Porno.com kúpili Česi za nesku­toč­ných 8,8 mil. USD

Martin Kráľ / 3. február 2015 / Tools a produktivita

Tak tu máme zatiaľ naj­väčší domé­nový pre­daj tohto roka a mys­lím, že ho len tak niečo nepred­behne. Známy obchod­ník s domé­nami Rick Sch­wartz, pre­dal doménu porno.com za 8.888.888 USD. Čo vás asi iste bude zau­jí­mať je fakt, že kup­com je spo­loč­nosť síd­liaca v Prahe. Nejedná sa o žiadny špe­ku­la­tívny pre­daj, kupec totiž už má nie­koľko roz­be­hnu­tých webov s obsa­hom pre Adult.

Cesta domény bola zau­jí­mavá. V roku 1997 jej Rick Sch­wartz kúpil túto doménu od špe­ku­lanta za 42k USD, ktorý ju už pred­tým kúpil od jed­ného vyso­koš­ko­láka za 5K USD.

Rick pre­zra­dil, že za dobu, čo doménu vlastní zaro­bila na par­kingu viac ako 10 mili­ó­nov USD. Teda ak sa dá hovo­riť o poriad­nom pasív­nom príjme, tak tu je dôkaz že exis­tuje :)

Pre porov­na­nie doménu porn.com v roku 2007 kúpila spo­loč­nosť MXN Limi­ted za 9,5 mili­óna USD. Tá sa stala tiež jed­nou z najd­rah­ších ukrad­nu­tých domén v his­tó­rii.

Vráťme sa ale späť k doméne porno.com. Vyzerá to, že sa kvôli nej budú musieť pre­pi­so­vať tabuľky najd­rah­ších pre­da­ných domén.

zdroj: thedomains.com

Pridať komentár (0)