Pomáhať útulkom sa dá aj štýlovo! Dizajnovým motýlikom pre teba a tvojho psieho miláčika

Marianna Mikešová / 10. decembra 2016 / Zaujímavosti

Re­a­litu slo­ven­ských útul­kov všetci po­známe. Zvy­čajne sú pre­pl­nené a o do­statku pe­ňazí na ich fi­nan­co­va­nie môžu len sní­vať. Ľu­dia často v útul­koch pra­cujú dob­ro­voľne, pre­tože im na štvor­no­hých ne­mých tvá­rach zá­leží. Po­má­hajú dar­co­via a rôzne or­ga­ni­zá­cie. My ti uká­žeme, že po­môcť sa dá aj ori­gi­nál­nym a krás­nym spô­so­bom.

Spô­so­bov, ako po­môcť, je ne­po­chybne veľa. Pre­fekt­ným prí­kla­dom toho, ako sa dá dobrá vec pre­tvo­riť na kre­a­tívny pro­jekt, je značka Funky Dog, za kto­rou stojí Češka Ka­ta­rína Krá­lová. Ako inak, je veľ­kou mi­lov­níč­kou psov a po­tvr­dzuje to aj mas­kot ce­lého pro­jektu – jej orie­šok Mr. Cuddlo. A ako teda vlastne po­má­hajú? Predsa mo­tý­likmi!

slide_2

Foto: mo­ty­li­kyp­rep­sov.sk

„Mys­lím si, že pes vy­zerá skvelo s mo­tý­li­kom. Je to štý­lové, ele­gantné a zá­ro­veň milé. Tak som ich za­čala vy­rá­bať, sama doma, stručne – ručne,“ píše Katka na svo­jej stránke.

Všetko sa to za­čalo, keď raz na ulici vi­dela jaz­ve­číka s ká­ro­va­ným čer­ve­ným mo­tý­li­kom. Na­padlo jej, že jej pes by s ním vy­ze­ral rov­nako dobre. Katka vždy rada tvo­rila a po tom, ako v žiad­nom z ob­cho­dov ne­mohla zo­hnať pek­ného mo­tý­lika, sa pus­tila do práce. Cuddlo sa tak stal pr­vým zá­kaz­ní­kom Funky dog. No­vým do­pl­n­kom pri­ťa­ho­val po­zor­nosť oko­lo­idú­cich a ro­bil ra­dosť všet­kým na­vô­kol.

vianocny_pasiky_1024x1024

Foto: mo­ty­li­kyp­rep­sov.sk

Dnes mô­žeš kva­litne a s lás­kou vy­ro­be­nými mo­tý­likmi oz­do­biť seba aj svojho mi­lá­čika a dať tak heslu „Aký pán, taký pes“ nový po­zi­tívny roz­mer. Fa­rebné, ká­ro­vané, bod­ko­vané, skrátka od vý­myslu sveta. Svojho fa­vo­rita si nájde na­ozaj každý. Keďže pre psíka ne­musí byť no­se­nie do­pl­nku vždy prí­jemné, dajú sa mo­tý­liky pri­pnúť na­ozaj jed­no­du­cho – su­chým zip­som priamo na obo­jok či po­stroj.

14316708_1748879305364311_2513229324634193167_n

Foto: fa­ce­book.com/FUNKY DOG – móda pre chl­pá­čov aj pá­nič­kov

Dob­rým po­ci­tom kaž­dému zá­kaz­ní­kovi bude, že 30% z pre­daja pôjde na dob­ro­činné účely – priamo kon­krét­nym útul­kom. Mo­tý­lik sa tak stal sym­bo­lom po­moci a každý jeho no­si­teľ uka­zuje svetu, že po­máha svo­jim psím ka­ma­rá­tom. Ak si už te­raz mys­líš, že ide o krásnu myš­lienku, ešte po­čkaj, pre­tože to nie je všetko.

14570401_1760106897574885_2273007070077809024_n

Foto: fa­ce­book.com/FUNKY DOG – móda pre chl­pá­čov aj pá­nič­kov

Mo­tý­liky to­tiž vy­rá­bajú ľu­dia v chrá­ne­ných diel­ňach a azy­lo­vých do­moch takže kú­pou pod­po­ríš aj ich. Nie je to úžasné? V ak­tu­ál­nom pred­via­noč­nom ob­dobí môže byť na­vyše Funky dog mo­tý­lik pek­ným dar­če­kom a zá­ro­veň po­ci­tom, že si v najk­raj­šom ob­dobí roka spra­vil niečo pre dru­hých.

14713585_1761451724107069_1899395318288987177_n

Foto: fa­ce­book.com/FUNKY DOG – móda pre chl­pá­čov aj pá­nič­kov

Pro­jekt Funky dog fun­guje v Česku aj na Slo­ven­sku, kde pod­po­ruje lo­kálne útulky. Zá­kaz­ní­kov však má aj v za­hra­ničí. U nás už mo­tý­liky po­mohli za­ria­de­niam ako Tul­ká­čik, OZ Po­moc psí­kom na vý­chod­nom Slo­ven­sku, OZ Šťastný do­mov, útu­lok Le­vice a ďal­ším. Za pe­niaze na­kú­pili na­prí­klad psie kr­mivo, za­pla­tili vý­davky za ve­te­ri­nárnu sta­rost­li­vosť či vy­užili mo­tý­liky na pro­pa­gačné fo­te­nie útul­ká­čov.

14702440_1762628750656033_7326079041279830822_n

Foto: fa­ce­book.com/FUNKY DOG – móda pre chl­pá­čov aj pá­nič­kov

Ak­tu­álne mô­žeš Funky dog nájsť aj v Bra­ti­slave na pre­bie­ha­jú­com Ur­ban mar­kete, 17.12. na Dob­rom trhu v Sta­rej trž­nici alebo 17.-18.12. na Dňoch Via­noc v In­chebe.

Tak čo, môže sa aj tvoj štvor­nohý ka­ma­rát te­šiť na ta­kýto krásny via­nočný dar­ček? :)

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: mo­ty­li­kyp­rep­sov.sk

Pridať komentár (0)