Pozná­me naj­lep­ších blo­ge­rov a vlo­ge­rov Slo­ven­ska za rok 2015

Rišo Néveri / 14. mája 2016 / Zo Slovenska

Pre­stíž­ny pro­jekt #BLO­GER­RO­KA 2015 už po dru­hý­krát zve­rej­ňu­je TOP reb­rí­ček naj­lep­ších blo­ge­rov na Slo­ven­sku v desia­tich kate­gó­riách. Orga­ni­zá­to­rom súťa­že #BLO­GER­RO­KA je PR agen­tú­ra MEDIA IN, kto­rá v porov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cim rokom, pri­nies­la mno­hé novin­ky.

Jedi­neč­né­mu #BLO­GER­RO­KA sa za nece­lé dva roky poda­ri­lo na Slo­ven­sku zma­po­vať blo­ge­rov a vlo­ge­rov desia­tich kate­gó­riách: Ces­to­va­nie, Eko­no­mi­ka, spo­loč­nosť & biz­nis, Gas­tro­nó­mia, Infor­mač­né tech­no­ló­gie & ino­vá­cie, Krá­sa, Móda, Zdra­vý život­ný štýl, Život, ume­nie & kul­tú­ra, Firem­ný blog. Do súťa­že sa moh­li his­to­ric­ky po prvý­krát zapo­jiť i tvor­co­via Video blo­gov.

12472623_461060327437293_2001924484902940073_n

foto: face­bo­ok strán­ka Blo­ger roka

Kaž­dú minú­tu a pol nie­kto zahla­so­val za blog

Dru­hý roč­ník vyhlá­se­nia výsled­kov #BLO­GER­RO­KA 2015 napl­nil všet­ky naše oča­ká­va­nia. Digi­tál­ny svet ponú­ka pries­tor byť kre­a­tív­ny, nad­ča­so­vý a veľ­mi osob­ný. Myš­lien­ka pro­jek­tu si zís­ka­la uzna­nie blo­ge­rov, odbor­nej verej­nos­ti i par­tne­rov, kto­rí vyhľa­dá­va­jú pries­tor na vlast­ný prí­beh pro­stred­níc­tvom onli­ne a sociál­nych médií: Ins­ta­gram, Goog­le+, Face­bo­ok a You­Tu­be,“ uvied­la Zuza­na Laco­vá, MEDIA IN, orga­ni­zá­tor súťa­že #BLO­GER­RO­KA 2015.

Zau­jí­ma­vé sú i šta­tis­ti­ky #BLO­GER­RO­KA. Počas semi­fi­ná­le, v prie­me­re kaž­dú minú­tu a pol, nie­kto zahla­so­val za svoj obľú­be­ný blog – vlog. Do súťa­že sa nomi­no­va­lo 503 blo­ge­rov, kto­rí spl­ni­li kri­té­riá súťa­že. Cel­ko­vo blo­ge­ri zís­ka­li 43.000 hla­sov, viac ako 77 % audien­cie tvo­ri­la žen­ská popu­lá­cia, blogerroka.sk nav­ští­vi­lo cez mobil a note­bo­ok 51,6 % ľudí a naj­väč­ší záu­jem o pro­jekt sa zazna­me­nal u osôb vo veku od 18 do 34 rokov, tj. viac ako 69 % z cel­ko­vej audien­cie.

#BLO­GER­RO­KA 2015 pri­lá­kal pozor­nosť odbor­ní­kov a nie­sol sa v duchu ino­vá­cií

Samot­ná súťaž, zve­rej­ne­nie elit­né­ho reb­ríč­ka naj­lep­ších blo­ge­rov a vlo­ge­rov na Slo­ven­sku, pri­nies­la veľa prek­va­pe­ní i tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. Novin­kou toh­to­roč­nej súťa­že bola Divo­ká kar­ta zosta­ve­ná z odbor­ní­kov, kto­rá dala súťa­žia­cim šan­cu posu­núť ich auto­ma­tic­ky do finá­le. Tech­nic­kú pod­po­ru pro­jek­tu zabez­pe­čo­val Webi­kon. His­to­ric­ky sa do súťa­že #BLO­GER­RO­KA 2015 mali mož­nosť zapo­jiť nie­len blo­ge­ri, ale i You­Tu­be­ri, kto­rí moh­li svo­je prís­pev­ky nomi­no­vať v kate­gó­rií Video blog. Pries­tor na rea­li­zá­ciu zís­ka­li i spo­loč­nos­ti, kto­ré mali mož­nosť zabo­jo­vať o titul v kate­gó­rii Firem­ný blog.

