Po OCTAGO je tu ďalší nádejný street wor­kout pro­jekt zo Slo­ven­ska! Alebo nie?

Dárius Polák / 20. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pro­jekt PEN­TA­GON vzni­kol na základe spo­lu­práce s Mar­ti­nom Vie­den­ským maj­strom Slo­ven­ska v Street Wor­kout 2014. Je to kom­plexné rie­še­nie tých naj­ná­roč­nej­ších požia­da­viek pre indoor a out­door wor­kout, ktoré spĺňa všetky zásadné atri­búty kva­lity.

Takto svoj pro­jekt pre­zen­tuje 4wor­kout na svo­jej ofi­ciál­nej stránke. Škoda, že na to poza­budli pri svo­jej Indie­gogo kam­pani.

Žiadne zhr­nu­tie, žiadne požia­davky, žiadne odmeny za pod­poru, skrátka nič. Až sa čudu­jem, že im to Indie­gogo nezru­šilo. Čomu sa však neču­du­jem, je vyzbie­raná suma $0 dolá­rov po jed­nom mesiaci. Čo si predsa člo­vek pomyslí, keď narazí na stránku kam­pane? Prečo by dával peniaze nie­komu úplne cudziemu, nie­komu, kto si nesa­dol na hodinku aby mu opí­sal svoje rie­še­nie, svoje ciele, nasle­du­júce kroky a oslo­vil ho.
11650800_871604006251817_13944998_n

Na Indie­gogo nie je núdza o dobré nápady, a keď pro­jekt neos­loví, ja osobne idem ďalej — a stále exis­tuje Kicks­tar­ter a ostatné por­tály. Poslednú dobu sa navyše začí­najú mno­žiť pro­jekty, ktoré raisly obrov­ské sumy a kon­čia ako fiasko. A nejedná sa o polo­prázdne kam­pane. Boli to pro­jekty, ktoré oslo­vili stá­ti­síce ľudí po celom svete, vytvo­rili kva­litnú pre­zen­tá­ciu pro­duktu, médiá ich nestí­hali vychva­ľo­vať a dostá­vali sa na top priečky.

Cha­lani a baba, ako nad­še­nec street wor­koutu vám to pra­jem, no sami určite viete, že takto sa to nerobí. Dajte dokopy hlavy, sad­nite si k tomu a kam­paň dotiah­nite, nech vám nad­šenci street wor­koutu môžu s rados­ťou pris­pie­vať!

Auto­rovi kam­pane, Luká­šovi Halaš­kovi však musím poďa­ko­vať. Ku kam­pani pri­dal aspoň video, ktoré ma moti­vo­valo k dneš­nému tré­ningu.

Aktu­ali­zá­cia: Pro­jekt bol stia­hnutý z Indie­gogo, nekom­pletné zobra­ze­nie infor­má­cií o kam­pani bolo spô­so­bené aj z tohoto dôvodu.

zdroj: 4workout.sk

Pridať komentár (0)