Poznáme naj­lep­ších blo­ge­rov a vlo­ge­rov Slo­ven­ska za rok 2015

Rišo Néveri / 14. mája 2016 / Zo Slovenska

Pre­stížny pro­jekt #BLO­GER­ROKA 2015 už po dru­hý­krát zve­rej­ňuje TOP reb­rí­ček naj­lep­ších blo­ge­rov na Slo­ven­sku v desia­tich kate­gó­riách. Orga­ni­zá­to­rom súťaže #BLO­GER­ROKA je PR agen­túra MEDIA IN, ktorá v porov­naní s pred­chá­dza­jú­cim rokom, pri­niesla mnohé novinky. 

Jedi­neč­nému #BLO­GER­ROKA sa za necelé dva roky poda­rilo na Slo­ven­sku zma­po­vať blo­ge­rov a vlo­ge­rov desia­tich kate­gó­riách: Ces­to­va­nie, Eko­no­mika, spo­loč­nosť & biz­nis, Gas­tro­nó­mia, Infor­mačné tech­no­ló­gie & ino­vá­cie, Krása, Móda, Zdravý životný štýl, Život, ume­nie & kul­túra, Firemný blog. Do súťaže sa mohli his­to­ricky po prvý­krát zapo­jiť i tvor­co­via Video blo­gov.

12472623_461060327437293_2001924484902940073_n

foto: face­book stránka Blo­ger roka

Každú minútu a pol nie­kto zahla­so­val za blog

Druhý roč­ník vyhlá­se­nia výsled­kov #BLO­GER­ROKA 2015 napl­nil všetky naše oča­ká­va­nia. Digi­tálny svet ponúka pries­tor byť kre­a­tívny, nad­ča­sový a veľmi osobný. Myš­lienka pro­jektu si zís­kala uzna­nie blo­ge­rov, odbor­nej verej­nosti i par­tne­rov, ktorí vyhľa­dá­vajú pries­tor na vlastný prí­beh pro­stred­níc­tvom online a sociál­nych médií: Ins­ta­gram, Google+, Face­book a You­Tube,“ uviedla Zuzana Lacová, MEDIA IN, orga­ni­zá­tor súťaže #BLO­GER­ROKA 2015.

Zau­jí­mavé sú i šta­tis­tiky #BLO­GER­ROKA. Počas semi­fi­nále, v prie­mere každú minútu a pol, nie­kto zahla­so­val za svoj obľú­bený blog – vlog. Do súťaže sa nomi­no­valo 503 blo­ge­rov, ktorí spl­nili kri­té­riá súťaže. Cel­kovo blo­geri zís­kali 43.000 hla­sov, viac ako 77 % audien­cie tvo­rila žen­ská popu­lá­cia, blogerroka.sk nav­ští­vilo cez mobil a note­book 51,6 % ľudí a naj­väčší záu­jem o pro­jekt sa zazna­me­nal u osôb vo veku od 18 do 34 rokov, tj. viac ako 69 % z cel­ko­vej audien­cie.

#BLO­GER­ROKA 2015 pri­lá­kal pozor­nosť odbor­ní­kov a nie­sol sa v duchu ino­vá­cií

Samotná súťaž, zve­rej­ne­nie elit­ného reb­ríčka naj­lep­ších blo­ge­rov a vlo­ge­rov na Slo­ven­sku, pri­niesla veľa prek­va­pení i tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. Novin­kou toh­to­roč­nej súťaže bola Divoká karta zosta­vená z odbor­ní­kov, ktorá dala súťa­žia­cim šancu posu­núť ich auto­ma­ticky do finále. Tech­nickú pod­poru pro­jektu zabez­pe­čo­val Webi­kon. His­to­ricky sa do súťaže #BLO­GER­ROKA 2015 mali mož­nosť zapo­jiť nie­len blo­geri, ale i You­Tu­beri, ktorí mohli svoje prís­pevky nomi­no­vať v kate­gó­rií Video blog. Pries­tor na rea­li­zá­ciu zís­kali i spo­loč­nosti, ktoré mali mož­nosť zabo­jo­vať o titul v kate­gó­rii Firemný blog.

Gala­ve­čer – vyhlá­se­nie víťa­zov za jed­not­livé kate­gó­rie

Sláv­nostné odo­vzdá­va­nie cien sa usku­toč­nilo za prí­tom­nosti viac ako 180 hostí a médií, dňa 13. mája 2016 v bra­ti­slav­skom hoteli Grand Hotel Riverk Park, a Luxury Col­lec­tion Hotel. Mode­rá­tor­kou gala­ve­čera bola Kris­tína Far­ka­šová. Slo­ven­ská špička blo­ge­rov a You­Tu­be­rov v desia­tich kate­gó­riách s napä­tím oča­ká­vala výsledky súťaže. Víťazmi a naj­lep­šími blogmi na Slo­ven­sku v jed­not­li­vých kate­gó­riách sa stali:

 • Ces­to­va­nie – víťa­zom sa stal blog Photo and Tra­ve­ling.
 • Eko­no­mika, spo­loč­nosť a biz­nis – víťa­zom sa stal MÔJ VEREJNÝ ZÁPIS­NÍK.
 • Gas­tro­nó­mia — víťa­zom sa stal blog Tera­pia jed­lom, ktorý si obhá­jil minu­lo­ročné víťazs­tvo.
 • Infor­mačné tech­no­ló­gie & ino­vá­cie – Víťa­zom sa stal blog Kamil Aujesky.
 • Krása — víťaz­kou sa stala Moma Hor­ňá­ková.
 • Móda – víťaz­ným blo­gom je Fress­hion.
 • Zdravý životný štýl — víťa­zom sa stal Dušan Plichta.
 • Život, ume­nie & kul­túra - Víťa­zom sa stal blog Life­Re­set, ktorý si obhá­jil minu­lo­ročné víťazs­tvo. Táto kate­gó­ria zazna­me­nala naj­väčší počet nie­len súťa­žia­cich 89 blo­ge­rov, ale i hla­sov 6455.
 • Firemný blog - Víťa­zom sa stal Web­Sup­port.
 • Špe­ciálna kate­gó­ria Video blog — Víťa­zom sa stal GoGo­MANTV.

