Poze­rajte sa na svet kraj­šie cez oku­liare Tens

Lukáš Gašparík jr. / 1. decembra 2014 / Tech a inovácie

Tens je značka oku­lia­rov s jed­no­du­chým cie­ľom, aby váš každý deň vyze­ral krajší. Pro­stred­níc­tvom šošovky so špe­ciál­nym odtie­ňom sa snaží vášmu obrazu pri­dať farby vášho leta.

Spo­loč­nosť zave­sila svoj nápad naj­skôr na por­tál Indie­gogo, kde sa poda­rilo vyzbie­rať viac ako 370.000 brit­ských libier, pri­čom ich cieľ bol iba 9.400. Oku­liare Tens sú inšpi­ro­vané myš­lien­kou pre­niesť foto fil­tre, ktoré pou­ží­vate v apli­ká­ciách ako je naprí­klad Ins­ta­gram, do kaž­do­den­ného života. Kým kla­sické oku­liare blo­kujú svetlo a ponú­kajú vybled­nutý obraz a stu­dené farby, oku­liare Tens sa sna­žia pri­niesť tro­cha oži­ve­nia do vášho dňa.

Oku­liare využí­vajú slnečné teplo a obrazu dodá­vajú pov­zná­ša­júci nádych. Sklá sú vyba­vené UV fak­to­rom 400, ktorý samoz­rejme blo­kuje 100% škod­li­vých lúčov a sú vyro­bené z plas­to­vého poly­méru, ktorý je dokonca odolný proti poškria­ba­niu, takže sú pri­pra­vené na kaž­do­denné pou­ží­va­nie.

Vývoj oku­lia­rov trval tak­mer tri roky, kým bol dosia­hnutý ide­álny výsle­dok skiel. Oku­liare sľu­bujú, že po ich nasa­dení bude váš deň vyze­rať hneď krajší, a to iba za 64 libier :)

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)