Porno.com kúpi­li Česi za nesku­toč­ný­ch 8,8 mil. USD

Martin Kráľ / 3. februára 2015 / Lifehacking

Tak tu máme zatiaľ naj­väč­ší domé­no­vý pre­daj toh­to roka a mys­lím, že ho len tak nie­čo nepred­beh­ne. Zná­my obchod­ník s domé­na­mi Rick Sch­wartz, pre­dal domé­nu porno.com za 8.888.888 USD. Čo vás asi iste bude zau­jí­mať je fakt, že kup­com je spo­loč­nosť síd­lia­ca v Pra­he. Nejed­ná sa o žiad­ny špe­ku­la­tív­ny pre­daj, kupec totiž už má nie­koľ­ko roz­be­hnu­tý­ch webov s obsa­hom pre Adult.

 

Cesta domény bola zaujímavá. V roku 1997 jej Rick Schwartz kúpil túto doménu od špekulanta za 42k USD, ktorý ju už predtým kúpil od jedného vysokoškoláka za 5K USD.

Rick prezradil, že za dobu, čo doménu vlastní zarobila na parkingu viac ako 10 miliónov USD. Teda ak sa dá hovoriť o poriadnom pasívnom príjme, tak tu je dôkaz že existuje :)

Pre porovnanie doménu porn.com v roku 2007 kúpila spoločnosť MXN Limited za 9,5 milióna USD. Tá sa stala tiež jednou z najdrahších ukradnutých domén v histórii.

Vráťme sa ale späť k doméne porno.com. Vyzerá to, že sa kvôli nej budú musieť prepisovať tabuľky najdrahších predaných domén.

zdroj: thedomains.com

Pridať komentár (0)