Poké­mon Go vytiah­ne z domu celé Slo­ven­sko

Petra Lančaričová / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ si ešte neja­kým zau­jí­ma­vým spô­so­bom Poké­mon Go nedos­tal do tele­fó­nu a čakáš, kým sa bude dať nor­mál­ne stiah­nuť, pre­čí­taj si, ako hra fun­gu­je. Neviem ako ty, ale ja dúfam, že ma to aspoň vytiah­ne z gau­ča.

Poké­mon Go je zatiaľ ofi­ciál­ne dostup­ný len v Japon­sku, USA a na Novom Zélan­de, čo však dote­raz neb­rá­ni­lo množ­stvu Euró­pa­nov, aby už apli­ká­ciu zís­ka­li. Apli­ká­cia je pri hre pre­po­je­ná naj­mä s tvo­jím foťá­kom a GPS a musíš sa pri nej hýbať, čo je asi jedi­ná vec, z kto­rej nie som nad­še­ná. Kvô­li celé­mu nad­še­niu z hry, som si hľa­da­la, ako to pres­ne vyze­rá a o čo ide.

pokemo map

Cel­ko­vo apli­ká­cia vyze­rá podob­ne ako Goog­le mapy, avšak vidíš pred sebou stá­le svoj­ho ava­ta­ra. Na mape sú tri základ­né tipy zastá­vok, ale­bo objek­tov. Sú to PokéS­tops, Gyms a samot­ní poké­mo­ni. PokéS­tops sú vidi­teľ­né a asi naj­čas­tej­šie. V nich môžeš zís­kať dôle­ži­té poké­ba­ly na chy­te­nie poké­mo­nov, ale­bo množ­stvo iných vecí.

vecicicku

PokéS­tops sú naozaj vša­de, a väč­ši­nou sú to neja­ké sochy ale­bo pamiat­ky. Pomôc­ky na chy­ta­nie Poké­mo­nov z Pokés­tops môžeš zís­kať, iba ak si dosta­toč­ne blíz­ko, čo zis­tíš tak, že iko­na PokéS­top sa zme­ní na takú­to neja­kú vec.

pokestop

V PokéS­tops sa dajú nájsť aj veľ­mi zau­jí­ma­vé vaj­cia, kto­ré sa po neja­kej inku­bač­nej dobe zme­nia na Poké­mo­nov. Inku­bač­né doba závi­sí od toho, koľ­ko met­rov prej­deš a čím viac met­rov tre­ba, tým je vo vaj­ci lep­ší Poké­mon. Okrem všet­kých tých­to vecí zís­kaš náv­šte­vou PokéS­tops aj vyš­ší level. Vyš­šie leve­ly sú dôle­ži­té naj­mä zo začiat­ku, lebo kým nemáš level 5, nemô­žeš ísť do Gym a tým pádom nemô­žeš ani bojo­vať s ostat­ný­mi hráč­mi.

pokestop visit

Okrem nav­šte­vo­va­nia PokéS­tops si môžeš zvy­šo­vať level aj samot­ným chy­ta­ním Poké­mo­nov. Ak na mape vidíš Poké­mo­na, sta­čí naň klik­núť, čím zís­kaš šan­cu chy­tiť si ho do Poké­ba­lov, kto­ré máš z PokéS­tops. Poké­mo­na chy­tíš tým, že polo­žíš prst na Poké­bal a hodíš ho po ňom. Sys­tém chy­ta­nia je veľ­mi podob­ný ako hra bas­ket­bal v Mes­sen­ge­ri, čo je pre nás super. Keď­že hra bude ešte neja­ký čas ofi­ciál­ne nedo­stup­ná, môže­me sa tré­no­vať na poké­mo­nov tam!

Got­ta catch ‘em all!

zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)