Poznáme najlepších blogerov a vlogerov Slovenska za rok 2015

Rišo Néveri / 14. mája 2016 / Zo Slovenska

Pre­stížny pro­jekt #BLO­GER­ROKA 2015 už po dru­hý­krát zve­rej­ňuje TOP reb­rí­ček naj­lep­ších blo­ge­rov na Slo­ven­sku v de­sia­tich ka­te­gó­riách. Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťaže #BLO­GER­ROKA je PR agen­túra ME­DIA IN, ktorá v po­rov­naní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom, pri­niesla mnohé no­vinky.

Pre­stížny pro­jekt #BLO­GER­ROKA 2015 už po dru­hý­krát zve­rej­ňuje TOP reb­rí­ček naj­lep­ších blo­ge­rov na Slo­ven­sku v de­sia­tich ka­te­gó­riách. Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťaže #BLO­GER­ROKA je PR agen­túra ME­DIA IN, ktorá v po­rov­naní s pred­chá­dza­jú­cim ro­kom, pri­niesla mnohé no­vinky.

Je­di­neč­nému #BLO­GER­ROKA sa za ne­celé dva roky po­da­rilo na Slo­ven­sku zma­po­vať blo­ge­rov a vlo­ge­rov de­sia­tich ka­te­gó­riách: Ces­to­va­nie, Eko­no­mika, spo­loč­nosť & biz­nis, Gas­tro­nó­mia, In­for­mačné tech­no­ló­gie & ino­vá­cie, Krása, Móda, Zdravý ži­votný štýl, Ži­vot, ume­nie & kul­túra, Fi­remný blog. Do sú­ťaže sa mohli his­to­ricky po pr­vý­krát za­po­jiť i tvor­co­via Vi­deo blo­gov.

12472623_461060327437293_2001924484902940073_n

foto: fa­ce­book stránka Blo­ger roka

Každú mi­nútu a pol nie­kto za­hla­so­val za blog

„Druhý roč­ník vy­hlá­se­nia vý­sled­kov #BLO­GER­ROKA 2015 na­pl­nil všetky naše oča­ká­va­nia. Di­gi­tálny svet po­núka pries­tor byť kre­a­tívny, nad­ča­sový a veľmi osobný. Myš­lienka pro­jektu si zís­kala uzna­nie blo­ge­rov, od­bor­nej ve­rej­nosti i par­tne­rov, ktorí vy­hľa­dá­vajú pries­tor na vlastný prí­beh pro­stred­níc­tvom on­line a so­ciál­nych mé­dií: Ins­ta­gram, Go­ogle+, Fa­ce­book a You­Tube,“ uviedla Zu­zana La­cová, ME­DIA IN, or­ga­ni­zá­tor sú­ťaže #BLO­GER­ROKA 2015.

Zau­jí­mavé sú i šta­tis­tiky #BLO­GER­ROKA. Po­čas se­mi­fi­nále, v prie­mere každú mi­nútu a pol, nie­kto za­hla­so­val za svoj ob­ľú­bený blog – vlog. Do sú­ťaže sa no­mi­no­valo 503 blo­ge­rov, ktorí spl­nili kri­té­riá sú­ťaže. Cel­kovo blo­geri zís­kali 43.000 hla­sov, viac ako 77 % au­dien­cie tvo­rila žen­ská po­pu­lá­cia, blo­ger­roka.sk nav­ští­vilo cez mo­bil a no­te­book 51,6 % ľudí a naj­väčší zá­u­jem o pro­jekt sa za­zna­me­nal u osôb vo veku od 18 do 34 ro­kov, tj. viac ako 69 % z cel­ko­vej au­dien­cie.

