Pozri si reb­rí­ček naj­pou­ží­va­nej­ších hesiel za rok 2015. Pou­ží­vaš ich aj ty?

vedelisteze.sk / 21. septembra 2016 / Zaujímavosti

Minulý rok prišli mili­óny ľudí o osobné infor­má­cie, keď hac­keri nabú­rali stránku Ash­ley Madi­son. Hoci to pre uží­va­te­ľov tohto webu nebola prí­jemná skú­se­nosť, zís­kané dáta odha­lili aj to, ako mnohí stále zaned­bá­vajú dôle­ži­tosť svo­jich hesiel.

Oproti roku 2014 sa pozí­cia nie­kto­rých najob­ľú­be­nej­ších hesiel tro­chu zme­nila, no staré známe “123456” bolo aj vlani naj­pou­ží­va­nej­šou ver­ziou základ­nej ochrany. Mnohí ľudia si tak stále neuve­do­mujú, že pou­ží­va­nie otre­pa­ných a jed­no­du­chých hesiel sa pre nich môže skon­čiť stra­tou nesmierne dôle­ži­tých dát.

bad_password-618x336foto: now.avg.com

Odbor­níci odpo­rú­čajú, aby heslo malo aspoň osem zna­kov, bolo odlišné od ostat­ných pou­ží­va­ných hesiel, obsa­ho­valo veľké aj malé pís­mená, čísla a sym­boly. A, samoz­rejme, heslo by nikdy nemalo byť vaše meno, adresa alebo dátum naro­de­nia.

V tomto článku si môžete pozrieť zoznam 25 naj­pou­ží­va­nej­ších hesiel za minulý rok. V zát­vorke je uve­dená zmena pozí­cie v reb­ríčku oproti roku 2014. Ak aj vy pou­ží­vate nie­ktoré z nich, mali by ste ho čo naj­rých­lej­šie zme­niť.

 1. 123456 (bez zmeny)
 2. pas­sword (bez zmeny)
 3. 12345678 (postup o 1 priečku)
 4. qwerty (postup o 1)
 5. 12345 (pokles o 2)
 6. 123456789 (bez zmeny)
 7. foot­ball (postup o 3)
 8. 1234 (pokles o 1)
 9. 1234567 (postup o 2)
 10. base­ball (pokles o 2)
 11. wel­come (nové)
 12. 1234567890 (nové)
 13. abc123 (postup o 1)
 14. 111111 (postup o 1)
 15. 1qa­z2wsx (nové)
 16. dra­gon (pokles o 7)
 17. mas­ter (postup o 2)
 18. mon­key (pokles o 6)
 19. let­mein (pokles o 6)
 20. login (nové)
 21. prin­cess (nové)
 22. qwer­ty­uiop (nové)
 23. solo (nové)
 24. pas­sw0rd (nové)
 25. star­wars (nové)


vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)