Porno vo ves­míre? S Porn­hu­bom možno rea­lita!

Peter Lastovecký / 11. júna 2015 / Tools a produktivita

Na cro­wd­fun­dingu sa sna­žilo rais­nuť peniaze už kadečo. Tajom­stvom úspe­chu je, aby o to mala záu­jem čo naj­väč­šia cie­ľová sku­pina. Porno stránky tvo­ria nemalú časť obsahu dneš­ného inter­netu a práve tento fakt sa snaží využiť jedna z nich.

Por­hub pred pár dňami spus­til kam­paň na stránke Indie­gogo, kde si sali za cieľ vyzbie­rať 3 400 000 ame­ric­kých dolá­rov. Do tejto chvíle im pris­pelo už asi 500 zve­dav­cov sumou skoro 10 000 dolá­rov. 60% z cie­ľo­vej sumy tvorí samotný let. V prí­pade úspe­chu sa zavia­zali, že na obežnú dráhu zeme vyšlú dvoch „her­cov“, Evu Loviu a Joh­nyho Sinsa, ktorý budú skú­mať ako sa správa ľud­ské telo pri tejto krás­nej čin­nosti v stave bez tiaže.

Svo­jím prís­pev­kom nie­lenže umož­nite rea­li­zo­vať túto misiu, ale ako to býva pri týchto zbier­kach si kupu­jete aj určitý balí­ček, kto­rého obsa­hom sú rôzne bene­fity. Líšia sa od výšky doto­va­nej sumy, od drob­nosti ako vzhliad­nu­tie 24 hodín vopred, cez nálepky, tašky, HD kópie videa, vstu­penky na uvá­dza­ciu party až po ten najd­rahší v hod­note 150 00 $, za ktorý dostane jeden pris­pie­va­teľ všetko spo­me­nuté, v rátane dvoch kusov ska­fan­drov, v ktoré budú mať na sebe herci zrejme iba chvíľu na začiatku videa. 

Tak ruku na srdce! Koľko z Vás by si to pozrelo, alebo ste už pris­peli? :)

zdroj: indie­gogo

Pridať komentár (0)