Pod­ni­ka­nie nie je pre slabé povahy!

Luky Gašparík / 6. októbra 2014 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­nie a obzvlášť to rizi­kové, nie je pre kaž­dého. Elon Musk je toho živým prí­kla­dom, akou sil­nou osob­nos­ťou musí člo­vek byť. Pozrite si video, kde vysvet­ľuje svoju naj­ťaž­šiu chvíľu od jeho odchodu z Pay­palu.

Elon Musk exklu­zívne pre Busi­nes­sin­si­der pode­lil o záži­tok, prečo v roku 2008 tak­mer utr­pel ner­vové zrú­te­nie, keď v roku 2008 hro­zil obi­dvom jeho fir­mám Tesla a Spa­ceX krach. Vo videu Elon vysvet­ľuje pred akou situ­áciou vtedy stál. Tu presne platí, že pod­ni­ka­nie nie je pre kaž­dého a to, že sa dnes na Tesla aj Spa­ceX poze­ráme ako na neuve­ri­teľné suc­cess sto­ries mohlo byť úplne inak. Roz­diel jed­nej hodiny mohol zna­me­nať fail sto­ro­čia alebo suc­ces tisíc­ro­čia. TOTO je dôvodo prečo to dokáže iba pár výni­moč­ných!

Zdroj: Businessisnider.com

Pridať komentár (0)