Povedz mi svoj prí­beh, nie svoj sta­tus

Lukáš Timko / 19. september 2015 / Tools a produktivita

Pri prvom stret­nutí sa často pýtam ľudí: „Aký je tvoj prí­beh?“ Táto otázka mi príde zau­jí­ma­vej­šia ako tie bežné o vzde­laní, rod­nom meste, pra­cov­nej pozí­cii, či špor­to­vom tíme. Kúsky skla­dačky vytvá­ra­júce celok, avšak prí­beh pred­sta­vuje niečo hlb­šie a osob­nej­šie. Ide o roz­prá­va­nie o vašej minu­losti, prí­tom­nosti a pred­po­kla­da­nej budúc­nosti. Je to diva­delná hra vášho vlast­ného života, v kto­rej práve vy hráte hlavnú úlohu.

Tí naj­zau­jí­ma­vejší ľudia v mojom živote vo mne zane­chali hlbokú stopu najmä vďaka ich prí­behu. Nie sta­tusu typu „Absol­vent“. Podobne ako „Ženatý, obchod­ník, žije v Bra­ti­slave“, alebo „Štu­duje eko­no­miku na Komen­ského uni­ver­zite“. Sta­tus pred­sta­vuje sta­tický obraz o uži­toč­ných ozna­če­niach osoby, na základe urči­tých inšti­tú­cii, či iných štan­dar­dov. Nejde o nič výni­močné, čo by vysti­ho­valo jadro osob­nosti alebo moti­vá­ciu skrytú za jej činmi a myš­lien­kami. V sta­tuse nie je žiadna vášeň. Žia­den zmy­sel v sme­ro­vaní alebo kre­a­ti­vite.

Váš prí­beh je vtipný, zábavný, neča­kaný a pes­trý. Je to roz­prá­va­nie o vašom živote, vašej moti­vá­cii, vašich cie­ľoch, o tom, čo vás ráno núti vstať z postele a robiť to, čo robíte. Nie je to sumár minu­lých úspe­chov alebo súčas­ných akti­vít. Nejde o zoznam vašich koníč­kov. Je to opis prí­behu, ktorý hráte vo vašom svete. Ak opí­šete film Mat­rix typic­kým sta­tu­so­vým spô­so­bom, bude to znieť nasle­dovne: „Chla­pík skončí v práci. Zobudí sa do iného sveta. Tré­nuje bojové ume­nia. Vyrieši prob­lém s agen­tom Smit­hom.“ Veľký kon­trast v porov­naní s inšpi­ru­jú­cou a neza­bud­nu­teľ­nou silou prí­behu, čo poviete?

Pre­ko­nali by infor­má­cie o ukon­če­nom vzde­laní a štu­dij­ných pred­me­toch nasle­du­júce pred­sta­ve­nie? „Je to dievča, ktoré je posad­nuté hrou so slo­víč­kami a od det­ských čias sa snaží byť sve­to­zná­mou spi­so­va­teľ­kou“, alebo „On je ten týpek, ktorý opus­til dobre pla­tené teplé mies­tečko len preto, aby mohol zdo­lá­vať a vychut­ná­vať si hory“, či „Ona je to dievča, ktoré sa snaží nájsť spô­sob, ako pro­stred­níc­tvom dizajnu zlep­šiť vašu náladu.“

Aj vy žijete svoj prí­beh. Aký je? Čím skôr sa pre­sta­nete defi­no­vať svo­jim sta­tu­som, tým skôr zba­dáte prí­beh, ktorý vytvá­rate a roz­prá­vate ostat­ným.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)