Powerp­lay Mana­ger je naj­rých­lej­šie ras­tú­cou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou na Slo­ven­sku

Martin Kráľ / 27. október 2015 / Tools a produktivita

Delo­itte posledný štvr­tok zve­rej­nil výsledky reb­ríčka päť­de­sia­tich naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností v stred­nej Európe za rok 2014. Zo slo­ven­ských spo­loč­ností sa v reb­ríčku CE Tech­no­logy Fast 50 umiest­nili tri spo­loč­nosti a dve firmy sa umiest­nili v sprie­vod­ných reb­ríč­koch. Delo­itte zosta­vuje reb­rí­ček na základe rastu výno­sov firiem za posled­ných päť rokov.

Vlani bolo tempo zmien medzi naj­rých­lej­šie ras­tú­cimi tech­no­lo­gic­kými spo­loč­nos­ťami v stred­nej Európe veľmi rýchle. Prie­merná miera rastu 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností sa zvý­šila zo 671 % na 698 %. Pop­redné miesta v reb­ríčku opäť obsa­dili soft­vé­rové spo­loč­nosti (26 spo­loč­ností), po nich nasle­dujú inter­ne­tové (12 spo­loč­ností) a spo­loč­nosti zo sek­toru telekomunikácií/sietí (6 spo­loč­ností). Viac ako polo­vica firiem sa v reb­ríčku umiest­nila po prvý­krát.

Na čele stre­do­európ­skych nová­či­kov je maďar­ská inter­ne­tová rea­litná firma Szallas.hu, kto­rej päť­ročná miera rastu výno­sov dosiahla 2 259 %. Po nej nasle­duje poľ­ská finančná porov­ná­va­cia webová stránka Comperia.pl (1 962 %), ktorá postú­pila zo štvr­tého miesta v roku 2013. Ďal­šie tri miesta tiež pat­ria nová­či­kom; ide o High Tech Engi­ne­e­ring Cen­ter zo Srb­ska (1 777 %); ITNT – rumun­skú spo­loč­nosť zame­ranú na vývoj soft­vé­rov (1 433%) a Netguru – poľ­skú agen­túru na vývoj webu (1 386 %).

Tím Powerp­lay Mana­ger

Zo slo­ven­ských spo­loč­ností sa v reb­ríčku Tech­no­logy Fast 50 naj­lep­šie umiest­nila inter­ne­tová spo­loč­nosť Powerp­lay Mana­ger, s.r.o., ktorá ako nová­čik obsa­dila 35. miesto v stre­do­európ­skom reb­ríčku. Za posled­ných päť rokov (2009 – 2013) vyká­zala naj­sil­nej­šiu mieru rastu tržieb vo výške 422 %. Druhá slo­ven­ská priečka patrí inter­ne­to­vej spo­loč­nosti Web­Sup­port s.r.o. (36. miesto) s mie­rou rastu tržieb 417 %. Tro­j­icu uzat­vára soft­wé­rová firma Inno­vat­rics, s.r.o. (44. miesto) zame­raná na rie­še­nia pre bio­met­rické apli­ká­cie. Firma dosiahla za posled­ných päť rokov 344-per­centný rast tržieb.

Špe­ciálne kate­gó­rie

Toh­to­roč­ným víťa­zom v kate­gó­rii Vychá­dza­júce hviezdy (Rising Stars) je maďar­ská soft­vé­rová spo­loč­nosť zame­raná na mobilné apli­ká­cie Dis­tinc­tion s troj­roč­nou mie­rou rastu výno­sov 2 746 %.

Za Slo­ven­sko sa na 7. mieste v reb­ríčku umiest­nila inter­ne­tová spo­loč­nosť Visi­bi­lity, s.r.o. zame­raná na online mar­ke­tin­gové akti­vity s 370-per­cent­ným ras­tom tržieb. V kate­gó­rii Vychá­dza­júce hviezdy spo­loč­nosť Delo­itte hod­notí mladé spo­loč­nosti, ktoré sa vyzna­čujú veľ­kým poten­ciá­lom, ale na trhu pôso­bia prí­liš krátko na to, aby spl­nili kri­té­rium hlav­nej kate­gó­rie.

Do kate­gó­rie Veľká päťka (Big Five) sú zahr­nuté tie rýchlo ras­túce spo­loč­nosti, ktoré sú prí­liš veľké, aby mohli súťa­žiť za rov­na­kých pod­mie­nok, pokiaľ ide o rast výno­sov, s men­šími fir­mami reb­ríčka Fast 50. Na čele tejto kate­gó­rie je už druhý rok po sebe poľ­ská počí­ta­čová spo­loč­nosť goclever.com (777 %), ktorá sa v hlav­nej kate­gó­rii reb­ríčka Fast 50 umiest­nila na 17. priečke.

Slo­ven­sko v tejto kate­gó­rii aj tento rok zastu­puje spo­loč­nosť ESET, ktorá sa v reb­ríčku umiest­nila už dva­násty rok. Za posled­ných päť rokov dosiahla spo­loč­nosť rast 274 %.

CEO Visi­bi­lity — Juraj Sasko

Zastú­pe­nie kra­jín

V toh­to­roč­nom reb­ríčku Fast 50 sa umiest­nili spo­loč­nosti z desia­tich kra­jín: Poľ­sko (17), Maďar­sko (10), Rumun­sko (6), Chor­vát­sko (4), Česká repub­lika, Litva a Slo­ven­sko (po 3 spo­loč­nos­tiach), Srb­sko (2), Bul­har­sko a Estón­sko (po jed­nej spo­loč­nosti). Hoci prie­merná miera rastu spo­loč­ností, ktoré sa umiest­nili v reb­ríčku Fast 50, v roku 2014 dosiahla 698 %, čo je zvý­še­nie oproti 671 % v minu­lom roku, je to stále výrazný pokles v porov­naní s prie­mer­nou mie­rou rastu 1 026 % dosia­hnu­tou v roku 2012.

O reb­ríčku

Reb­rí­ček Tech­no­logy Fast 50 v stred­nej Európe hod­notí naj­rých­lej­šie ras­túce tech­no­lo­gické spo­loč­nosti na základe rastu ich výno­sov za päť­ročné obdo­bie. V reb­ríčku za rok 2013 sa ana­ly­zo­vali výnosy za roky 2009 – 2013. Rast výno­sov sa počíta v lokál­nej mene.

zdroj: deloitte.sk, foto: teenit.sk, visibility.sk

Pridať komentár (0)