Keďže sa už dlhé roky poznajú z rakús­kej star­tu­po­vej scény, bola len otázka času, kým sa stalo to, čo sa šuš­kalo už dlh­šie. Nový 50 mili­ó­nový fond má za úlohu pod­po­ro­vať tie naj­lep­šie star­tupy z Rakúska (ale aj iných častí Európy) na svo­jej ceste do sveta. Pôvodné chýry hovo­rili dokonca o sume 100 mili­ó­nov, nako­niec to ostalo “iba” pri polo­vičke. Zakla­da­te­lia vidia práve A-rounde naj­väčší prob­lém, keďže veľa krát musia zahra­ničné spo­loč­nosti zasko­čiť za tie európ­ske. Takto chcú vytvo­riť plat­formu, ktorá pod­porí nádejné pro­jekty práve v tejto fáze.

Pro­mi­nentní inves­tori

Okrem pôvod­ného zámeru, sa fond bude špe­cia­li­zo­vať aj na men­šie čias­tky, ktoré si star­tupy budú môcť zaob­sta­rať ešte v pree-seed fáze. Tieto sumy by sa mali hýbať okolo 20K-100k. Nový fond nahradí starý fond (Spe­e­din­vest1) a pre­trans­for­muje sa na Spe­e­din­vest2. Väč­šinu kapi­tálu, by mali tvo­riť pro­mi­nentní súkromní inves­tori, ktorí okrem svojho kapi­tálu poskytnú aj ich medzi­ná­rodné obchodné siete a kon­takty.

Do konca roka by mal fond byť vysta­vaný. Pôvodná výška sa z 10 mil. navýši na 50 mil. Via­cej ako polo­vica z tohto fondu bude pou­žitá na finan­co­va­nie počia­toč­ných star­tu­po­vých fáz a zby­tok pôjde na firmy, ktoré sú už zasta­bi­li­zo­vané a majú už spo­mí­nané glo­bálne ambí­cie.

Keďže je fond určený pre –nie len rakúske star­tupy–, majú aj slo­ven­ské star­tupy mož­nosť uchá­dzať sa o tieto peniaze. Musím pove­dať, že to je skvelý ťah od všet­kých 3 strán vytvo­riť spo­ločný fond. Pione­ers s bru­tál­nym networ­kom, Spe­e­din­vest s potre­ným kapi­tá­lom a angel inves­tor Hans­mann s nesku­toč­nými kone­xiami, sú ozaj dačo, na čom sa dá sta­vať.

Zdroj:futurezone.at

Pridať komentár (0)