Plán na rok 2019: Kedy si hľadať novú prácu, investovať či kúpiť auto?

Lenka Sidorová / 7. januára 2019 / Lifehacking

Ako si kľú­čové roz­hod­nu­tia ide­álne na­plá­no­vať po­čas roka?

Ako si kľú­čové roz­hod­nu­tia ide­álne na­plá­no­vať po­čas roka?

Po­čas roka člo­vek rieši mnoho dô­le­ži­tých roz­hod­nutí a ča­sto­krát koná ako väč­šina, pri­čom to vô­bec ne­musí byť vý­hodné. Kedy je naj­lepší čas hľa­dať novú prácu či in­ves­to­vať? Sa­moz­rejme, že je ne­možné na­pa­so­vať ži­voty všet­kých ľudí do jed­nej ta­buľky, ale zo­pár rád pre plá­no­va­nie sa ti v no­vom roku môže zísť.

Kedy si hľa­dať novú prácu?

Podľa ana­lýzy spo­loč­nosti Pro­fe­sia si naj­viac Slo­vá­kov kaž­do­ročne hľadá prácu v ja­nu­ári. Je to prav­de­po­dobne najmä kvôli no­vo­roč­ným pred­sav­za­tiam. Za­mest­ná­va­te­lia však naj­viac pra­cov­ných po­núk zve­rej­ňujú v máji a júni. Oplatí sa teda tro­chu po­čkať as­poň do marca – ten je to­tiž na štvr­tej priečke v množ­stve pra­cov­ných po­núk. Za­mest­ná­va­te­lia ro­bia veľa ná­bo­rov aj v ok­tóbri a sep­tem­bri.

„Uká­zalo sa, že v roku 2018 pri­dá­vali za­mest­ná­va­te­lia naj­viac pra­cov­ných po­núk v pon­de­lok. Na dru­hom mieste skon­čil uto­rok a na tre­tej priečke pia­tok,“ uviedla PR ma­na­žérka Pro­fe­sie, Ni­kola Rich­te­rová.

Kedy in­ves­to­vať?

Ak plá­nu­ješ in­ves­to­vať do ak­cií, BBC od­po­rúča v máji pre­dá­vať a na je­seň ku­po­vať. Ak­cie to­tiž zväčša vy­ka­zujú najs­labší vý­kon v lete v ob­dobí od mája do ok­tóbra a naj­rých­lej­šie rastú v zime od no­vem­bra do ap­ríla. Preto by si mal/a pre­dá­vať ak­cie na jar, tesne pred let­nou pre­stáv­kou a kú­piť ich na je­seň, tesne pred­tým, ako sa ich hod­nota opäť zvýši.

Túto te­óriu pod­po­ruje i do­ku­ment z roku 1998, ktorý zis­til, že je to pravda v 36 zo 37 skú­ma­ných tr­hov. Efekt pre­daja v máji je však len jed­ným z mno­hých se­zón­nych cyk­lov, ktoré ovplyv­ňujú ceny ak­cií. Exis­tuje aj ja­nu­árový efekt, do­vo­len­kový efekt či úči­nok na konci me­siaca.

Kedy kú­piť nové auto?

Prvé zľavy za­čí­najú v no­vem­bri, keď sa au­to­mo­bilky za­čnú zba­vo­vať skla­do­vých zá­sob. Ešte väč­šie zľavy prídu prvé týždne po No­vom roku. Ja­nu­árové vý­pre­daje na­po­kon pla­tia pre väč­šinu to­varu. Treba však rá­tať s tým, že nie vždy si bu­deš môcť vy­brať farbu či vý­bavu auta podľa svo­jich pred­stáv.

Živ­nost­níci mu­sia brať na­vyše do úvahy viac vecí. Z hľa­diska daní a od­pi­sov je to­tiž roz­diel, či ho chcú za­pla­tiť v ho­to­vosti alebo úve­rom, a me­dzi tým, ak si ho chcú brať na lí­zing.

V no­vem­bri je zase dobré na­prí­klad po­žia­dať o ces­tovný pas. Väč­šina ľudí to to­tiž rieši ma­sovo tesne pred le­tom, preto vtedy všetko trvá dl­h­šie a stoja sa dlhé rady. Ušet­ríš si tak aj sta­rosti pred do­vo­len­kou.

