V Prahe vznikla aplikácia, vďaka ktorej zaparkuješ ľahšie, rýchlejšie a miesto si rezervuješ online

Linda Cebrová / 9. februára 2017 / Tech a inovácie

Ak sa deň, čo deň trá­piš s hľa­da­ním miesta na par­ko­va­nie v pre­pl­ne­nom meste, je tu appka, ktorá ti ušetrí nervy. Za­par­kuju.cz celý pro­ces par­ko­va­nia vý­razne ze­fek­tív­ňuje. Doč­káme sa však aj ver­zie pre Slo­ven­sko?

zdroj: pressandjournaltravel.co.uk/inmozartsfootsteps.com

Ak sa deň, čo deň trá­piš s hľa­da­ním miesta na par­ko­va­nie v pre­pl­ne­nom meste, je tu appka, ktorá ti ušetrí nervy. Za­par­kuju.cz celý pro­ces par­ko­va­nia vý­razne ze­fek­tív­ňuje. Doč­káme sa však aj ver­zie pre Slo­ven­sko?

U na­šich su­se­dov Prahe vznikla ap­li­ká­cia, ktorá ti vý­razne zjed­no­duší celý pro­ces par­ko­va­nia v cen­tre. Mo­men­tálne sa star­tup za­par­kuju.cz so svo­jou ap­li­ká­ciou za­me­riava pre­dov­šet­kým na hlavné mesto Čes­kej re­pub­liky, ale appka má skvelý po­ten­ciál uchy­tiť sa aj u nás. Sys­tém je za­me­raný na lep­šiu orien­tá­ciu v par­ko­va­cích zó­nach, a tak­tiež po­núka aj de­tailné in­for­má­cie o ce­nách a ty­poch zón. Uží­va­teľ tak nájde všetko na jed­nom mieste.

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/pg/za­par­kuju.cz

Pri tejto ap­li­ká­cií ti sta­čia len tri kliky a máš všetko vy­ba­vené a za­pla­tené. Nič také ako zis­ťo­va­nie, v kto­rej par­ko­va­cej zóne sa na­chá­dzajú alebo od­pi­so­va­nie SPZ tu nie je nutné. Jed­no­du­cho sa je­den­krát za­re­gis­tru­ješ a pri ďal­šom par­ko­vaní sa in­for­má­cie au­to­ma­ticky pred­vy­pl­nia. Ak máš ten „prob­lém“, že strie­daš autá, na kto­rých jaz­díš, mô­žeš si ich za­re­gis­tro­vať via­cero. V appke sa me­dzi nimi len pre­klik­neš.

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/pg/za­par­kuju.cz

 

Platba za pár se­kúnd

Tím sto­jaci za touto ap­li­ká­ciou už pri­pra­vuje aj vlastnú pla­tobnú bránu, ktorá bude priamo in­teg­ro­vaná v appke. Vďaka to­muto kroku sa celý pro­ces ešte viac urýchli a zau­to­ma­ti­zuje. Ľu­dia tak ko­nečne ne­budú mu­sieť v zime šaš­ko­vať pri par­ko­va­cích au­to­ma­toch, všetko vy­ba­via z auta cez smart­fón.

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/pg/za­par­kuju.cz

Sys­tém ak­tu­álne zo­bra­zuje všetky mo­derné par­ko­va­cie zóny, v kto­rých bez prob­lé­mov za­pla­tíš on­line. O svo­jom po­ten­ciál­nom par­ko­va­com mieste do­sta­neš ešte pred za­par­ko­va­ním všetky po­trebné in­for­má­cie. Nie­lenže ťa ap­li­ká­cia na miesto od­na­vi­guje, ale uvi­díš aj to, či je k dis­po­zí­cií ZTP miesto alebo info o zá­ka­zoch a po­dobne.

Par­ko­va­cie miesto si mô­žeš aj do­predu za­re­zer­vo­vať

zdroj fo­to­gra­fie:fa­ce­book.com/pg/za­par­kuju.cz

Ak ťa otra­vuje kaž­do­denné hľa­da­nie miesta a na par­ko­visko prí­deš vždy len s ma­lou du­šič­kou, či bude niečo voľné, mož­nosť re­zer­vá­cie sa ti ur­čite za­páči. On­line sa dá skon­tro­lo­vať ak­tu­álna za­pl­ne­nosť par­ko­viska, vý­ber miesta a ná­sledne jeho re­zer­vá­cia. Vý­vo­jári to­tiž spo­lu­pra­cujú so sú­krom­níkmi, ktorí sú ochotní svoje miesto pre­na­jí­mať. Ty si tak za miesto po­hodlne za­pla­tíš a re­zer­vá­ciu mô­žeš do­konca uro­biť až 30 dní do­predu. Táto fun­kcia bude však až v dru­hej ver­zii appky. Sú­časnú ver­ziu si mô­žeš stiah­nuť TU.

zdroj:za­par­kuju.cz

Pridať komentár (0)