Poké­mon Go vytiahne z domu celé Slo­ven­sko

Petra Lančaričová / 12. júla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ si ešte neja­kým zau­jí­ma­vým spô­so­bom Poké­mon Go nedos­tal do tele­fónu a čakáš, kým sa bude dať nor­málne stiah­nuť, pre­čí­taj si, ako hra fun­guje. Neviem ako ty, ale ja dúfam, že ma to aspoň vytiahne z gauča.

Poké­mon Go je zatiaľ ofi­ciálne dostupný len v Japon­sku, USA a na Novom Zélande, čo však dote­raz neb­rá­nilo množ­stvu Euró­pa­nov, aby už apli­ká­ciu zís­kali. Apli­ká­cia je pri hre pre­po­jená najmä s tvo­jím foťá­kom a GPS a musíš sa pri nej hýbať, čo je asi jediná vec, z kto­rej nie som nad­šená. Kvôli celému nad­še­niu z hry, som si hľa­dala, ako to presne vyzerá a o čo ide.

pokemo map

Cel­kovo apli­ká­cia vyzerá podobne ako Google mapy, avšak vidíš pred sebou stále svojho ava­tara. Na mape sú tri základné tipy zastá­vok, alebo objek­tov. Sú to PokéS­tops, Gyms a samotní poké­moni. PokéS­tops sú vidi­teľné a asi naj­čas­tej­šie. V nich môžeš zís­kať dôle­žité poké­baly na chy­te­nie poké­mo­nov, alebo množ­stvo iných vecí.

vecicicku

PokéS­tops sú naozaj všade, a väč­ši­nou sú to nejaké sochy alebo pamiatky. Pomôcky na chy­ta­nie Poké­mo­nov z Pokés­tops môžeš zís­kať, iba ak si dosta­točne blízko, čo zis­tíš tak, že ikona PokéS­top sa zmení na takúto nejakú vec.

pokestop

V PokéS­tops sa dajú nájsť aj veľmi zau­jí­mavé vaj­cia, ktoré sa po neja­kej inku­bač­nej dobe zme­nia na Poké­mo­nov. Inku­bačné doba závisí od toho, koľko met­rov prej­deš a čím viac met­rov treba, tým je vo vajci lepší Poké­mon. Okrem všet­kých týchto vecí zís­kaš náv­šte­vou PokéS­tops aj vyšší level. Vyš­šie levely sú dôle­žité najmä zo začiatku, lebo kým nemáš level 5, nemô­žeš ísť do Gym a tým pádom nemô­žeš ani bojo­vať s ostat­nými hráčmi.

pokestop visit

Okrem nav­šte­vo­va­nia PokéS­tops si môžeš zvy­šo­vať level aj samot­ným chy­ta­ním Poké­mo­nov. Ak na mape vidíš Poké­mona, stačí naň klik­núť, čím zís­kaš šancu chy­tiť si ho do Poké­ba­lov, ktoré máš z PokéS­tops. Poké­mona chy­tíš tým, že polo­žíš prst na Poké­bal a hodíš ho po ňom. Sys­tém chy­ta­nia je veľmi podobný ako hra bas­ket­bal v Mes­sen­geri, čo je pre nás super. Keďže hra bude ešte nejaký čas ofi­ciálne nedo­stupná, môžeme sa tré­no­vať na poké­mo­nov tam!

Gotta catch ‘em all!

zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)