Pove­dať dob­rý prí­beh je to úpl­ne naj­dô­le­ži­tej­šie

Ľudovít Nastišin / 23. februára 2016 / Lifehacking

Pove­dať dob­rý prí­beh je to úpl­ne naj­dô­le­ži­tej­šie. A k tomu nie­koľ­ko ďal­ších lek­cií, kto­ré som sa naučil ako GM vo Vine.

Posled­né dva roky som pra­co­val vo Vine, najprv ako Head of Pro­duct, potom ako Gene­rál­ny Mana­žér, kedy som dohlia­dal na spo­loč­nosť v New Yor­ku s 50 zamest­nan­ca­mi cez Twit­ter. Počas môj­ho obdo­bia tam som sa toho naučil sku­toč­ne veľa.” Hovo­rí Jason Toff, býva­lý CEO Vine.

VEDE­NIE TÍMU

Mať a pove­dať pre­sved­či­vý prí­beh je tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec, kto­rú by si mal ako líder robiť. Na zdie­ľa­nie tvo­jej vízie, moti­vá­ciu tímu, zís­ka­va­nie zdro­jov, čokoľ­vek — prí­beh je kľú­čo­vý. Nesta­čí len polo­žiť na stôl zoznam nápa­dov. Musíš dosiah­nuť, aby ľudia roz­ume­li a cíti­li to čo im chceš pove­dať.

Opa­ko­vať ten prí­beh stá­le dooko­la je rov­na­ko dôle­ži­té. Ak ti opa­ko­va­nie toho prí­be­hu ešte nej­de hore krkom, asi si ho neho­vo­ril dosť čas­to.

Sústre­diť sa je nároč­né. Vo Vine som na to využí­val dva tri­ky. 1) napí­sal som top tri pri­ori­ty na ste­nu a 2) požia­dal som všet­kých ostat­ných v tíme aby tam napí­sa­li svo­je tri pri­ori­ty (kaž­dý štvrť­rok). Mali na to 140 zna­kov a potom to bolo dostup­né všet­kým.

Jason Toff

foto: purelyjenn.com

Kaž­dý týž­deň posie­laj svoj­mu tímu email. Kaž­dý pon­de­lok som s nimi zdie­ľal moje tri pri­ori­ty na daný týž­deň, tak­že vede­li na čo sa zame­ria­vam.

Uis­ti sa, že vždy robíš tú naj­dô­le­ži­tej­šiu vec, kto­rú by si v daný moment mal robiť. Vyze­rá to jed­no­du­cho, no ešte jed­no­duch­šie je nechať sa vtiah­nuť do víru žia­dos­tí iných ľudí ako zloz­vyk z minu­los­ti. Dele­guj ale­bo rad­šej povedz sluš­ne NIE.

Tímo­vá kul­tú­ra je kri­tic­ky dôle­ži­tá vo sve­te, v kto­rom sú dob­rí inži­nie­ri tak vzác­ny arti­kel a je po nich naozaj dopyt.

VÝVOJ PRO­DUK­TU

Aplikácia Vine

foto: wired.com

Prí­be­hy > pri­ori­ty. Nesta­čí mať zoznam pro­duk­to­vých pri­orít. Ako k sebe zapa­su­jú? Ako sa jed­na vec vybu­du­je na inej. Aký je prí­beh tvoj­ho pro­duk­tu?

Do tímu tre­ba nasa­diť exper­tov a dať im to čo potre­bu­jú. Vo Vine bola pre nás veľ­mi dôle­ži­tá sku­pi­na top Viners. Tak­že sme jed­né­ho z nich pria­mo zakom­po­no­va­li do ďal­šie­ho vývo­ja pro­duk­tu.

Vždy tre­ba jed­no­znač­ne defi­no­vať, kto je za čo zod­po­ved­ný. Za pro­dukt, za jeho kon­krét­nu fun­kciu. Ženie to tých ľudí vpred a navy­še sú o to viac hrdí pri pozi­tív­nom výsled­ku. Bez toho ris­ku­ješ sériu kom­pro­mi­sov a toho, že nik nebu­de hrdý na to čo vytvo­ril.

Netes­tuj na mili­ó­noch, keď môžeš tes­to­vať na tisí­coch či tuc­toch. Nové fun­kcie skú­šaj na men­ších sku­pi­nách ľudí. Môžeš sa tak toho dozve­dieť až prek­va­pi­vo veľa.

Nechaj svo­jich inži­nie­rov aby ti pra­vi­del­ne uka­zo­va­li na čom robia. Moti­vu­je ich to, chcú sa uká­zať a kaž­dý vie čo sa deje.

MANAŽ­MENT

Management

foto: ventureburn.com

Oce­ne­nie prá­ce je ten naj­lep­ší nástroj, kto­rým udr­žíš ľudí moti­vo­va­ných aby zo seba dostá­va­li to naj­lep­šie.

Ľudia z tvoj­ho tímu ťa sle­du­jú ove­ľa viac ako by si si mys­lel. Tak­že si daj zále­žať na tom ako vyze­ráš a ako sa sprá­vaš. Ak si vystre­so­va­ný, ľudia to spoz­na­jú. Byť dob­rým líd­rom si nie­ke­dy vyža­du­je byť ešte lep­ším her­com.

Vyha­dzo­vať ľudí je jed­no­du­cho nevy­hnut­né zlo. Je to to naj­hor­šie, čo som musel ako mana­žér robiť. Bolí to. Má to vplyv na tím. No nie­ke­dy je to jed­no­du­cho nevy­hnut­né. A keď je to nevy­hnut­né, rad­šej to urob rých­lo! Je to v naj­lep­šom záuj­me všet­kých, či už si to uve­do­mu­jú ale­bo nie.

Neot­ra­vuj svo­jich ľudí v nevhod­nom čase dňa. Je to nesluš­né. Naplá­nuj si sprá­vy s Boome­rangom ale­bo ich pri­daj do zdie­ľa­né­ho doc­su. Je to lep­šia voľ­ba.

RÔZ­NE

Nie je kaž­dý feed­back rov­na­ký. Uis­ti sa, že dostá­vaš feed­back od ľudí, na kto­rých názo­re zále­ží naj­viac.

Dob­rý pre­jav si vyža­du­je prax (pre väč­ši­nu z nás). Na nácvi­ku nie je nič, za čo by si sa mal han­biť!

Nechaj si pries­tor aj na svo­ju kre­a­ti­vi­tu. Back-to-back mee­tin­gy to sťa­žu­jú. Pol­ho­di­no­vé pre­stáv­ky medzi nimi to môžu zhor­šiť ešte viac. Kon­tro­luj si svoj kalen­dár, nech on nekon­tro­lu­je teba.

Vine tím

foto: ins­ta­gram

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)