Potvr­dené pries­ku­mom: Silné seba­ve­do­mie má len štvr­tina Slo­vá­kov

JP / 12. augusta 2015 / Tools a produktivita

Podľa pries­kumu o život­nom štýle Lifes­tyle 2015, ktorý rea­li­zo­vala agen­túra TNS Slo­va­kia, Slo­vá­kom chýba seba­ve­do­mie. Silné seba­ve­do­mie pri­znáva len o niečo viac ako štvr­tina (27%) ľudí. Mužom naprí­klad čas­tej­šie zvy­šuje seba­ve­do­mie vzde­la­nie, zna­losti a všetko to, čo už v živote doká­zali. Mla­dým ľuďom pod­po­ruje seba­ve­do­mie zase vzhľad a veci, kto­rými sa obklo­pujú.

Naj­viac seba­ve­do­mie Slo­vá­kov posil­ňuje pod­pora blíz­kych ľudí. Aspoň tak si to myslí necelá polo­vica slo­ven­skej popu­lá­cie (45%), hlavne ženy a mladí ľudia, ktorí sú ešte závislí na svo­jich rodi­čoch. Jed­ným z pre­ja­vov niž­šieho seba­ve­do­mia je aj fakt, že ľudia stále veria viac v svoju najb­liž­šiu rodinu ako v seba samého.

Seba­ve­do­mejší ľudia sú so svo­jim živo­tom spo­koj­nejší ako tí, kto­rým seba­ve­do­mie chýba. Spo­koj­nosť so živo­tom na Slo­ven­sku síce v porov­naní s pred­chá­dza­jú­cimi rokmi narastá, ale stále nedo­sa­huje ide­álne hod­noty. No a čo nám k spo­koj­nému životu naj­viac chýba? Predsa voľný čas! Až tri pätiny ľudí sa sťa­žujú na jeho nedos­ta­tok. Ale záro­veň sa tak­mer rov­naký podiel Slo­vá­kov (až 59%) venuje aspoň raz do týždňa leňo­še­niu, nič­ne­ro­be­niu, prí­padne si počas dňa pospí. A skoro dve pätiny sa pra­vi­delne nudia. Dokonca sa nudia aj tí, ktorí sa na nedos­ta­tok voľ­ného času sťa­žujú. Prav­de­po­dobne je to spô­so­bené práve tým, že ľudia už nemu­sia vymýš­ľať voľ­no­ča­sové akti­vity. Majú k dis­po­zí­cii také veľké množ­stvo ponúk, až si z nich neve­dia vybrať.

A aj ked je seba­ve­do­mie a spo­koj­nosť so živo­tom stále na tej niž­šej úrovni, pozi­tívne je, že tieto hod­noty postupne rastú. A tak isto sa pomaly zlep­šuje aj finančná situ­ácia Slo­vá­kov. Po finanč­nej stránke sa Slo­váci cítia v oveľa väč­šej pohode ako v minu­losti. Vzrás­tol počet tých ľudí, ktorí svoje finančné pros­triedky vedia ušet­riť a spo­ria si tak pre ďal­šie zvý­še­nie svo­jej život­nej úrovne (z 24% na 37%). A viac ako štvr­tina (28%) slo­ven­ských rodín má pocit, že sa ich eko­no­mická situ­ácia v porov­naní s minu­lým rokom zlep­šila, pri­čom finančne si polep­šili hlavne muži do 30 rokov a rodiny s nepl­no­le­tými deťmi.

Eva Tara­čová, Senior Con­sul­tant agen­túry TNS Slo­va­kia, výsledky pries­kumu oko­men­to­vala: „Pries­kum v oblasti Vnú­tor­ného JA nasta­vil Slo­vá­kom zrkadlo, ktoré jasne odráža prí­le­ži­tosti pre osobný rast. Kiež pre­stane stú­pať počet ľudí, ktorí leňo­šia alebo sa vo svo­jom voľ­nom čase nudia. Kiež pre­stane kle­sať počet ľudí, ktorí robia niečo tvo­rivé. Verme, že 15% podiel ľudí, ktorí sa pra­vi­delne venujú medi­tá­cii, je tren­dom, ktorý pris­peje k vedo­mej­šiemu životu Slo­vá­kov a teda aj k posil­ne­nie dôvery v seba samého.“

zdroj: freshtrends.sk, foto: lenprezeny.sk

Pridať komentár (0)