Podnikateľka Slovenska a AJ TY v IT idú v 19. ročníku súťaže do spolupráce a vzájomnej podpory. Ženský Tech Startup je novou kategóriou pod ich spoločnou hlavičkou

Redakcia / 3. januára 2019 / Biznis

  • Ženy pod­ni­kajú a sú kre­a­tívne vo všet­kých ob­las­tiach, ale predsa len sú od­vet­via, ktoré sú aj vďaka kul­túr­nym ste­re­oty­pom,  dl­ho­dobo po­va­žo­vané za muž­skú do­ménu. A nie­len to
  • Lu­cia Ve­sel­ská pri­po­mína, že aj sa­motné pod­ni­ka­nie ako ak­ti­vita je po­va­žo­vaná, bo­hu­žiaľ často aj sa­mot­nými že­nami za muž­skú ak­ti­vitu
  • To má po­tom vplyv na to ako oko­lie vníma pod­ni­ka­teľky, ktoré sa roz­hodnú re­a­li­zo­vať svoj ná­pad a za­čnú pod­ni­kať
zdroj: Unsplash
  • Ženy pod­ni­kajú a sú kre­a­tívne vo všet­kých ob­las­tiach, ale predsa len sú od­vet­via, ktoré sú aj vďaka kul­túr­nym ste­re­oty­pom,  dl­ho­dobo po­va­žo­vané za muž­skú do­ménu. A nie­len to
  • Lu­cia Ve­sel­ská pri­po­mína, že aj sa­motné pod­ni­ka­nie ako ak­ti­vita je po­va­žo­vaná, bo­hu­žiaľ často aj sa­mot­nými že­nami za muž­skú ak­ti­vitu
  • To má po­tom vplyv na to ako oko­lie vníma pod­ni­ka­teľky, ktoré sa roz­hodnú re­a­li­zo­vať svoj ná­pad a za­čnú pod­ni­kať

„Je do­ká­zané, že naj­lep­šie vý­sledky  do­sa­hujú tie  firmy a spo­loč­nosti, kde je zá­kla­dom  a pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou ich biz­nis mo­delu di­ver­zita, čo v pre­klade zna­mená, že v spo­loč­nosti pra­cujú, alebo pod­ni­kajú muži, ale rov­nako aj ženy. Pri­náša to nie­len väč­šiu ak­ce­le­rá­ciu v uplat­ňo­vaní ino­vá­cií a tým aj kon­ku­ren­cie­schop­nosť a zisk, ale ženy majú vplyv na kul­túru ria­de­nia, etický  a so­ciálny roz­mer pod­ni­ka­nia, či už k svojmu oko­liu alebo vo vnútri firmy,“ tvrdí ria­di­teľka sú­ťaže Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska Lu­cia Ve­sel­ská, ktorá mi­mo­cho­dom prvé pra­covné skú­se­nosti na­do­budla na Ka­tedre in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Eko­no­mic­kej Uni­ver­zity v Bra­ti­slave.

Zá­ro­veň zdô­raz­ňuje, že cie­ľom sú­ťaže Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska, kto­rej 19. roč­ník  už je vy­hlá­sený, nie je len oce­ňo­vať úspešné pod­ni­ka­teľky, ale v pr­vom rade pod­po­riť ženy v roz­hod­nutí pod­ni­kať  a  spolu s  nimi ob­ja­viť  a roz­vi­núť ich po­ten­ciál tak, aby samé seba ne­spo­chyb­ňo­vali.

Ženy pod­ni­kajú a sú kre­a­tívne vo všet­kých ob­las­tiach, ale predsa len sú od­vet­via, ktoré sú aj vďaka kul­túr­nym ste­re­oty­pom,  dl­ho­dobo po­va­žo­vané za muž­skú do­ménu. A nie­len to. Lu­cia Ve­sel­ská pri­po­mína, že aj sa­motné pod­ni­ka­nie ako ak­ti­vita je po­va­žo­vaná, bo­hu­žiaľ často aj sa­mot­nými že­nami za muž­skú ak­ti­vitu, čo má po­tom vplyv na to ako oko­lie vníma pod­ni­ka­teľky, ktoré sa roz­hodnú re­a­li­zo­vať svoj ná­pad a za­čnú pod­ni­kať. Hoci stúpa po­čet pod­ni­ka­te­liek, stále sa stre­tá­vame s tým, že ich do troch ro­kov končí viac ako mu­žov, na čo má vplyv aj pred­stava o tra­dič­nej úlohe ženy. „Podľa môjho ná­zoru sa úloha ženy – matky a pod­ni­ka­teľky ne­vy­lu­čuje, len treba vy­tvo­riť že­nám také pod­mienky a pod­poru, aby do­ká­zali tieto role skĺbiť a nie sa me­dzi nimi roz­ho­do­vať,“ do­dáva.

