Pixel Federation zaznamenal v uplynulom roku niekoľko miliónový nárast tržieb

  • Pixel Federation bola silnou a rastúcou firmou aj v roku 2018
  • Dôkazom je aj najnovší hospodársky report spoločnosti
  • Za uplynulý rok zaznamenala nárast tržieb o 18 % a to z 27 miliónov v roku 2017, na 33 miliónov v roku 2018
  • Hry od Pixel dnes hrá 80 miliónov hráčov po celom svete
pixx
fb:Pixel Federation
  • Pixel Federation bola silnou a rastúcou firmou aj v roku 2018
  • Dôkazom je aj najnovší hospodársky report spoločnosti
  • Za uplynulý rok zaznamenala nárast tržieb o 18 % a to z 27 miliónov v roku 2017, na 33 miliónov v roku 2018
  • Hry od Pixel dnes hrá 80 miliónov hráčov po celom svete

Pi­xel Fe­de­ra­tion, ktorá sídli v bra­ti­slav­skom Di­gi­tal Parku, je na­jús­peš­nej­šou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou za­obe­ra­jú­cou sa vý­vo­jom hier. Ich 4 úspešné tituly hrá vo svete viac ako 80 miliónov ľudí a za posledných 11 rokov sa Pixel dostala do zoznamu top 20-tich štúdií, ktoré vyvíjajú Facebook hry v regióne EMEA.

Toto progresívne vývojárske štúdio si všimol dokonca aj Financial Times, ktorý túto firmu zaradil medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v strednej a východnej Európe. Zaujímavý je aj fakt, že počas uplynulých 365 dní strávili hráči hraním hier práve z dielne Pixel Federation viac ako 27 000 rokov.

Spo­loč­nosť bola za­lo­žená a za­re­gis­tro­vaná 10. au­gusta 2007. CEO Pi­xel Fe­de­ra­tion je do­dnes Ši­mon Šicko, ktorý na VŠVU vy­štu­do­val ar­chi­tek­túru a dnes patrí medzi najúspešnejších podnikateľov na Slovensku. Nedávno sa dostal sa aj do prestížneho zoznamu Forbes 100.

Fakt, že by Fa­ce­book mo­hol byť bu­dúc­nos­ťou Pi­xelu, po­cho­pil tím skúsených nadšencov a vývojárov hier v roku 2009. Ná­pa­dov, ako sa pre­sa­diť, mali viac. Na­po­kon sa zhodli, že tým naj­lep­ším je Train­Sta­tion, na­koľko v tom čase na Fa­ce­bo­oku žiadna hra o vla­koch ne­existovala. Train­Sta­tion je do­dnes jedným z na­jús­peš­nej­ších pro­jek­tov. Tento železničný simulátor aj v súčasnosti generuje viac ako 5 miliónov ročne.

Ok­rem Train­Sta­tion však za­žíva úspech aj hra Diggy’s Ad­ven­ture, kto­rej po­pu­la­rita stále na­rastá. Neskôr vývojári predstavili ďal­šiu we­bovú hru s náz­vom Se­a­port, kde hráč spravuje svoj prístav a rozširujete vlastnú námornú ríšu. Masívny záujem je však aj o hru s názvom Emporea a to aj 9 rokov po jej spustení.

Rok 2018 bol pre Pixel Federation mimoriadne plodným, no jej tím nechce zaspať na vavrínoch a veľké projekty chystá aj v priebehu roku 2019. Majú v pláne vypustiť na trh 2 nové hry. Pôjde o 3D nasledovníka slávnej TrainStation. TrainStation 2 je už v otvorenej beta verzii. Tešiť sa však môžeme aj na novinku s názvom RPG SteamCats, plnú ozbrojených mačiatok.

Podľa finančného portálu Finstat, spoločnosť PIXEL FEDERATION v roku 2017 zvýšila zisk o  917 % na 2,811 miliónov eur a tržby jej narástli o 58 % na 28,13 miliónov eur. Pi­xel Fe­de­ra­tion je dnes bezpochýb jed­nou z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských spo­loč­ností na Slovensku.

V čom však podľa Šimona Šicka tkvie ta­jom­stvo jej úspe­chu? „Work Hard, Dream big and don’t be an as*hole. Ale tiež ne­báť sa zly­há­vať. Naj­dô­le­ži­tej­šie vlast­nosti v biz­nise sú sú­stre­de­nosť na ví­ziu a vý­drž. Zá­ro­veň nič nie je star­šie ako vče­rajší úspech. Moje méty sú mo­men­tálne na­sta­vené tak, že chcem z PF vy­bu­do­vať mi­liar­dový biz­nis,“ do­dal na margo úspe­chu a ďal­ších plá­nov Ši­mon Šicko.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech