Plasty a odpadky v mori sú sku­točný prob­lém! V Nemecku uviazli mŕtve veľ­ryby, v kto­rých tele ich našli obrov­ské množ­stvo

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 12. augusta 2016 / Eko

Ľudia si aj napriek mno­hým varo­va­niam nevá­žia mor­ský život. Kvôli nášmu mate­ria­lizmu a nevší­ma­vosti ho doslova zabí­jame.

Dôka­zom je 29 veľ­rýb, ktoré v janu­ári uviazli na pobreží Sever­ného mora. Išlo kon­krétne ovor­vaňa tupo­no­sého, ktorý sa zara­ďuje do čeľade vor­va­ňo­vi­tých. Otáz­kou ako k tomu došlo sa zaobe­rali mnohí. Pitva len nedávno uká­zala výsledky a tie nie sú veľmi priaz­nivé. V bru­chu veľ­rýb sa totiž našlo niečo, čo ani len samotní vedci neča­kali. Boli to množ­stvá plastu. Tie zahŕňali rôzne malé úlomky, no aj 13 met­rov dlhú rybár­sku sieť či 70 cen­ti­met­rovú časť z auta.

Nie­ktorí sú toho názoru, že je to len výsled­kom nášho opo­vr­ho­va­nia mor­ským živo­tom, čo vyús­tilo až do nez­vlá­da­teľ­ného množ­stva plastu v oce­ánoch.

Tieto nálezy doka­zujú, ako je naša spo­loč­nosť orien­to­vaná na plast. Zvie­ratá neve­domky odpad kon­zu­mujú, to spô­so­buje ich utr­pe­nie a doslovné vyhla­do­va­nie s plným bru­chom,”hovorí o situ­ácii Robert Habeck, minis­ter život­ného pro­stre­dia kra­jiny Šlez­vicko-Holš­tajn­sko na severe Nemecka.

plastic in water 16x9

Veľ­ryby z Nemecka nie sú jedi­ným prí­pa­dom

V roku 2011 sa na gréc­kom ostrove Myko­nos našlo mŕtve mláďa veľ­ryby. Jej bru­cho bolo tak nafúk­nuté, že bio­ló­go­via spo­čiatku pred­po­kla­dali zhl­tnu­tie obrov­ského živo­čí­cha, no keď sa sku­točne dostali dovnútra čakalo ich vyše 100 plas­to­vých tašiek a iných kús­kov odpadu.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že to nebol kon­krétne plast, čo spô­so­bilo ich smrť. Podľa Nati­onal Geog­rap­hiczomreli na zly­ha­nie srdca. Ich vplá­va­nie do Sever­ného mora, prav­de­po­dobne v dôsledku hľa­da­nia potravy spô­so­bilo, že v plyt­šej vode nedo­ká­zali kon­tro­lo­vať váhu svojho tela. Ich vnú­torné orgány jed­no­du­cho sko­la­bo­vali. No fakt, že ich potra­vou boli úlomky a kusy odpadu je len vinou nás, ľudí. Až 80 % odho­de­ného plastu totiž skončí v oce­ánoch, kde ho mor­ské živo­čí­chy kon­zu­mujú ešte po celé roky.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: maritime-executive.com

Pridať komentár (0)