Gala­ve­čer – vyhlá­se­nie víťa­zov za jed­not­li­vé kate­gó­rie

Sláv­nost­né odo­vzdá­va­nie cien sa usku­toč­ni­lo za prí­tom­nos­ti viac ako 180 hos­tí a médií, dňa 13. mája 2016 v bra­ti­slav­skom hote­li Grand Hotel Riverk Park, a Luxu­ry Col­lec­ti­on Hotel. Mode­rá­tor­kou gala­ve­če­ra bola Kris­tí­na Far­ka­šo­vá. Slo­ven­ská špič­ka blo­ge­rov a You­Tu­be­rov v desia­tich kate­gó­riách s napä­tím oča­ká­va­la výsled­ky súťa­že. Víťaz­mi a naj­lep­ší­mi blog­mi na Slo­ven­sku v jed­not­li­vých kate­gó­riách sa sta­li:

 • Ces­to­va­nie – víťa­zom sa stal blog Pho­to and Tra­ve­ling.
 • Eko­no­mi­ka, spo­loč­nosť a biz­nis – víťa­zom sa stal MÔJ VEREJ­NÝ ZÁPIS­NÍK.
 • Gas­tro­nó­mia — víťa­zom sa stal blog Tera­pia jed­lom, kto­rý si obhá­jil minu­lo­roč­né víťazs­tvo.
 • Infor­mač­né tech­no­ló­gie & ino­vá­cie – Víťa­zom sa stal blog Kamil Aujes­ky.
 • Krá­sa — víťaz­kou sa sta­la Moma Hor­ňá­ko­vá.
 • Móda – víťaz­ným blo­gom je Fress­hi­on.
 • Zdra­vý život­ný štýl — víťa­zom sa stal Dušan Plich­ta.
 • Život, ume­nie & kul­tú­ra - Víťa­zom sa stal blog Life­Re­set, kto­rý si obhá­jil minu­lo­roč­né víťazs­tvo. Táto kate­gó­ria zazna­me­na­la naj­väč­ší počet nie­len súťa­žia­cich 89 blo­ge­rov, ale i hla­sov 6455.
 • Firem­ný blog - Víťa­zom sa stal Web­Sup­port.
 • Špe­ciál­na kate­gó­ria Video blog — Víťa­zom sa stal GoGo­MANTV.

Feno­mé­nom dneš­nej doby sú bez­po­chy­by onli­ne a sociál­ne médiá, kto­ré majú mno­ho tvá­rí. Je to svet auten­tic­kých prí­be­hov, jedi­neč­ných zážit­kov a ume­nia žiť. Byť súčas­ťou toh­to sve­ta je pre nás veľ­mi inšpi­ru­jú­ce a obo­ha­cu­jú­ce, pre­to sme veľ­mi radi, že sme moh­li pod­po­riť pro­jekt #BLO­GER­RO­KA 2015 v úlo­he hlav­né­ho par­tne­ra. Víťa­zom bla­ho­že­lá­me!“ uvie­dol Ivo Pacov­ský, Coun­try mana­žér Bubb­le­olo­gy Slo­ven­sko.

