Pôvod mien 13 z naj­zná­mej­ších zna­čiek sveta

Jozef Kotrý / 26. januára 2016 / Business

Ako vznikli názvy naj­zná­mej­ších firiem sveta? Ich názvy žijú už nie­koľko rokov a možno si sa nad ich pôvo­dom zatiaľ ani neza­mýš­ľal..

1. Pepsi — Značka pome­no­vaná po trá­via­com enzýme nazý­va­nom pep­sín.

pepsi

2. SONY — Názov tejto značky pochá­dza z latin­ského výrazu SONUS, čo zna­mená zvuk. Tento variant bol vybraný pre ľahkú výslov­nosť v akom­koľ­vek jazyku.

sony

3. Volk­swa­gen — Názov pochá­dza z nemec­kého slov­ného spo­je­nia — auto pre oby­čajný ľud.

vw

4. Star­bucks — Sve­to­známa sieť kaviarní nesie svoj názov podľa lode v knihe Moby Dick.

starbucks

5. Sega — Výrobca her­ných kon­zol vytvo­ril svoje pome­no­va­nie spo­je­ním skra­tiek Ser­vice Games. Pod­nik totiž začí­nal ako firma na opravu her­ných auto­ma­tov.

sega

6. Ree­bok — Ide o efek­tív­nej­šie zne­júcu variantu slova Rhe­bok. Toto slovo pome­núva v Afrike žijúcu Anti­lopu srn­čiu.

reebok

7. Nokia — Výroba bola zapo­čatá vo fín­skom meste Nokia.

nokia

8. Lego — Názov pochá­dza z dán­skeho slov­ného spo­je­nia Leg godt, čo v pre­klade zna­mená výborná hra.

A Lego Star Wars Millennium Falcon toy, manufactured by Lego A/S, stands on display at a toy store in London, U.K., on Tuesday, Nov. 17, 2015. U.K. consumer prices fell for a second month in October, extending the weakest bout of inflation in more than half a century. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

9. KIA — Doslovný pre­klad z kórej­činy zna­mená „povs­ta­nie z Ázie.”

kia

10. IKEA — Ide o ini­ciály mena zakla­da­teľa (Ingvar Kam­prad) a mesta kde bola zalo­žená prvá pobočka (Elm­ta­ryd Agun­na­ryd).

ikea

11. IBM — Ide o skratku slov Inter­na­ti­onal Busi­ness Machine.

imb

12. Coca-Cola — Názov kor­po­rá­cie pochá­dza z náz­vov pôvod­ných aróm (Listy koky a ore­chy zo stromu kola) pri­dá­va­ných do nápoju.

cola

13. Adobe — Názov zná­mej počí­ta­čo­vej firmy pochá­dza z názvu rieky tečú­cej pri dome zakla­da­teľa, s náz­vom Adobe Creek.adobe

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)