Pozná­me lau­re­átov oce­ne­nia Vedec roka SR 2016

Zuzana Kotuliaková / 18. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Vedec Roka SR

Cen­trum vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied a Zväz slo­ven­ských vedec­ko-tech­nic­kých spo­loč­nos­tí ten­to rok vyhlá­si­li jubi­lej­ný 20. roč­ník oce­ňo­va­nia význam­ných slo­ven­ských ved­cov, tech­no­ló­gov a mla­dých výskum­ní­kov zo všet­kých oblas­tí vedy a tech­ni­ky – Vedec roka SR 2016.

Cie­ľom podu­ja­tia Vedec roka SR je pro­fe­si­onál­ne a spo­lo­čen­sky vyz­dvi­hnúť naj­výz­nam­nej­šie osob­nos­ti vedec­ké­ho živo­ta, ako aj naj­lep­šie dosia­hnu­té výsled­ky vo vede a výsku­me na Slo­ven­sku. Jubi­lej­ný 20. roč­ník oce­ňo­va­nia sa koná opäť pod záš­ti­tou pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky pána Andre­ja Kis­ku a minis­tra škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu Slo­ven­skej repub­li­ky pána Pet­ra Plav­ča­na.

Foto: archív Vedec Roka SR

Sláv­nost­né vyhlá­se­nie výsled­kov oce­ňo­va­nia sa usku­toč­ni­lo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkad­lo­vej sie­ni Pri­ma­ciál­ne­ho palá­ca, Pri­ma­ciál­ne námes­tie 2, v Bra­ti­sla­ve. Na podu­ja­tí sa zúčast­ni­li pán Michal Luciak, ria­di­teľ Odbo­ru vnú­tor­nej poli­ti­ky Kan­ce­lá­rie pre­zi­den­ta SR, pán Ľubo­mír Pet­ráš, pred­se­da výbo­ru NR SR pre vzde­lá­va­nie, vedu, mlá­dež a šport, pani Oľga Nacht­man­no­vá, štát­na tajom­níč­ka minis­ter­stva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR a šta­tu­tá­ri ceny – prof. Ján Tur­ňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, kto­rý sa zúčast­nil na podu­ja­tí v zastú­pe­ní prof. Pav­la Šaj­ga­lí­ka, pred­se­du SAV a prof. Dušan Pet­ráš zo ZSVTS. Na oce­ňo­va­ní sa zúčast­ni­li aj ďal­ší zástup­co­via význam­ných vedec­ko-výskum­ných inšti­tú­cií.

foto: Archív Vedec Roka SR

Za rok 2016 boli odo­vzda­né oce­ne­nia nasle­du­jú­cim osob­nos­tiam:

V kate­gó­rií Vedec roka SR

Prof. RNDr. Pav­lo­vi Povin­co­vi, DrSc.

Fakul­ta mate­ma­ti­ky, fyzi­ky a infor­ma­ti­ky, Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve

Za význam­ný prí­nos a dosia­hnu­té výsled­ky v oblas­ti vývo­ja ultra­sen­zi­tív­nych urých­ľo­va­čo­vých a rádi­omet­ric­kých ana­ly­tic­kých metód a ich využi­tie vo výsku­me zried­ka­vých jad­ro­vých pro­ce­sov a envi­ron­men­tál­nej rádi­oak­ti­vi­ty.

V kate­gó­rií Ved­ky­ňa roka SR

Ing. Márii Omas­to­vej, DrSc.

Ústav poly­mé­rov Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v Bra­ti­sla­ve

Za apli­ká­ciu nano­tech­no­ló­gií v inter­dis­cip­li­nár­nom výsku­me poly­mér­nych kom­po­zi­tov a nano­kom­po­zi­tov so zame­ra­ním na sen­zo­ry, bio­sen­zo­ry, aktu­áto­ry a solár­ne člán­ky. 

V kate­gó­rií Osob­nosť roka v oblas­ti tech­no­ló­gií

Doc. Ing. Rado­va­no­vi Hudá­ko­vi, PhD.

Stroj­níc­ka fakul­ta, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Koši­ciach

Za výskum, vývoj a adi­tív­nu výro­bu implan­tá­tov na mie­ru s poréz­nou štruk­tú­rou a príp­ra­vu pro­ce­su ich imple­men­tá­cie do kli­nic­kej pra­xe

V kate­gó­rií Osob­nosť roka v prog­ra­moch EÚ 

Prof. Ing. Danie­lo­vi Dono­va­lo­vi, DrSc.

Fakul­ta elek­tro­tech­ni­ky a infor­ma­ti­ky, Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve

Za mimo­riad­nu akti­vi­tu a úspeš­nosť v zís­ka­va­ní a rie­še­ní medzi­ná­rod­ných výskum­ných pro­jek­tov, hlav­ne v EÚ prog­ra­moch FP5 – FP7, Hori­zont 2020, naj­mä v ECSEL JU. Aktu­ál­ne vedie pro­jek­ty e-Ramp a loSen­se a podie­ľa sa na rie­še­ní ďal­ších 4 pro­jek­tov v rám­ci Hori­zont 2020.

V kate­gó­rií Mla­dá osob­nosť vedy 

Ing. Tomá­šo­vi Ber­tó­ko­vi, PhD., EUR ING

Odde­le­nie gly­ko­bi­otech­no­ló­gie, Che­mic­ký ústav, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied

Za výskum­nú a popu­la­ri­zač­nú čin­nosť v oblas­ti apli­ká­cie nano­štruk­túr pre zaria­de­nia urče­né pre vyso­ko­cit­li­vú medi­cín­sku diag­nos­ti­ku nádo­ro­vých a iných ocho­re­ní a ana­lý­zu kom­plex­ných sacha­ri­dov

Všet­ky infor­má­cie o podu­ja­tí Vedec roka SR 2016 náj­de­te na webo­vej strán­ke www.ncpvat.sk v sek­cii Vedec roka SR. Video­me­dai­ló­ny oce­ne­ných náj­de­te na You­Tu­be CVTI SR (v sek­cii Vedec roka SR).

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va vedec roka 2017 

Pridať komentár (0)