Všet­kým víťa­zom #BLO­GER­RO­KA srdeč­ne bla­ho­že­lá­me.Mno­hí zo súťa­žia­cich bojo­va­li o titul Blo­ger roka po dru­hý­krát, avšak iba tým naj­lep­ším sa poda­ri­lo obhá­jiť si minu­lo­roč­né víťazs­tvo. Teší­me sa, že súťaž #BLO­GER­RO­KA napo­má­ha nie­len posú­vať hra­ni­ce mediál­ne­ho trhu na Slo­ven­sku, ale i to, že pre blo­ge­rov je moti­vá­ci­ou a inšpi­rá­ci­ou pre­zen­to­vať zau­jí­ma­vé a rôz­no­ro­dé prís­pev­ky. Tou­to ces­tou by som sa chce­la tak­tiež poďa­ko­vať našim par­tne­rom za pre­ja­ve­nú dôve­ru a spo­lu­prá­cu,“ uvied­la Zuza­na Laco­vá, MEDIA IN, orga­ni­zá­tor súťa­že #BLO­GER­RO­KA 2015.

Kom­plet­ný zoznam víťa­zov v jed­not­li­vých kate­gó­riách

Kate­gó­ria Ces­to­va­nie

 1. Pho­to and Tra­vel­ling
 2. Mla­dý Slo­vák v USA 
 3. Tra­FaM
 4. Bez mapy
 5. Cin­de­rel­las Tra­vel sho­es
 6. Tomáš Vil­ček
 7. Andrej Tichý

Kate­gó­ria Eko­no­mi­ka, spo­loč­nosť a biz­nis 

 1. MÔJ VEREJ­NÝ ZÁPIS­NÍK
 2. Pekár pre­daj­ných tímov
 3. Oča­mi mla­dé­ho mar­ke­té­ra
 4. Ľud­skou rečou 
 5. Ján Košč
 6. K a K štú­dio
 7. Vla­di­mír Vaňo 

Kate­gó­ria Gas­tro­nó­mia

 1. Tera­pia jed­lom
 2. St(v)ory z Kuchy­ne
 3. Zo srd­ca do hrn­ca
 4. Angie bakes
 5. Tin­ki­ne recep­ty
 6. Rasp­ber­ryb­ru­net­te
 7. Moje jed­lo

Kate­gó­ria IT & Ino­vá­cie

 1. Kamil Aujes­ky
 2. xKat­ka
 3. Voj­kov­ský
 4. Alian.info
 5. BestRan­ger
 6. Bra­ňo Rác 
 7. Aplib­log

Kate­gó­ria Krá­sa

 1. Moma Hor­ňá­ko­vá
 2. Life in pic­tu­res
 3. Saja Frey
 4. Lucy­PUG
 5. Anot­her day with Han­na
 6. Čo je dob­ré, to musím mať 
 7. Aďu­lik Sun

Kate­gó­ria Móda

 1. Fress­hi­on
 2. Swe­et Lady Lol­li­pop
 3. jana­ti­ni
 4. LAP­KINN
 5. Dotora&Greta
 6. Litt­le King
 7. Mama Wears Pra­da

Kate­gó­ria Zdra­vý život­ný štýl

 1. Dušan Plich­ta
 2. Raw Mother&Daughter
 3. Lin­da Tayl­lor
 4. Mar­tin Brunc­ko
 5. Jana Earl
 6. Moder­ný pra­člo­vek
 7. FIT-WAY

Kate­gó­ria Život, ume­nie a kul­tú­ra

 1. Life­Re­set
 2. Troš­ka Tros­ka
 3. Moti­va­ti­on-Man
 4. Bre­ak the Rules
 5. Ľubi­ca Noš­čá­ko­vá
 6. Dre­am & Live
 7. Simo­na Roš­ko­vá

Kate­gó­ria Video blog

 1. GoGo­MANTV
 2. Pat­ty Ima­ge
 3. Expl0i­ted
 4. 4mov
 5. Beau­ti­fo­od
 6. Mag­da­le­na Repor­ter
 7. lady zika

Kate­gó­ria Firem­ný blog

 1. Web­Sup­port
 2. Gener­tel
 3. Andy Win­son
 4. Hľa­da­či pokla­dov
 5. Fits­ha­ker
 6. Tla­čia­reň Bar­de­jov
 7. Ulpia­nus

Zdroj: TS, Media In, zdroj titul­nej foto­gra­fie: You­Tu­be

Pridať komentár (0)