 

#BLO­GER­ROKA 2015 pri­lá­kal po­zor­nosť od­bor­ní­kov a nie­sol sa v du­chu ino­vá­cií

Sa­motná sú­ťaž, zve­rej­ne­nie elit­ného reb­ríčka naj­lep­ších blo­ge­rov a vlo­ge­rov na Slo­ven­sku, pri­niesla veľa prek­va­pení i tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. No­vin­kou toh­to­roč­nej sú­ťaže bola Di­voká karta zo­sta­vená z od­bor­ní­kov, ktorá dala sú­ťa­žia­cim šancu po­su­núť ich au­to­ma­ticky do fi­nále. Tech­nickú pod­poru pro­jektu za­bez­pe­čo­val We­bi­kon. His­to­ricky sa do sú­ťaže #BLO­GER­ROKA 2015 mali mož­nosť za­po­jiť nie­len blo­geri, ale i You­Tu­beri, ktorí mohli svoje prís­pevky no­mi­no­vať v ka­te­gó­rií Vi­deo blog. Pries­tor na re­a­li­zá­ciu zís­kali i spo­loč­nosti, ktoré mali mož­nosť za­bo­jo­vať o ti­tul v ka­te­gó­rii Fi­remný blog.

 

Ga­la­ve­čer – vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov za jed­not­livé ka­te­gó­rie

Sláv­nostné odo­vzdá­va­nie cien sa usku­toč­nilo za prí­tom­nosti viac ako 180 hostí a mé­dií, dňa 13. mája 2016 v bra­ti­slav­skom ho­teli Grand Ho­tel Ri­verk Park, a Lu­xury Col­lec­tion Ho­tel. Mo­de­rá­tor­kou ga­la­ve­čera bola Kris­tína Far­ka­šová. Slo­ven­ská špička blo­ge­rov a You­Tu­be­rov v de­sia­tich ka­te­gó­riách s na­pä­tím oča­ká­vala vý­sledky sú­ťaže. Ví­ťazmi a naj­lep­šími blogmi na Slo­ven­sku v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách sa stali:

 

 • Ces­to­va­nie – ví­ťa­zom sa stal blog Photo and Tra­ve­ling.
 • Eko­no­mika, spo­loč­nosť a biz­nis – ví­ťa­zom sa stal MÔJ VE­REJNÝ ZÁ­PIS­NÍK.
 • Gas­tro­nó­mia – ví­ťa­zom sa stal blog Te­ra­pia jed­lom, ktorý si ob­há­jil mi­nu­lo­ročné ví­ťazs­tvo.
 • In­for­mačné tech­no­ló­gie & ino­vá­cie – Ví­ťa­zom sa stal blog Ka­mil Au­jesky.
 • Krása – ví­ťaz­kou sa stala Moma Hor­ňá­ková.
 • Móda – ví­ťaz­ným blo­gom je Fress­hion.
 • Zdravý ži­votný štýl – ví­ťa­zom sa stal Du­šan Plichta.
 • Ži­vot, ume­nie & kul­túra – Ví­ťa­zom sa stal blog Li­fe­Re­set, ktorý si ob­há­jil mi­nu­lo­ročné ví­ťazs­tvo. Táto ka­te­gó­ria za­zna­me­nala naj­väčší po­čet nie­len sú­ťa­žia­cich 89 blo­ge­rov, ale i hla­sov 6455.
 • Fi­remný blog   Ví­ťa­zom sa stal Web­Sup­port.
 • Špe­ciálna ka­te­gó­ria Vi­deo blog – Ví­ťa­zom sa stal Go­Go­MANTV.

 

 

„Fe­no­mé­nom dneš­nej doby sú bez­po­chyby on­line a so­ciálne mé­diá, ktoré majú mnoho tvárí. Je to svet au­ten­tic­kých prí­be­hov, je­di­neč­ných zá­žit­kov a ume­nia žiť. Byť sú­čas­ťou tohto sveta je pre nás veľmi in­špi­ru­júce a obo­ha­cu­júce, preto sme veľmi radi, že sme mohli pod­po­riť pro­jekt #BLO­GER­ROKA 2015 v úlohe hlav­ného par­tnera. Ví­ťa­zom bla­ho­že­láme!“ uvie­dol Ivo Pa­cov­ský, Coun­try ma­na­žér Bubb­le­ology Slo­ven­sko.

