VIDEO: Posled­ný robot z Bos­ton Dyna­mics je úžas­ný a stra­ši­del­ný záro­veň!

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Si pri­pra­ve­ný súci­tiť s hro­ma­dou ple­chu a skru­tiek? Počkaj si zhru­ba do 1:20.

Robot, kto­ré­ho šika­nu­je zamest­na­nec Bos­ton Dyna­mics, spo­loč­nos­ti pat­ria­cej Goog­lu, je naj­nov­šou gene­rá­ci­ou tzv. robo­ta “Atlas”.

Toto je vôbec prvý­krát, čo vidí­me Atla­sa v poriad­nej akcii. Pred­chá­dza­jú­ca gene­rá­cia sa síce pre­chá­dza­la po lese, pôso­bi­la však skôr ako opi­tá megak­ry­sa, než ako huma­no­id. Navy­še, nový Atlas váži opro­ti tomu sta­ré­mu o celých 68 kilo­gra­mov menej — len 81 kg, čo je pri­bliž­ne váha dospe­lé­ho člo­ve­ka.

Pozri sa na video, kto­ré doka­zu­je, že v Bos­ton Dyna­mics doká­za­li nie­čo výni­moč­né (a desi­vé). Atlas zdví­ha kra­bi­ce, otvá­ra dve­re a bro­dí sa sne­hom. To sú akti­vi­ty, kto­ré by nez­vlád­li ani nie­kto­rí ľudia.

A ešte odkaz cha­la­no­vi s hokej­kou. Sta­vím sa, že Atlas si tvo­ju tvár dob­re pamä­tá!

zdroj: techcrunch.com, titul­ná foto: repro you­tu­be

Pridať komentár (0)