Pod­ni­ka­te­lia z celé­ho sve­ta vyme­nia počí­ta­če za bicyk­le, na kto­rých prej­dú aj cez Bra­ti­sla­vu. Chcú pod­po­riť dob­rú vec

Linda Cebrová / 9. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: facebook.com/Techbikers

Vďa­ka Tech­Bi­kers 2017 môžeš aj ty pod­po­riť nezis­ko­vú orga­ni­zá­ciu Room to Read, šíriť dob­rú myš­lien­ku a zažiť cyk­lis­tic­kú tour, na kto­rej budeš mať o všet­ko posta­ra­né. Jedi­né, čo zosta­ne na tebe, je šľa­pa­nie do pedá­lov.

Pro­jekt Tech­Bi­kers vzni­kol v roku 2012 v Lon­dý­ne ako impulz pre tech spo­lo­čen­stvo. Hlav­nou myš­lien­kou bolo dostať tech­no­lo­gic­kých gee­kov spo­za note­bo­okov pria­mo na kole­sá bicyk­la, a tým pod­po­riť nezis­ko­vú orga­ni­zá­ciu Room to Read. Tá sa už nie­koľ­ko rokov sna­ží o zlep­šo­va­nie gra­mot­nos­ti a rodo­vej rov­nos­ti a vzde­lá­va­nia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sve­ta..

Tech­Bi­kers bol nápad Eze Vid­ra, pred­tým zná­me­ho ako spo­loč­ní­ka Goog­le Ven­tu­res. Ten­to rok sa bude konať už pia­ty roč­ník toh­to podu­ja­tia, kto­ré­ho zákla­dom je veľ­ká myš­lien­ka. Na ten­to rok sú naplá­no­va­né hneď 4 Tech­bi­kers tra­sy a jed­na z nich sa bude týkať aj Bra­ti­sla­vy.

foto:facebook.com/Techbikers

Táto jaz­da sa usku­toč­ní v ter­mí­ne od 12 do 14 mája, počas kto­rej prej­deš 3 hlav­né mes­tá, 3 kra­ji­ny a viac ako 300 kilo­met­rov. Tra­sa pove­die pop­ri Duna­ji z Vied­ne do Bra­ti­sla­vy a násled­ne cez Komár­no do Buda­peš­ti.

Počas celej jaz­dy bude o jazd­cov veľ­mi dob­re posta­ra­né. Zabez­pe­če­ná je kom­plet­ná logis­ti­ka oko­lo pre­te­kov, jed­lo, uby­to­va­nie, zna­če­nie trás ale aj pod­por­ný tím, vďa­ka kto­ré­mu sa urči­te nestra­tíš. Ako jaz­dec budeš mať len tri úlo­hy. Pri­hlá­siť sa, odbi­cyk­lo­vať 320 kilo­met­rov a zís­kať penia­ze na dob­rú vec. Kaž­dý deň je pre jazd­cov plá­no­va­ných pri­bliž­ne 100 kilo­met­rov s pre­stáv­ka­mi na oddych a občerstve­nie.

Počí­taj s tým, že počas svo­jej jaz­dy budeš v spo­loč­nos­ti 50 až 70 rôz­nych zakla­da­te­ľov firiem, angel inves­to­rov, čle­nov tech komu­nít a gene­rál­nych ria­di­te­ľov. O netwo­ring a skve­lé zážit­ky núdza urči­te nebu­de.

Ak máš v plá­ne sa zúčast­niť, mini­mál­ny prís­pe­vok účast­ní­ka je 300 eur. Pred­sa len posta­rať sa o desiat­ky cyk­lis­tov, ich bez­peč­nosť, stra­vu a uby­to­va­nie nie je až tak jed­no­du­ché. Kaž­dý jaz­dec bude orga­ni­zá­ciu stáť 700 eur, tak­že roz­diel medzi náklad­mi a sumou, kto­rú si účast­ník zapla­tí zatiah­nu spon­zor­ské dary.

foto:facebook.com/Techbikers

Počas dote­raj­šie­ho pôso­be­nia sa orga­ni­zá­cií Tech­Bi­kers poda­ri­lo vyzbie­rať viac ako 350-tisíc eur pre cha­ri­ta­tív­nu orga­ni­zá­ciu Room to Read. Glo­bál­nym cie­ľom na ten­to rok je vyzbie­rať mini­mál­ne 1 mili­ón eur a tak pomôcť vzde­lá­vať deti v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Ak ťa ten­to pro­jekt oslo­vil a chcel by si pod­po­riť dob­rú vec, a záro­veň zažiť jaz­du naprieč tro­ma štát­mi, pri­hlás sa tu a vype­dá­luj pod­po­ru pre deti, kto­ré v živo­te nema­li až také šťas­tie.

zdroj:techbikers.com

Pridať komentár (0)