Prá­ca na dovo­len­ke: Redak­cia v raji

Simona Babicová / 20. januára 2015 / Lifehacking

Hote­ly a leto­vis­ká sa dlho­do­bo sta­ra­jú o ces­tu­jú­cich, kto­rí sa nemô­žu uvoľ­niť z ich zamest­na­nia. Ale aj napriek tomu, pri­chá­dza jed­na nová mož­nosť pre tých, kto­rí potre­bu­jú pra­co­vať, ale záro­veň by chce­li mať aj výho­dy dovo­len­ky.

Tie­to nové cen­trá sú vývo­jo­vé co-wor­king pries­to­ry, kto­ré ponú­ka­jú výho­dy kan­ce­lár­skych pries­to­rov na dobu urči­tú. Posky­tu­jú tiež mies­ta na spa­nie, zába­vu a stre­tá­va­nie sa s nový­mi kole­ga­mi – nie sú to nud­né kan­ce­lár­ske par­ky, ale sú to par­ky v exo­tic­kých mies­tach po celom sve­te na vidie­koch v blíz­kos­ti mest­ských cen­tier, ale­bo počas leta v des­ti­ná­ciách ako naprí­klad na Bali.

Môže­me to nazvať aj ako pod­ni­ka­teľ­ské práz­dni­ny pre digi­tál­ny vek.

Matej Hreš­čák – Slo­vák žijú­ci v Palo Alto v Kali­for­nii, je pro­duk­to­vým dizaj­né­rom pre Face­bo­ok a tak­tiež aj on strá­vil nie­koľ­ko týž­dňov v Surf Offi­ce na Gran Cana­rii na Kanár­skych ostro­voch v blíz­kos­ti jed­nej z naj­zná­mej­ších sur­fer­ských plá­ži.

Sku­toč­ne si vážim dlhý a ničím neru­še­ný čas pra­cov­nej doby, počas kto­ré­ho som sa mohol hlbo­ko pono­riť do dané­ho prob­lé­mu a mies­to, kde som bol ďale­ko od zvy­čaj­né­ho rozp­ty­ľo­va­nia sa.“

Vyso­ko rých­lost­ný inter­net, plne vyba­ve­né kan­ce­lá­rie, prí­stup do kuchy­ne, spoz­ná­va­nie ostat­ných hos­tí na gri­lo­vač­kách, cyk­lo­tu­ris­tic­ké výle­ty a plno ďal­ších plá­no­va­ných sku­pi­no­vých akti­vít – toto všet­ko pris­pe­lo k mojej pro­duk­tív­nej­šej prá­ci.“

Dokon­čí­te svo­ju prá­cu, a záro­veň stret­ne­te aj rov­na­ko zmýš­ľa­jú­cich ľudí ako ste vy.“

Liz Elam – zakla­da­teľ­ka Link Cowor­king v Aus­ti­ne, zdô­raz­ni­la zame­ra­nie na sociál­nu inte­rak­ciu: „V hote­loch ces­tu­jú­ci zatvá­ra­jú dve­re a objed­ná­va­jú si izbo­vú služ­bu. V co-wor­kin­go­vých pries­to­roch sú súčas­ťou sku­pi­ny ľudí, kto­rých cie­ľom je zdie­ľa­nie myš­lie­nok medzi sebou.“

Liz Elam pri­pi­su­je väč­ší rast pre nezá­vis­losť a fle­xi­bi­li­tu v ohla­se na nedos­ta­tok isto­ty zamest­na­nia. Ame­ri­ča­nia majú sklon k tvr­dej prá­ci a malé­mu množ­stvu dovo­len­ky.

Veľ­ké množ­stvo mla­dých ľudí by chce­li mať rov­no­vá­hu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom.“

Mož­no prá­ve izo­lo­va­né dovo­len­ky ako ich pozná­me, už nebu­dú rea­li­zo­va­teľ­né. Pre­to­že, zvy­čaj­né dovo­len­ky si už ľudia nebu­dú zaob­sta­rá­vať. Namies­to toho pôj­du pra­co­vať na 2 mesia­ce do raja.“

Deväť diaľ­ko­vo pra­cu­jú­cich zamest­nan­cov spo­loč­nos­ti Aut­mo­at­tic sa ziš­lo na plá­no­va­nom pra­cov­nom stret­nu­tí ten­to mesiac v Surf Offi­ce na Gran Cana­rii. Pre­na­ja­li si 10 izieb na 6 dní. „Ich vzá­jom­né budo­va­nie vzťa­hov má vytvo­riť reál­nu spo­lu­prá­cu v danom čase, počas kto­ré­ho budú pra­co­vať na plá­no­va­ných pro­jek­toch osob­ne.“ – uvied­la fir­ma.

Ak môže­te pra­co­vať odkiaľ­koľ­vek, tak pre­čo nie mimo mes­ta na čerstvom vzdu­chu, s dob­rým jed­lom a milý­mi ľuď­mi navô­kol?“ – pove­dal Eric van den Bro­ek, kto­rý otvo­ril Muti­ne­rie Vil­la­ge minu­lé leto neďa­le­ko Parí­ža. Odvte­dy pre­na­jí­ma pries­to­ry na rôz­ne firem­né akcie. „Bez stre­su a poku­še­nia vo veľ­kých mes­tách, je to naj­jed­no­duch­ší spô­sob ako sa odpo­jiť a zame­rať sa na kre­a­tív­nu a intros­pek­tív­nu prá­cu.“ – dodal jeho brat Wil­liam van den Bro­ek.

Matt­hias Zeit­ler – zakla­da­teľ soft­vé­ro­vej spo­loč­nos­ti dostal takú­to myš­lien­ku už v časoch keď bol čle­nom malé­ho co-wor­kin­go­vé­ho mies­ta v Salz­bur­gu.

Co-wor­king je naozaj naj­lep­ší vte­dy, keď máte veľ­ké množ­stvo rôz­nych ľudí s rôz­ny­mi zruč­nos­ťa­mi, kto­rí v sebe ukrý­va­jú tvo­ri­vé­ho ducha.“

Cowor­king Camp bola základ­ná sku­pi­na s pri­bliž­ne 30 pod­ni­ka­teľ­mi, star­tu­pér­mi, kóder­mi, pro­jek­tant­mi, obchod­ník­mi, vývo­jár­mi a ďal­ší­mi tvo­ri­vý­mi typ­mi z pri­bliž­ne 18-tich kra­jín.

Bola tam vyni­ka­jú­ca atmo­sfé­ra. Zdie­ľa­li sme to, čo sme naozaj cíti­li. Potom všet­ci navzá­jom vyjad­ri­li svo­je postre­hy a názo­ry. Bol to naozaj sil­ný záži­tok počas, kto­ré­ho sme sa zame­ria­va­li na prá­cu, vyvá­ra­li nové kon­tak­ty a záro­veň aj dovo­len­ko­va­li.“

Zdroj: international.nytimes.com/

Pridať komentár (0)