Počuli ste už o inves­tič­nom mag­nete menom AvantC­re­dit?

Luky Gašparík / 22. augusta 2014 / Tools a produktivita

Cel­kom pecka, keď si člo­vek začne čítať o tomto chi­cags­kom star­tupe. Zalo­žený ani nie pred dvoma rokmi, už sti­hol v šies­tich inves­tič­ných kolách, naz­bie­rať neuve­ri­teľ­ných 529$ mili­ó­nov na fun­dingu. Čítate správne. To je suma, ktorú nenaz­bie­rajú možno všetky slo­ven­ské star­tupy najb­liž­ších 10 rokov a to nie som pesi­mista :).

V čom to je, že sú inves­tori ochotný pus­tiť toľko peria na jed­nom pro­jekte? Že by náj­de­ním medzery na trhu, schop­ným tímom alebo skve­lou exe­kú­ciou? V prí­pade AvantC­re­dit asi všet­kých troch vecí dokopy.

Od novem­bra roku 2012, kedy bol AvantC­re­dit zalo­žený, zme­nil spô­sob ako si zákaz­níci môžu poži­čať peniaze. Keďže sa v Ame­rike po krí­zo­vom období sprís­nili pod­mienky pre pôžičky (FICO cre­dit score), pre veľa ľudí sa stala finančná pôžička nie­čím tak­mer nedo­sia­hnu­teľ­ným. Vďaka pre­špi­ko­va­ným ana­ly­tic­kým metó­dam a zozbie­ra­nými data o dôle­ži­tých atri­bú­toch ako sprá­va­nie zákaz­ní­kov a ich sociálne a demo­gra­fické vlast­nosti, umož­nili dostať pôžičku aj ľuďom, ktorí boli pred­tým “nek­re­di­bilní”.

Viem čo si teraz mys­líte, veď takto sa dostala Ame­rika (a pol sveta s ňou) do finanč­nej krízy. Zakla­da­te­lia to však uro­bili veľmi šikovne. Nesú­stre­dili sa ani na boha­tých, ani na chu­dob­ných, ale našli už dobre známy “gap” na trhu. Tým gap-om alebo po slo­ven­sky medze­rou, bolo stredná vrstva (pred­tým cel­kom bonitná), ktorá zrazu nespĺňala pod­mienky na pôžičku. Preto aj CEO Albert Gold­stein tvrdí, že AvantC­re­dit nie je ani tak o ino­va­tív­nom nápade, ako o náj­dení tej správ­nej medzery. Až tak veľ­kej, že sa do nej zmes­tilo 529$ mili­ó­nov. Aj keď CRO John Sun zvykne hovo­riť, že AvantC­re­dit nie je iný, ako ostatné onli­nové plat­formy, je asi jasné, že to tak úplne nebude, keďže ti “ostatní” neraisli ani z ďaleka toľko peňazí ako AvantC­re­dit.

3 foun­deri, z toho dvaja ex YC účast­níci, najprv vyví­jali apli­ká­ciu zame­ranú na osobné finan­cie. Rýchlo však zis­tili, že oveľa väčší poten­ciál leží práve v online pôžič­kách. Samoz­rejme nepo­ži­čia­vajú hoci­komu. Nie je to žiadna neban­kovka, ktorá vás chce oškl­bať o váš bytík. Ich cie­ľovka sú ľudia, ktorí zabudli len zapla­tiť svoju fak­túru alebo účet, pop­rí­pade potre­bujú len na rýchlo sumu od 5.000 – 20.000$, pri­čom návrat­nosť je 2 – 5 rokov. Žiadne pre­hnané riziko, ale vypo­čí­taný kal­kul.

Výsle­dok žia­dosti sa člo­vek dozvie buď ihneď alebo max do 24 hodín. V slo­ven­ských pod­mien­kách by sme vedeli AvantC­re­dit pri­rov­nať asi naj­skôr ku Mbank alebo Zuno. Zatiaľ, čo sa však AvantC­re­ditu nesmierne darí, naši dvaja zástup­co­via viac menej len pre­ží­vajú, aj keď ponú­kajú rela­tívne kva­litné a podobné služby ako AvantC­re­dit. 

Do AvantC­re­ditu inves­to­vali August Capi­tal, Vic­tory Park Capi­tal, Jef­fe­ries Group, Tiger Glo­bal Mana­ge­ment a QED Inves­tors.

Zdroj: avantcredit.com, techcrunch.com, pevc.dowjones.com

Pridať komentár (0)