Práve v  ob­lasti pod­pory,  vy­tvá­ra­nia pod­mie­nok a po­zi­tív­nej pub­li­city si je blízka sú­ťaž Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska s ak­ti­vi­tami ob­čian­skeho zdru­že­nia AJ TY v IT, ktoré pod­po­ruje diev­čatá a ženy na ich ceste do tech­nic­kej ob­lasti. Zá­ro­veň od­stra­ňuje v spo­loč­nosti pred­sudky ohľa­dom IT pro­fe­sie ako do­mény mu­žov a sa­moz­rejme aj ste­re­otypné vní­ma­nie, že IT a ma­te­ma­tika  je niečo ťažké a ne­vhodné pre diev­čatá.

„Slo­ven­sku uniká ob­rov­ské množ­stvo po­ten­ciálu skry­tého v že­nách, ak im ne­dáme prí­le­ži­tosť a pries­tor re­a­li­zo­vať sa v tech­nic­kej ob­lasti. Majú na to všetky pred­po­klady, li­mi­tujú ich však pred­sudky a spo­lo­čen­ské na­sta­ve­nie, ktoré ženu „ška­tuľ­kuje“ do prác a po­zí­cií mimo IT ob­lasť,“ uviedla Petra Ko­tu­lia­ková, za­kla­da­teľka a ria­di­teľka Aj Ty v IT.

Obe strany sa zhodli na tom, že  IT ob­lasť je na­priek pred­sud­kom pa­ra­doxne tá, ktorá rov­nako ako pod­ni­ka­nie, umožní že­nám sa uplat­niť. Ok­rem toho je zau­jí­mavo fi­nančne ohod­no­tená. Špe­ci­fic­kosť IT je aj v jeho fle­xi­bi­lite, čo umož­ňuje spo­jiť ro­dinu s prá­cou. V ne­po­sled­nom rade IT sek­tor sa stále roz­víja  vo všet­kých od­bo­roch. Rov­nako aj každá pod­ni­ka­teľka, ktorá sa roz­hodne re­a­li­zo­vať svoj ná­pad má ré­žiu svojho pra­cov­ného aj osob­ného ži­vota vo svo­jich ru­kách a ne­musí ča­kať kým ju nie­kto za­mestná. Na­opak, ešte ako pod­ni­ka­teľka môže vy­tvá­rať nové pra­covné miesta.

Čo  majú teda pod­ni­ka­teľka  a ITč­kárka spo­ločné?  Obe mu­sia pre­ko­ná­vať pred­sudky oko­lia, a zá­ro­veň po­tre­bujú pod­poru, aby pre­ko­nali strach z ne­zná­meho, aby si ve­rili a do­ká­zali sa re­a­li­zo­vať aj na­priek kul­túr­nym ste­re­oty­pom. Pro­jekty ako Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska a AJ TY v IT vi­dia  v že­nách ob­rov­ský ne­vy­užitý po­ten­ciál, či už ako v pod­ni­ka­teľ­kách, alebo že­nách ktoré pra­cujú, alebo pod­ni­kajú v IT sek­tore. „Preto chceme aby ženy nad svo­jím roz­hod­nu­tím nie­len  roz­mýš­ľali, ale ho aj  aj re­a­li­zo­vali. Som rada, že v 19. roč­níku sú­ťaže za­čí­name spo­lu­prácu s or­ga­ni­zá­ciou Aj TY v IT, a to nie­len vo vzá­jom­nej pod­pore, ale pri­ná­šame aj novú ka­te­gó­riu, na kto­rej spo­loč­nej s Aj TY v IT par­ti­ci­pu­jeme, a tou je  Žen­ský Tech Star­tup,“ do­dáva ria­di­teľka sú­ťaže.

Pridať komentár (0)