Pove­dať dobrý prí­beh je to úplne naj­dô­le­ži­tej­šie

Ľudovít Nastišin / 23. februára 2016 / Tools a produktivita

Pove­dať dobrý prí­beh je to úplne naj­dô­le­ži­tej­šie. A k tomu nie­koľko ďal­ších lek­cií, ktoré som sa naučil ako GM vo Vine.

Posledné dva roky som pra­co­val vo Vine, najprv ako Head of Pro­duct, potom ako Gene­rálny Mana­žér, kedy som dohlia­dal na spo­loč­nosť v New Yorku s 50 zamest­nan­cami cez Twit­ter. Počas môjho obdo­bia tam som sa toho naučil sku­točne veľa.” Hovorí Jason Toff, bývalý CEO Vine.

VEDE­NIE TÍMU

Mať a pove­dať pre­sved­čivý prí­beh je tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec, ktorú by si mal ako líder robiť. Na zdie­ľa­nie tvo­jej vízie, moti­vá­ciu tímu, zís­ka­va­nie zdro­jov, čokoľ­vek — prí­beh je kľú­čový. Nestačí len polo­žiť na stôl zoznam nápa­dov. Musíš dosiah­nuť, aby ľudia roz­umeli a cítili to čo im chceš pove­dať.

Opa­ko­vať ten prí­beh stále dookola je rov­nako dôle­žité. Ak ti opa­ko­va­nie toho prí­behu ešte nejde hore krkom, asi si ho neho­vo­ril dosť často.

Sústre­diť sa je náročné. Vo Vine som na to využí­val dva triky. 1) napí­sal som top tri pri­ority na stenu a 2) požia­dal som všet­kých ostat­ných v tíme aby tam napí­sali svoje tri pri­ority (každý štvrť­rok). Mali na to 140 zna­kov a potom to bolo dostupné všet­kým.

Jason Toff

foto: purelyjenn.com

Každý týž­deň posie­laj svojmu tímu email. Každý pon­de­lok som s nimi zdie­ľal moje tri pri­ority na daný týž­deň, takže vedeli na čo sa zame­ria­vam.

Uisti sa, že vždy robíš tú naj­dô­le­ži­tej­šiu vec, ktorú by si v daný moment mal robiť. Vyzerá to jed­no­du­cho, no ešte jed­no­duch­šie je nechať sa vtiah­nuť do víru žia­dostí iných ľudí ako zloz­vyk z minu­losti. Dele­guj alebo rad­šej povedz slušne NIE.

Tímová kul­túra je kri­ticky dôle­žitá vo svete, v kto­rom sú dobrí inži­nieri tak vzácny arti­kel a je po nich naozaj dopyt.

VÝVOJ PRO­DUKTU

Aplikácia Vine

foto: wired.com

Prí­behy > pri­ority. Nestačí mať zoznam pro­duk­to­vých pri­orít. Ako k sebe zapa­sujú? Ako sa jedna vec vybu­duje na inej. Aký je prí­beh tvojho pro­duktu?

Do tímu treba nasa­diť exper­tov a dať im to čo potre­bujú. Vo Vine bola pre nás veľmi dôle­žitá sku­pina top Viners. Takže sme jed­ného z nich priamo zakom­po­no­vali do ďal­šieho vývoja pro­duktu.

Vždy treba jed­no­značne defi­no­vať, kto je za čo zod­po­vedný. Za pro­dukt, za jeho kon­krétnu fun­kciu. Ženie to tých ľudí vpred a navyše sú o to viac hrdí pri pozi­tív­nom výsledku. Bez toho ris­ku­ješ sériu kom­pro­mi­sov a toho, že nik nebude hrdý na to čo vytvo­ril.

Netes­tuj na mili­ó­noch, keď môžeš tes­to­vať na tisí­coch či tuc­toch. Nové fun­kcie skú­šaj na men­ších sku­pi­nách ľudí. Môžeš sa tak toho dozve­dieť až prek­va­pivo veľa.

Nechaj svo­jich inži­nie­rov aby ti pra­vi­delne uka­zo­vali na čom robia. Moti­vuje ich to, chcú sa uká­zať a každý vie čo sa deje.

MANAŽ­MENT

Management

foto: ventureburn.com

Oce­ne­nie práce je ten naj­lepší nástroj, kto­rým udr­žíš ľudí moti­vo­va­ných aby zo seba dostá­vali to naj­lep­šie.

Ľudia z tvojho tímu ťa sle­dujú oveľa viac ako by si si mys­lel. Takže si daj zále­žať na tom ako vyze­ráš a ako sa sprá­vaš. Ak si vystre­so­vaný, ľudia to spoz­najú. Byť dob­rým líd­rom si nie­kedy vyža­duje byť ešte lep­ším her­com.

Vyha­dzo­vať ľudí je jed­no­du­cho nevy­hnutné zlo. Je to to naj­hor­šie, čo som musel ako mana­žér robiť. Bolí to. Má to vplyv na tím. No nie­kedy je to jed­no­du­cho nevy­hnutné. A keď je to nevy­hnutné, rad­šej to urob rýchlo! Je to v naj­lep­šom záujme všet­kých, či už si to uve­do­mujú alebo nie.

Neot­ra­vuj svo­jich ľudí v nevhod­nom čase dňa. Je to neslušné. Naplá­nuj si správy s Boome­rangom alebo ich pri­daj do zdie­ľa­ného docsu. Je to lep­šia voľba.

RÔZNE

Nie je každý feed­back rov­naký. Uisti sa, že dostá­vaš feed­back od ľudí, na kto­rých názore záleží naj­viac.

Dobrý pre­jav si vyža­duje prax (pre väč­šinu z nás). Na nácviku nie je nič, za čo by si sa mal han­biť!

Nechaj si pries­tor aj na svoju kre­a­ti­vitu. Back-to-back mee­tingy to sťa­žujú. Pol­ho­di­nové pre­stávky medzi nimi to môžu zhor­šiť ešte viac. Kon­tro­luj si svoj kalen­dár, nech on nekon­tro­luje teba.

Vine tím

foto: ins­ta­gram

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)