Poďte sa stratiť i nájsť na TEDxBratislava 2017

Zuzana Kotuliaková / 13. júna 2017 / Zo Slovenska

8. ro­čník TE­DxB­ra­ti­slava sa usku­to­ční v ne­de­ľu 2. ju­́la 2017 v no­vej bu­dove Slo­ven­ske­́ho na­́rod­ne­́ho di­vadla. Aj tento rok pri­ne­sú or­ga­ni­za­́tori pub­liku my­šlienky hod­né ši­́re­nia skrz pri­́behy ľu­dí, kto­rí na­priek ne­vys­py­ta­te­ľným okol­nos­tiam ne­stra­́ca­jú ener­giu me­niť svet a do­konca ju ši­́ria ďa­lej. Me­ná nie­ko­ľky­́ch re­čni­́kov sú už zna­́me a ďal­šie bu­dú po­stupne zve­rej­ňo­va­né. Vstu­penku je mo­žné za­ku­́piť priamo na we­bo­vej stra­́nke TE­DxB­ra­ti­slava.

zdroj: archív TEDxBratislava

8. ro­čník TE­DxB­ra­ti­slava sa usku­to­ční v ne­de­ľu 2. ju­́la 2017 v no­vej bu­dove Slo­ven­ske­́ho na­́rod­ne­́ho di­vadla. Aj tento rok pri­ne­sú or­ga­ni­za­́tori pub­liku my­šlienky hod­né ši­́re­nia skrz pri­́behy ľu­dí, kto­rí na­priek ne­vys­py­ta­te­ľným okol­nos­tiam ne­stra­́ca­jú ener­giu me­niť svet a do­konca ju ši­́ria ďa­lej. Me­ná nie­ko­ľky­́ch re­čni­́kov sú už zna­́me a ďal­šie bu­dú po­stupne zve­rej­ňo­va­né. Vstu­penku je mo­žné za­ku­́piť priamo na we­bo­vej stra­́nke TE­DxB­ra­ti­slava.

8. ro­čník mul­ti­ža­́n­ro­vej kon­fe­ren­cie TE­DxB­ra­ti­slava vám ok­rem ine­́ho po­nu­́kne: Bio­hac­kera Jo­wana Ös­ter­lunda, kto­rý po­̂so­bí ako CEO vo šve­́d­skej firme za­obe­ra­ju­́cej sa bio­hac­ker­stvom, upg­ra­do­va­ním tela a vy­́vo­jom im­plan­ta­́tov. Po­roz­pra­́va o di­gi­ta­li­za­́cii ľud­ske­́ho tela. Jeho cie­ľom je spra­viť ľud­skú ka­ždo­den­nú in­te­rak­ciu s di­gi­ta­́l­nym pro­stre­dím čo naj­viac bez­prob­le­́mo­vú a pris­po­̂so­be­nú po­u­ži­́va­te­ľovi. Iveta Cho­van­co­vá je te­re­́n­nou so­cia­́l­nou pra­cov­ni­́čkou a ria­di­te­ľkou ob­čian­ske­́ho zdru­že­nia Ody­seus. Spo­lo­čne s ňou sa po­zrieme na pra­́va ľu­dí pra­cu­ju­́cich v se­xbiz­nise.

foto: ar­chív TE­DxB­ra­ti­slava

Na TE­DxB­ra­ti­slava 2017 sa bude ho­vo­riť aj o vy­́vo­jo­vej psy­cho­lo­́gii s Cas­pa­rom Ad­dy­ma­nom, kto­rý sku­́ma, ako deti spoz­na­́va­jú svet a čo všetko sa mo­̂žeme na­učiť z ich smie­chu. S ja­zy­ko­ved­ky­ňou Lu­ciou Sa­tin­skou sa po­zrieme na vy­́s­kum viac­ja­zy­čnosti. Ďal­ších reč­ní­kov, na kto­rých sa mô­žes te­siť náj­deš TU.

foto: ar­chív TE­DxB­ra­ti­slava

Zi­́s­kajte no­vé po­hľady a zbavte sa pred­sud­kov

 

Ži­jeme v dobe, kto­rá nás nie­kedy nu­́ti ry­́chlo zme­niť na­́š na­́zor bez toho, aby sme si vy­po­čuli pro­ti­stranu. Čo­raz čas­tej­šie stra­́came pev­né hod­no­to­vé pre­sved­če­nie a ne­kri­ticky pri­ji­́mame ry­́chle za­́very a ra­di­ka­́lne na­́zory. Na TE­DxB­ra­ti­slava 2017 tento rok zi­́s­kate no­vé po­hľady na veci sa­moz­rej­mé a za­́ro­veň stra­ti­́te pred­sudky aj vďaka te­́mam a ľu­ďom, kto­rí vy­stu­́pia v ra­́mci dňa pl­ne­́ho in­špi­ra­ti­́v­nych my­šlie­nok.

“Nie­čo stra­ti­́me, iné ob­ja­vi­́me. Na TE­DxB­ra­ti­slava 2017 tento rok na­́j­dete roz­ma­ni­tú ška­́lu re­čni­́kov, kto­rí ne­stra­tili chuť me­niť veci k lep­šiemu a svo­jimi činmi pris­peli k vy­tva­́ra­niu my­šlie­nok hod­ny­́ch ši­́re­nia”, ho­vorí  De­nisa Sa­bo­vá, spo­lu­or­ga­ni­za­́torka po­du­ja­tia.

foto: ar­chív TE­DxB­ra­ti­slava

Pre­sta­́vky, po­čas kto­ry­́ch stra­ti­́te za­́b­rany a na­́j­dete zau­ji­́ma­vy­́ch ľu­dí a no­vú in­špi­ra­́ciu

 

Pre­sta­́vky na TE­DxB­ra­ti­slava sú iné, než po­zna­́te z be­z­̌ny­́ch kon­fe­ren­cií. Me­dzi blokmi pred­na­́šok po­nu­́ka­jú pries­tor na ak­ti­́vny od­dych, hra­vé uče­nie a naj­mä spoz­na­́va­nie no­vy­́ch ľu­dí. „Pre­sta­́v­ko­vé ak­ti­vity na TE­DxB­ra­ti­slava sú pl­né in­špi­ra­́cie, no­vy­́ch pod­ne­tov a vy­tva­́ra­jú zau­ji­́ma­vý pries­tor pre ro­̂z­no­ro­dú sku­pinu ľu­dí, kto­rí sa ne­poz­na­jú ale ma­jú mo­žnosť to zme­niť“, tvrdí Ši­mon Šip­lák, spo­lu­or­ga­ni­za­́tor TE­DxB­ra­ti­slava.

Vstu­penku si mô­žeš kú­piť TU.Kon­fe­ren­ciu je možné sle­do­vať na­živo na webe  alebo aj spo­ločne so svo­jimi ka­ma­rátmi na nie­kto­rej z vie­wing party. Ich zo­znam náj­deš tu

 zdroj: tla­čová správa TE­DxB­ra­ti­slava
Pridať komentár (0)