Po OCTA­GO je tu ďal­ší nádej­ný stre­et wor­kout pro­jekt zo Slo­ven­ska! Ale­bo nie?

Dárius Polák / 20. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pro­jekt PEN­TA­GON vzni­kol na zákla­de spo­lu­prá­ce s Mar­ti­nom Vie­den­ským maj­strom Slo­ven­ska v Stre­et Wor­kout 2014. Je to kom­plex­né rie­še­nie tých naj­ná­roč­nej­ších požia­da­viek pre indo­or a out­do­or wor­kout, kto­ré spĺňa všet­ky zásad­né atri­bú­ty kva­li­ty.

Tak­to svoj pro­jekt pre­zen­tu­je 4wor­kout na svo­jej ofi­ciál­nej strán­ke. Ško­da, že na to poza­bud­li pri svo­jej Indie­go­go kam­pa­ni.

Žiad­ne zhr­nu­tie, žiad­ne požia­dav­ky, žiad­ne odme­ny za pod­po­ru, skrát­ka nič. Až sa čudu­jem, že im to Indie­go­go nezru­ši­lo. Čomu sa však neču­du­jem, je vyzbie­ra­ná suma $0 dolá­rov po jed­nom mesia­ci. Čo si pred­sa člo­vek pomys­lí, keď nara­zí na strán­ku kam­pa­ne? Pre­čo by dával penia­ze nie­ko­mu úpl­ne cudzie­mu, nie­ko­mu, kto si nesa­dol na hodin­ku aby mu opí­sal svo­je rie­še­nie, svo­je cie­le, nasle­du­jú­ce kro­ky a oslo­vil ho.
11650800_871604006251817_13944998_n

Na Indie­go­go nie je núdza o dob­ré nápa­dy, a keď pro­jekt neos­lo­ví, ja osob­ne idem ďalej — a stá­le exis­tu­je Kicks­tar­ter a ostat­né por­tá­ly. Posled­nú dobu sa navy­še začí­na­jú mno­žiť pro­jek­ty, kto­ré rais­ly obrov­ské sumy a kon­čia ako fias­ko. A nejed­ná sa o polo­prázd­ne kam­pa­ne. Boli to pro­jek­ty, kto­ré oslo­vi­li stá­ti­sí­ce ľudí po celom sve­te, vytvo­ri­li kva­lit­nú pre­zen­tá­ciu pro­duk­tu, médiá ich nestí­ha­li vychva­ľo­vať a dostá­va­li sa na top prieč­ky.

Cha­la­ni a baba, ako nad­še­nec stre­et wor­kou­tu vám to pra­jem, no sami urči­te vie­te, že tak­to sa to nero­bí. Daj­te doko­py hla­vy, sad­ni­te si k tomu a kam­paň dotiah­ni­te, nech vám nad­šen­ci stre­et wor­kou­tu môžu s rados­ťou pris­pie­vať!

Auto­ro­vi kam­pa­ne, Luká­šo­vi Halaš­ko­vi však musím poďa­ko­vať. Ku kam­pa­ni pri­dal aspoň video, kto­ré ma moti­vo­va­lo k dneš­né­mu tré­nin­gu.

Aktu­ali­zá­cia: Pro­jekt bol stia­hnu­tý z Indie­go­go, nekom­plet­né zobra­ze­nie infor­má­cií o kam­pa­ni bolo spô­so­be­né aj z toho­to dôvo­du.

zdroj: 4workout.sk

Pridať komentár (0)