Podaj pomocnú ruku a uvi­díš čo sa stane

Luky Gašparík Sr. / 5. február 2015 / Tools a produktivita

Už dlh­šie som chcel napí­sať o tom, ako to na Slo­ven­sku naozaj fun­guje. Budete možno prek­va­pení, všetko je tro­cha inak, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Počas svojho života som sa stre­tol už so vše­li­čím, ale hlavne s tým, že ľudia sú vypo­čí­taví a mys­lia pre­dov­šet­kým na seba. Práve s pro­jek­tom Star­ti­tup, sme sa to sna­žili zme­niť, ale neča­kali sme nejakú extra pod­poru. Stali sa však veci, ktoré ma osobne prek­va­pili…

Keď sme zakla­dali Star­ti­tup, sna­žili sme sa celý web držať veľmi lean, keďže sme ho celý finan­co­vali iba my foun­deri. Ešte pred spus­te­ním sme sa roz­hodli ísť hľa­dať partnerov/ľudí, ktorí by zmýš­ľali podobne ako my. Odštar­to­vali sme mara­tón stret­nutí a mnoho z nich bolo super zau­jí­ma­vých. A vtedy to začalo. Na úvod nás veľa ľudí odra­ďo­valo od toho začať so star­tu­po­vým por­tá­lom. Vyze­ralo to ako keby sa všetci dohodli a tvr­dili zhodne, že tu nie je o čom písať a nič zau­jí­mavé sa tu v pod­state nedeje a náš por­tál nie je pre malé Slo­ven­sko potrebný. Táto dom­nienka vznikla možno tým, že nemali až taký dobrý pre­hľad, ako si sami mys­leli. No my sme cítili, že práve toto by mohlo pomôcť lep­šie odpre­zen­to­vať šikov­ných mla­dých ľudí a tak sme začali aj napriek všet­kým pochyb­nos­tiam.

Po čase fun­go­va­nia viem s isto­tou pove­dať, že sa tu deje KOPA zau­jí­ma­vých vecí. A neuve­ri­teľné je, že to chce vedieť aj oko­litý svet, kto­rému to len treba riadne uká­zať. Aj keď sme mladá , hlavne malá kra­jina a veľa vecí ešte nefun­guje ako by malo, vôbec to nevadí. S týmito istými prob­lé­mami sa potý­kala každá iná kra­jina. Len je potrebné nájsť ľudí, ktorí chcú ozaj pomôcť zme­niť Slo­ven­sko. Z dlho­do­bého hľa­diska je sme­ro­va­nie Slo­ven­ska eko­no­mic­kou samov­raž­dou a nemô­žeme byť večne výrob­nou halou pre Európu. 

Mnoho ľudí tvrdí, že chce pomôcť, no reálne im ide iba o vlastný pros­pech. V tom sa stalo však niečo nezvy­čajné. Začali sme stre­tá­vať ľudí a orga­ni­zá­cie, ktoré nám ponú­kali pomoc — podo­tý­kam NEZIŠTNE. S počiatku som sa samoz­rejme len pous­mial a čakal som, kedy príde to povestné “ALE”. Nech­celo sa mi veriť, že by bol ešte nie­kto, kto by úprimne chcel pomôcť bez toho, aby od nás niečo oča­ká­val. V tomto sa zásadne zme­nil môj pohľad na ľudí. Bude to znieť neuve­ri­teľne, ale aj na Slo­ven­sku sa nájdu výnimky, ktoré úprimne a radi pod­po­ria dobrú vec bez toho, aby si náro­ko­vali na nejaké výhody pre seba.

Kon­krétne nám bola viac krát podaná pomocná ruka, či už sa to týka pries­to­rov, v kto­rých do dnes Star­ti­tup sídli alebo kóder­ských prác na našom webe. Keďže nám po pár mesia­coch odpa­dol kóder, mali sme prob­lém nájsť nového kódera. Oslo­vil som nie­koľ­kých adep­tov a nako­niec som našiel deve­lo­pera Michala, z dedinky blízko Komárna, kto­rého som pred­tým nikdy v živote nevi­del. Michal sa nám ponú­kol, že pokiaľ si nenáj­deme admina, bude on spra­vo­vať náš web a to zadarmo. Veľmi dlho sme hľa­dali, až sme sa roz­hodli rad­šej zme­niť celý web, na kto­rom sa maká. Dodnes nám ten web spra­vuje Michal :). Zachrá­nil nás nie­koľko krát a za to som mu nesmierne vďačný.

Spoz­nali sme skvelé osob­nosti ako sú zakla­da­te­lia SAPIE. Som si istý, že títo ľudia majú úprimní záu­jem zlep­šiť Slo­ven­sko a pomôcť mla­dým ľudom pre­sa­diť sa aj za našimi hra­ni­cami. 

Časom som sa o tom pre­sved­čil, že dobré veci sa vždy vrá­tia. Za krátky čas sme spoz­nali úžas­ných ľudí, s kto­rými nás baví pra­co­vať. Presne tak, ako my neotá­ľame šíriť dobré meno Slo­ven­ska a cel­kovo nášho regi­ónu vo svete, tak to robte aj vy. Na začiatku našej púte sme dostali pomocnú ruku mnoho krát a preto sa sna­žíme robiť to isté. Základ nášho ako aj spo­loč­ného úspe­chu je si POMÁ­HAŤ a nie za všet­kým hľa­dať len osobný pros­pech. Som o tom pre­sved­čený, že takto sa dajú zme­niť veci oveľa rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie, ako keď budeme kopať každý len za ten svoj tím.

Len dookola tvr­diť, že to tu je na ho*no, legis­la­tíva je zlá, ľudia sú neprajní a bla bla bla… Teraz sme sa vrá­tili z Izra­ela a verte mi, je tam to x-krát hor­šie ako u nás a pozrite sa, kde sú oni. Preto koniec sťa­žo­va­nia sa, zabud­nite na svoje egá a makajme spo­ločne na lep­šom Slo­ven­sku! Radi vám vždy pora­díme a pomô­žeme ak budeme vedieť. Star­ti­tup tu je teraz už rok pri­čom dúfam, že tu bude aj ďal­šie roky a bude pomá­hať zvi­di­teľ­niť Slo­ven­sko na sve­to­vej mape.

Lukáš

Pridať komentár (0)