Feno­mé­nom dneš­nej doby sú bez­po­chyby online a sociálne médiá, ktoré majú mnoho tvárí. Je to svet auten­tic­kých prí­be­hov, jedi­neč­ných zážit­kov a ume­nia žiť. Byť súčas­ťou tohto sveta je pre nás veľmi inšpi­ru­júce a obo­ha­cu­júce, preto sme veľmi radi, že sme mohli pod­po­riť pro­jekt #BLO­GER­ROKA 2015 v úlohe hlav­ného par­tnera. Víťa­zom bla­ho­že­láme!“ uvie­dol Ivo Pacov­ský, Coun­try mana­žér Bubb­le­ology Slo­ven­sko.

Všet­kým víťa­zom #BLO­GER­ROKA srdečne bla­ho­že­láme.Mnohí zo súťa­žia­cich bojo­vali o titul Blo­ger roka po dru­hý­krát, avšak iba tým naj­lep­ším sa poda­rilo obhá­jiť si minu­lo­ročné víťazs­tvo. Tešíme sa, že súťaž #BLO­GER­ROKA napo­máha nie­len posú­vať hra­nice mediál­neho trhu na Slo­ven­sku, ale i to, že pre blo­ge­rov je moti­vá­ciou a inšpi­rá­ciou pre­zen­to­vať zau­jí­mavé a rôz­no­rodé prís­pevky. Touto ces­tou by som sa chcela tak­tiež poďa­ko­vať našim par­tne­rom za pre­ja­venú dôveru a spo­lu­prácu,“ uviedla Zuzana Lacová, MEDIA IN, orga­ni­zá­tor súťaže #BLO­GER­ROKA 2015.

Kom­pletný zoznam víťa­zov v jed­not­li­vých kate­gó­riách

Kate­gó­ria Ces­to­va­nie

 1. Photo and Tra­vel­ling
 2. Mladý Slo­vák v USA 
 3. Tra­FaM
 4. Bez mapy
 5. Cin­de­rel­las Tra­vel shoes 
 6. Tomáš Vil­ček
 7. Andrej Tichý

Kate­gó­ria Eko­no­mika, spo­loč­nosť a biz­nis 

 1. MÔJ VEREJNÝ ZÁPIS­NÍK
 2. Pekár pre­daj­ných tímov
 3. Očami mla­dého mar­ke­téra
 4. Ľud­skou rečou 
 5. Ján Košč
 6. K a K štú­dio
 7. Vla­di­mír Vaňo 

Kate­gó­ria Gas­tro­nó­mia

 1. Tera­pia jed­lom
 2. St(v)ory z Kuchyne 
 3. Zo srdca do hrnca
 4. Angie bakes
 5. Tin­kine recepty 
 6. Rasp­ber­ryb­ru­nette
 7. Moje jedlo

Kate­gó­ria IT & Ino­vá­cie

 1. Kamil Aujesky
 2. xKatka
 3. Voj­kov­ský
 4. Alian.info
 5. BestRan­ger
 6. Braňo Rác
 7. Aplib­log

Kate­gó­ria Krása

 1. Moma Hor­ňá­ková
 2. Life in pic­tu­res
 3. Saja Frey
 4. Lucy­PUG
 5. Anot­her day with Hanna
 6. Čo je dobré, to musím mať 
 7. Aďu­lik Sun

Kate­gó­ria Móda

 1. Fress­hion
 2. Sweet Lady Lol­li­pop
 3. jana­tini
 4. LAP­KINN
 5. Dotora&Greta
 6. Little King
 7. Mama Wears Prada

Kate­gó­ria Zdravý životný štýl

 1. Dušan Plichta
 2. Raw Mother&Daughter
 3. Linda Tayl­lor
 4. Mar­tin Bruncko
 5. Jana Earl
 6. Moderný pra­člo­vek
 7. FIT-WAY

Kate­gó­ria Život, ume­nie a kul­túra

 1. Life­Re­set
 2. Troška Troska
 3. Moti­va­tion-Man
 4. Break the Rules
 5. Ľubica Noš­čá­ková
 6. Dream & Live
 7. Simona Roš­ková

Kate­gó­ria Video blog

 1. GoGo­MANTV
 2. Patty Image
 3. Expl0i­ted
 4. 4mov
 5. Beau­ti­food
 6. Mag­da­lena Repor­ter
 7. lady zika

Kate­gó­ria Firemný blog

 1. Web­Sup­port
 2. Gener­tel
 3. Andy Win­son
 4. Hľa­dači pokla­dov
 5. Fits­ha­ker
 6. Tla­čia­reň Bar­de­jov
 7. Ulpia­nus

Zdroj: TS, Media In, zdroj titul­nej foto­gra­fie: You­Tube

Pridať komentár (0)