Pozri sa na roz­diely medzi pozi­tív­nym a nega­tív­nym prí­stu­pom k životu

Ľubica Račeková / 15. mája 2016 / Startupy

Na každú situ­áciu sa dá poze­rať z via­ce­rých strán. Uhoľ pohľadu si vytvá­rame my sami. 

Záleží len na nás, aký prí­stup k situ­ácii zauj­meme. Nega­tívny či pozi­tívny? Pozrite sa, ako môže vyze­rať rov­naká situ­ácia, no s odliš­ným posto­jom:

Nega­tívny prí­stup: Mys­lia len na svoj vlastný pros­pech a bene­fity.

Pozi­tívny prí­stup: Sna­žia sa, aby nezra­nili pocity dru­hých.

1775105-650-1462952580-5

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Nikdy sa neo­spra­vedl­nia, aj keď vedia, že sú na vine.

Pozi­tívny prí­stup: Ospra­vedl­nia sa za každé spô­so­bené neprí­jem­nosti.

1775155-650-1462952580-4

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Hovo­ria len o sebe a svo­jich prob­lé­moch.

Pozi­tívny prí­stup: Pýtajú sa, zau­jí­majú sa o dru­hých.

1775205-650-1462952580-1

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Tajne dúfajú v neús­pech dru­hých.

Pozi­tívny prí­stup: Prajú úspech aj dru­hým ľuďom.

1775255-650-1462952580-6

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Nezná­šajú, ak ich nie­kto kri­ti­zuje.

Pozi­tívny prí­stup: Vítajú každú kon­štruk­tívnu dis­ku­siu.

1775305-650-1462952580-7

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Nezau­jíma ich práca dru­hých, všetko berú ako samoz­rej­mosť.

Pozi­tívny prí­stup: Dokážu pochvá­liť dru­hých ľudí.

1775405-650-1462952580-9

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Mys­lia si, že všetko vedia.

Pozi­tívny prí­stup: Stále sa učia niečo nové.

1775455-650-1462952580-8

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Mys­lia si, že sú stre­dom ves­míru.

Pozi­tívny prí­stup: Sta­rajú sa o dru­hých a vždy sú pri­pra­vení pomôcť.

1775505-650-1462952580-2

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Vinia dru­hých z ich chýb.

Pozi­tívny prí­stup: Berú zod­po­ved­nosť za vlastné chyby.

1775555-650-1462952580-3

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Boja sa zmeny.

Pozi­tívny prí­stup: Sú pri­pra­vení na nové dob­ro­druž­stvá a zážitky.

1775605-650-1462952580-11

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Vyho­vá­rajú sa na všetko možné, aj na osud.

Pozi­tívny prí­stup: Veria, že majú veci vo svo­jich rukách a že všetko sa dá dosiah­nuť.

1775655-650-1462952580-12

img: http://brightside.me

Nega­tívny prí­stup: Chlá­cho­lia dru­hých, no nijako nepo­môžu.

Pozi­tívny prí­stup: Sú pri­pra­vení vstať a ísť za pria­te­ľom v núdzi. Nepod­po­rujú ho v smútku, ale sna­žia sa ho roz­ve­se­liť.

1775705-650-1462952580-13-2

img: http://brightside.me

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)