Pozri sa na roz­die­ly medzi pozi­tív­nym a nega­tív­nym prí­stu­pom k živo­tu

Ľubica Račeková / 15. mája 2016 / Lifehacking

Na kaž­dú situ­áciu sa dá poze­rať z via­ce­rých strán. Uhoľ pohľa­du si vytvá­ra­me my sami. 

Zále­ží len na nás, aký prí­stup k situ­ácii zauj­me­me. Nega­tív­ny či pozi­tív­ny? Pozri­te sa, ako môže vyze­rať rov­na­ká situ­ácia, no s odliš­ným posto­jom:

Nega­tív­ny prí­stup: Mys­lia len na svoj vlast­ný pros­pech a bene­fi­ty.

Pozi­tív­ny prí­stup: Sna­žia sa, aby nezra­ni­li poci­ty dru­hých.

1775105-650-1462952580-5

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Nikdy sa neo­spra­vedl­nia, aj keď vedia, že sú na vine.

Pozi­tív­ny prí­stup: Ospra­vedl­nia sa za kaž­dé spô­so­be­né neprí­jem­nos­ti.

1775155-650-1462952580-4

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Hovo­ria len o sebe a svo­jich prob­lé­moch.

Pozi­tív­ny prí­stup: Pýta­jú sa, zau­jí­ma­jú sa o dru­hých.

1775205-650-1462952580-1

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Taj­ne dúfa­jú v neús­pech dru­hých.

Pozi­tív­ny prí­stup: Pra­jú úspech aj dru­hým ľuďom.

1775255-650-1462952580-6

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Nezná­ša­jú, ak ich nie­kto kri­ti­zu­je.

Pozi­tív­ny prí­stup: Víta­jú kaž­dú kon­štruk­tív­nu dis­ku­siu.

1775305-650-1462952580-7

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Nezau­jí­ma ich prá­ca dru­hých, všet­ko berú ako samoz­rej­mosť.

Pozi­tív­ny prí­stup: Doká­žu pochvá­liť dru­hých ľudí.

1775405-650-1462952580-9

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Mys­lia si, že všet­ko vedia.

Pozi­tív­ny prí­stup: Stá­le sa učia nie­čo nové.

1775455-650-1462952580-8

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Mys­lia si, že sú stre­dom ves­mí­ru.

Pozi­tív­ny prí­stup: Sta­ra­jú sa o dru­hých a vždy sú pri­pra­ve­ní pomôcť.

1775505-650-1462952580-2

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Vinia dru­hých z ich chýb.

Pozi­tív­ny prí­stup: Berú zod­po­ved­nosť za vlast­né chy­by.

1775555-650-1462952580-3

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Boja sa zme­ny.

Pozi­tív­ny prí­stup: Sú pri­pra­ve­ní na nové dob­ro­druž­stvá a zážit­ky.

1775605-650-1462952580-11

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Vyho­vá­ra­jú sa na všet­ko mož­né, aj na osud.

Pozi­tív­ny prí­stup: Veria, že majú veci vo svo­jich rukách a že všet­ko sa dá dosiah­nuť.

1775655-650-1462952580-12

img: http://brightside.me

Nega­tív­ny prí­stup: Chlá­cho­lia dru­hých, no nija­ko nepo­mô­žu.

Pozi­tív­ny prí­stup: Sú pri­pra­ve­ní vstať a ísť za pria­te­ľom v núdzi. Nepod­po­ru­jú ho v smút­ku, ale sna­žia sa ho roz­ve­se­liť.

1775705-650-1462952580-13-2

img: http://brightside.me

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)