Kedy uči­niť ži­votné roz­hod­nu­tie?

Máj je naj­lepší čas pre ži­votné roz­hod­nu­tia, píše BBC a má pre to cel­kom roz­umné dô­vody. Väč­šina ľudí pre­hod­no­cuje svoj ži­vot v ja­nu­ári na za­čiatku roka. To ale môže byť chyba, pre­tože v zime v na­šich ze­me­pis­ných šír­kach v spo­loč­nosti pre­vláda po­chmúrna až dep­re­sívna ná­lada, únava, cí­time sa me­nej vi­tálne a veci sa môžu ja­viť pe­si­mis­tic­kej­šie než za sl­neč­ných dní. Dep­re­sívni ľu­dia majú tiež väč­šie ten­den­cie ris­ko­vať, čo by mohlo mať vážne ná­sledky. Sa­moz­rejme žiadne pod­ni­ka­nie sa bez „zdra­vého“ ris­ko­va­nia ne­za­obíde, treba však zvá­žiť, kedy je to lep­šie.

Je­den vý­skum uká­zal, že dep­re­sívni re­ci­pienti mali v kar­to­vých hrách hor­šie vý­sledky ako po­zi­tívne na­la­dení hráči.

Na­vyše, po­cit dep­re­sie nás robí viac kon­flikt­nými a ne­roz­hod­nými, takže je ťaž­šie uro­biť akú­koľ­vek voľbu. Preto je s váž­nymi ži­vot­nými roz­hod­nu­tiami dobré po­čkať na „ve­selší čas“, keď sú dni dl­h­šie a svieti viac slnka, na­prí­klad v máji.

Kedy je lep­šie (ne)ísť do ne­moc­nice?

Naj­lep­šie ni­kdy ne­ocho­rieť, sa­moz­rejme. Av­šak zdra­vot­ným prob­lé­mom sa nie­kedy ne­vyh­neme. Ak ne­máš akútny stav ale čaká plá­no­vaná ope­rá­cia alebo máš mož­nosť si po­byt v ne­moc­nici na­plá­no­vať vy­ber si „naj­me­nej ri­zi­kový me­siac“.

Na me­dzi­ná­rod­nej úrovni, hos­pi­ta­li­zá­cia pre mnohé cho­roby vr­cholí v zime. Ide o ocho­re­nia dý­cha­cích ciest, ako je zá­pal pľúc a me­dzi star­šími as­tma a in­farkt. To zna­mená, že ne­moc­nice budú skôr pre­pl­nené, ne­bude pre teba voľné miesto alebo bu­deš na izbe via­ce­rými cho­rými, čo zni­žuje kom­fort a ešte mô­žeš do­stať aj čo si ne­mal.

Šta­tis­tické pries­kumy uká­zali, že v let­ných me­sia­coch júl a au­gust zase do ne­moc­níc ma­sovo na­stu­pujú nový le­kári, ktorí nie sú až tak skú­sení.

V ro­koch 1993 až 2001 Ná­rodné úrady pre eko­no­mický vý­skum v Bri­tá­nii zis­tili, že v júli a au­guste je o 4% vyšší ná­rast úmr­tnosti v 700 hlav­ných uni­ver­zit­ných ne­moc­ni­ciach. Po­dobný vý­skum v Ka­li­for­nii zase od­ha­lil, že v týchto let­ných me­sia­coch viac pa­cien­tov tr­pelo kom­pli­ká­ciami, kto­rým sa dá pre­dísť. Z ďal­šej štú­die v USA vy­plýva, že pa­cienti pri­jatí na chi­rur­giu v uni­ver­zit­ných ne­moc­ni­ciach v júli a au­guste mali o 41% vyš­šiu prav­de­po­dob­nosť úmr­tia v prie­behu na­sle­du­jú­cich 30 dní než pa­cienti pri­jatí v ap­ríli až júni.

Me­dzi viac ri­zi­kové me­siace sa radí aj de­cem­ber, av­šak nie kvôli ne­skú­se­nosti ab­sol­ven­tov ale do­vo­len­kám le­ká­rov.

 

Pridať komentár (0)