Práca na dovo­lenke: Redak­cia v raji

Simona Babicová / 20. januára 2015 / Tools a produktivita

Hotely a leto­viská sa dlho­dobo sta­rajú o ces­tu­jú­cich, ktorí sa nemôžu uvoľ­niť z ich zamest­na­nia. Ale aj napriek tomu, pri­chá­dza jedna nová mož­nosť pre tých, ktorí potre­bujú pra­co­vať, ale záro­veň by chceli mať aj výhody dovo­lenky.

Tieto nové cen­trá sú vývo­jové co-wor­king pries­tory, ktoré ponú­kajú výhody kan­ce­lár­skych pries­to­rov na dobu určitú. Posky­tujú tiež miesta na spa­nie, zábavu a stre­tá­va­nie sa s novými kole­gami – nie sú to nudné kan­ce­lár­ske parky, ale sú to parky v exo­tic­kých mies­tach po celom svete na vidie­koch v blíz­kosti mest­ských cen­tier, alebo počas leta v des­ti­ná­ciách ako naprí­klad na Bali.

Môžeme to nazvať aj ako pod­ni­ka­teľ­ské práz­dniny pre digi­tálny vek.

Matej Hreš­čák – Slo­vák žijúci v Palo Alto v Kali­for­nii, je pro­duk­to­vým dizaj­né­rom pre Face­book a tak­tiež aj on strá­vil nie­koľko týž­dňov v Surf Office na Gran Cana­rii na Kanár­skych ostro­voch v blíz­kosti jed­nej z naj­zná­mej­ších sur­fer­ských pláži.

Sku­točne si vážim dlhý a ničím neru­šený čas pra­cov­nej doby, počas kto­rého som sa mohol hlboko pono­riť do daného prob­lému a miesto, kde som bol ďaleko od zvy­čaj­ného rozp­ty­ľo­va­nia sa.“

Vysoko rých­lostný inter­net, plne vyba­vené kan­ce­lá­rie, prí­stup do kuchyne, spoz­ná­va­nie ostat­ných hostí na gri­lo­vač­kách, cyk­lo­tu­ris­tické výlety a plno ďal­ších plá­no­va­ných sku­pi­no­vých akti­vít – toto všetko pris­pelo k mojej pro­duk­tív­nej­šej práci.“

Dokon­číte svoju prácu, a záro­veň stret­nete aj rov­nako zmýš­ľa­jú­cich ľudí ako ste vy.“

Liz Elam – zakla­da­teľka Link Cowor­king v Aus­tine, zdô­raz­nila zame­ra­nie na sociálnu inte­rak­ciu: „V hote­loch ces­tu­júci zatvá­rajú dvere a objed­ná­vajú si izbovú službu. V co-wor­kin­go­vých pries­to­roch sú súčas­ťou sku­piny ľudí, kto­rých cie­ľom je zdie­ľa­nie myš­lie­nok medzi sebou.“

Liz Elam pri­pi­suje väčší rast pre nezá­vis­losť a fle­xi­bi­litu v ohlase na nedos­ta­tok istoty zamest­na­nia. Ame­ri­ča­nia majú sklon k tvr­dej práci a malému množ­stvu dovo­lenky.

Veľké množ­stvo mla­dých ľudí by chceli mať rov­no­váhu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom.“

Možno práve izo­lo­vané dovo­lenky ako ich poznáme, už nebudú rea­li­zo­va­teľné. Pre­tože, zvy­čajné dovo­lenky si už ľudia nebudú zaob­sta­rá­vať. Namiesto toho pôjdu pra­co­vať na 2 mesiace do raja.“

Deväť diaľ­kovo pra­cu­jú­cich zamest­nan­cov spo­loč­nosti Aut­mo­at­tic sa zišlo na plá­no­va­nom pra­cov­nom stret­nutí tento mesiac v Surf Office na Gran Cana­rii. Pre­na­jali si 10 izieb na 6 dní. „Ich vzá­jomné budo­va­nie vzťa­hov má vytvo­riť reálnu spo­lu­prácu v danom čase, počas kto­rého budú pra­co­vať na plá­no­va­ných pro­jek­toch osobne.“ – uviedla firma.

Ak môžete pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek, tak prečo nie mimo mesta na čerstvom vzdu­chu, s dob­rým jed­lom a milými ľuďmi navô­kol?“ – pove­dal Eric van den Broek, ktorý otvo­ril Muti­ne­rie Vil­lage minulé leto neďa­leko Paríža. Odvtedy pre­na­jíma pries­tory na rôzne firemné akcie. „Bez stresu a poku­še­nia vo veľ­kých mes­tách, je to naj­jed­no­duchší spô­sob ako sa odpo­jiť a zame­rať sa na kre­a­tívnu a intros­pek­tívnu prácu.“ – dodal jeho brat Wil­liam van den Broek.

Matt­hias Zeit­ler – zakla­da­teľ soft­vé­ro­vej spo­loč­nosti dostal takúto myš­lienku už v časoch keď bol čle­nom malého co-wor­kin­go­vého miesta v Salz­burgu.

Co-wor­king je naozaj naj­lepší vtedy, keď máte veľké množ­stvo rôz­nych ľudí s rôz­nymi zruč­nos­ťami, ktorí v sebe ukrý­vajú tvo­ri­vého ducha.“

Cowor­king Camp bola základná sku­pina s pri­bližne 30 pod­ni­ka­teľmi, star­tu­pérmi, kódermi, pro­jek­tantmi, obchod­níkmi, vývo­jármi a ďal­šími tvo­ri­vými typmi z pri­bližne 18-tich kra­jín.

Bola tam vyni­ka­júca atmo­sféra. Zdie­ľali sme to, čo sme naozaj cítili. Potom všetci navzá­jom vyjad­rili svoje postrehy a názory. Bol to naozaj silný záži­tok počas, kto­rého sme sa zame­ria­vali na prácu, vyvá­rali nové kon­takty a záro­veň aj dovo­len­ko­vali.“

Zdroj: international.nytimes.com/

Pridať komentár (0)