VIDEO: Posledný robot z Bos­ton Dyna­mics je úžasný a stra­ši­delný záro­veň!

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Tech a inovácie

Si pri­pra­vený súci­tiť s hro­ma­dou ple­chu a skru­tiek? Počkaj si zhruba do 1:20.

Robot, kto­rého šika­nuje zamest­na­nec Bos­ton Dyna­mics, spo­loč­nosti pat­ria­cej Googlu, je naj­nov­šou gene­rá­ciou tzv. robota “Atlas”.

Toto je vôbec prvý­krát, čo vidíme Atlasa v poriad­nej akcii. Pred­chá­dza­júca gene­rá­cia sa síce pre­chá­dzala po lese, pôso­bila však skôr ako opitá megak­rysa, než ako huma­noid. Navyše, nový Atlas váži oproti tomu sta­rému o celých 68 kilo­gra­mov menej — len 81 kg, čo je pri­bližne váha dospe­lého člo­veka.

Pozri sa na video, ktoré doka­zuje, že v Bos­ton Dyna­mics doká­zali niečo výni­močné (a desivé). Atlas zdvíha kra­bice, otvára dvere a brodí sa sne­hom. To sú akti­vity, ktoré by nez­vládli ani nie­ktorí ľudia.

A ešte odkaz cha­la­novi s hokej­kou. Sta­vím sa, že Atlas si tvoju tvár dobre pamätá!

zdroj: techcrunch.com, titulná foto: repro you­tube

Pridať komentár (0)