„Všet­kým ví­ťa­zom #BLO­GER­ROKA sr­dečne bla­ho­že­láme.Mnohí zo sú­ťa­žia­cich bo­jo­vali o ti­tul Blo­ger roka po dru­hý­krát, av­šak iba tým naj­lep­ším sa po­da­rilo ob­há­jiť si mi­nu­lo­ročné ví­ťazs­tvo. Te­šíme sa, že sú­ťaž #BLO­GER­ROKA na­po­máha nie­len po­sú­vať hra­nice me­diál­neho trhu na Slo­ven­sku, ale i to, že pre blo­ge­rov je mo­ti­vá­ciou a in­špi­rá­ciou pre­zen­to­vať zau­jí­mavé a rôz­no­rodé prís­pevky. Touto ces­tou by som sa chcela tak­tiež po­ďa­ko­vať na­šim par­tne­rom za pre­ja­venú dô­veru a spo­lu­prácu,“ uviedla Zu­zana La­cová, ME­DIA IN, or­ga­ni­zá­tor sú­ťaže #BLO­GER­ROKA 2015.

Kom­pletný zo­znam ví­ťa­zov v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách

 

Ka­te­gó­ria Ces­to­va­nie

 1. Photo and Tra­vel­ling
 2. Mladý Slo­vák v USA
 3. Tra­FaM
 4. Bez mapy
 5. Cin­de­rel­las Tra­vel shoes
 6. To­máš Vil­ček
 7. An­drej Ti­chý

 

Ka­te­gó­ria Eko­no­mika, spo­loč­nosť a biz­nis   

 1. MÔJ VE­REJNÝ ZÁ­PIS­NÍK
 2. Pe­kár pre­daj­ných tí­mov
 3. Očami mla­dého mar­ke­téra
 4. Ľud­skou re­čou
 5. Ján Košč
 6. K a K štú­dio
 7. Vla­di­mír Vaňo  

Ka­te­gó­ria Gas­tro­nó­mia

 1. Te­ra­pia jed­lom
 2. St(v)ory z Ku­chyne
 3. Zo srdca do hr­nca
 4. An­gie ba­kes
 5. Tin­kine re­cepty
 6. Rasp­ber­ryb­ru­nette
 7. Moje jedlo

Ka­te­gó­ria IT & Ino­vá­cie

 1. Ka­mil Au­jesky
 2. xKatka
 3. Voj­kov­ský
 4. Alian.info
 5. Be­stRan­ger
 6. Braňo Rác
 7. Ap­lib­log

 

Ka­te­gó­ria Krása

 1. Moma Hor­ňá­ková
 2. Life in pic­tu­res
 3. Saja Frey
 4. Lu­cy­PUG
 5. Anot­her day with Hanna
 6. Čo je dobré, to mu­sím mať
 7. Aďu­lik Sun

 

Ka­te­gó­ria Móda

 1. Fress­hion
 2. Sweet Lady Lol­li­pop
 3. ja­na­tini
 4. LAP­KINN
 5. Do­tora&Greta
 6. Little King
 7. Mama We­ars Prada

Ka­te­gó­ria Zdravý ži­votný štýl

 1. Du­šan Plichta
 2. Raw Mot­her&Daugh­ter
 3. Linda Ta­yl­lor
 4. Mar­tin Bruncko
 5. Jana Earl
 6. Mo­derný pra­člo­vek
 7. FIT-WAY

 

Ka­te­gó­ria Ži­vot, ume­nie a kul­túra

 1. Li­fe­Re­set
 2. Troška Troska
 3. Mo­ti­va­tion-Man
 4. Break the Ru­les
 5. Ľu­bica Noš­čá­ková
 6. Dream & Live
 7. Si­mona Roš­ková

Ka­te­gó­ria Vi­deo blog

 1. Go­Go­MANTV
 2. Patty Image
 3. Expl0ited
 4. 4mov
 5. Be­au­ti­food
 6. Mag­da­lena Re­por­ter
 7. lady zika

 

Ka­te­gó­ria Fi­remný blog

 1. Web­Sup­port
 2. Ge­ner­tel
 3. Andy Win­son
 4. Hľa­dači po­kla­dov
 5. Fits­ha­ker
 6. Tla­čia­reň Bar­de­jov
 7. Ul­pia­nus

Zdroj: TS, Me­dia In, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: You­Tube

Pridať komentár (0)