Pozná­te inves­tič­ný mag­net s náz­vom AvantC­re­dit?

Luky Gašparík / 22. augusta 2014 / Lifehacking

Cel­kom pec­ka, keď si člo­vek začne čítať o tom­to chi­cags­kom star­tu­pe. Zalo­že­ný ani nie pred dvo­ma rok­mi, už sti­hol v šies­tich inves­tič­ných kolách, naz­bie­rať neuve­ri­teľ­ných 529$ mili­ó­nov na fun­din­gu. Číta­te správ­ne. To je suma, kto­rú nenaz­bie­ra­jú mož­no všet­ky slo­ven­ské star­tu­py najb­liž­ších 10 rokov a to nie som pesi­mis­ta :).

V čom to je, že sú inves­to­ri ochot­ný pus­tiť toľ­ko peria na jed­nom pro­jek­te? Že by náj­de­ním medze­ry na trhu, schop­ným tímom ale­bo skve­lou exe­kú­ci­ou? V prí­pa­de AvantC­re­dit asi všet­kých troch vecí doko­py.

Od novem­bra roku 2012, kedy bol AvantC­re­dit zalo­že­ný, zme­nil spô­sob ako si zákaz­ní­ci môžu poži­čať penia­ze. Keď­že sa v Ame­ri­ke po krí­zo­vom obdo­bí sprís­ni­li pod­mien­ky pre pôžič­ky (FICO cre­dit sco­re), pre veľa ľudí sa sta­la finanč­ná pôžič­ka nie­čím tak­mer nedo­sia­hnu­teľ­ným. Vďa­ka pre­špi­ko­va­ným ana­ly­tic­kým metó­dam a zozbie­ra­ný­mi data o dôle­ži­tých atri­bú­toch ako sprá­va­nie zákaz­ní­kov a ich sociál­ne a demo­gra­fic­ké vlast­nos­ti, umož­ni­li dostať pôžič­ku aj ľuďom, kto­rí boli pred­tým “nek­re­di­bil­ní”.

Viem čo si teraz mys­lí­te, veď tak­to sa dosta­la Ame­ri­ka (a pol sve­ta s ňou) do finanč­nej krí­zy. Zakla­da­te­lia to však uro­bi­li veľ­mi šikov­ne. Nesú­stre­di­li sa ani na boha­tých, ani na chu­dob­ných, ale našli už dob­re zná­my “gap” na trhu. Tým gap-om ale­bo po slo­ven­sky medze­rou, bolo stred­ná vrstva (pred­tým cel­kom bonit­ná), kto­rá zra­zu nespĺňa­la pod­mien­ky na pôžič­ku. Pre­to aj CEO Albert Gold­ste­in tvr­dí, že AvantC­re­dit nie je ani tak o ino­va­tív­nom nápa­de, ako o náj­de­ní tej správ­nej medze­ry. Až tak veľ­kej, že sa do nej zmes­ti­lo 529$ mili­ó­nov. Aj keď CRO John Sun zvyk­ne hovo­riť, že AvantC­re­dit nie je iný, ako ostat­né onli­no­vé plat­for­my, je asi jas­né, že to tak úpl­ne nebu­de, keď­že ti “ostat­ní” nerais­li ani z ďale­ka toľ­ko peňa­zí ako AvantC­re­dit.

3 foun­de­ri, z toho dva­ja ex YC účast­ní­ci, najprv vyví­ja­li apli­ká­ciu zame­ra­nú na osob­né finan­cie. Rých­lo však zis­ti­li, že ove­ľa väč­ší poten­ciál leží prá­ve v onli­ne pôžič­kách. Samoz­rej­me nepo­ži­čia­va­jú hoci­ko­mu. Nie je to žiad­na neban­kov­ka, kto­rá vás chce oškl­bať o váš bytík. Ich cie­ľov­ka sú ľudia, kto­rí zabud­li len zapla­tiť svo­ju fak­tú­ru ale­bo účet, pop­rí­pa­de potre­bu­jú len na rých­lo sumu od 5.000 – 20.000$, pri­čom návrat­nosť je 2 – 5 rokov. Žiad­ne pre­hna­né rizi­ko, ale vypo­čí­ta­ný kal­kul.

Výsle­dok žia­dos­ti sa člo­vek dozvie buď ihneď ale­bo max do 24 hodín. V slo­ven­ských pod­mien­kách by sme vede­li AvantC­re­dit pri­rov­nať asi naj­skôr ku Mbank ale­bo Zuno. Zatiaľ, čo sa však AvantC­re­di­tu nesmier­ne darí, naši dva­ja zástup­co­via viac menej len pre­ží­va­jú, aj keď ponú­ka­jú rela­tív­ne kva­lit­né a podob­né služ­by ako AvantC­re­dit.

Do AvantC­re­di­tu inves­to­va­li August Capi­tal, Vic­to­ry Park Capi­tal, Jef­fe­ries Group, Tiger Glo­bal Mana­ge­ment a QED Inves­tors.

Zdroj: avantcredit.com, techcrunch.com, pevc.dowjones.com

Pridať komentár (0)