Prak­tický nápad s trošku neprak­tic­kým náz­vom.

Ľubomír Tereš / 29. decembra 2014 / Tech a inovácie

Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014 je už za nami a my sme spoz­nali fina­lis­tov. Jed­ným z nich bol aj tento nápad, ktorý určite púta našu pozor­nosť. Cha­lani z firmy blízko Levíc, vymys­leli spô­sob, ako zre­du­ko­vať plas­tový odpad pou­ží­vaný v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle a ešte byť pri tom aj eco-friendly.

Dru­hou naj­čas­tej­šou teku­ti­nou, ktorú dopĺňame do našich auto­mo­bi­lov, je voda do ostre­ko­va­čov. Asi každý moto­rista vie, že na jej usklad­ne­nie sa využí­vajú práve plas­tové obaly. Neroz­mýš­ľali ste nie­kedy nad tým, že by ju bolo možno jed­no­duch­šie a eko­lo­gic­kej­šie dopl­niť zo sto­jana priamo do nádrže tak, ako ben­zín alebo naftu?

Práve tento prob­lém vyrieši zaria­de­nie na výdaj vody do ostre­ko­va­čov. Podobné auto­maty už exis­tujú, avšak tento náš slo­ven­ský sa od nich odli­šuje. Roz­die­lom je, že na takýto typ zaria­de­nia nie sú nutné sta­vebné úpravy a je možné ho kam­koľ­vek umiest­niť.

Hlav­ným cie­ľom tohto nápadu je šet­riť životné pro­stre­die. Toto sú 4 hlavné dôvody, prečo aj od nás dostáva palec hore za eko­lo­gic­kosť:

1) Zaria­de­nie na výdaj vody do ostre­ko­va­čov dokáže zame­dziť tvorbe plas­to­vého odpadu a šet­riť náklady spo­jené s jeho recykláciou.Ročne skončí viac ako 10 mili­ó­nov ton také­hoto odpadu v našich moriach a oce­ánoch

2) Na dopl­ne­nie samo­obs­luž­ných dáv­ko­va­čov sa využí­vajú cis­ter­nové vozidlá. Veľ­kou vychy­táv­kov je to, že sys­tém dokáže sám navr­hnúť opti­málnu ECO trasu pre šoféra

3) Fun­guje na prin­cípe samo­tiaže

4) Solárny panel umies­tený na vrch­nej časti zaru­čuje 100% ener­ge­tickú nezá­vis­losť

Zaria­de­nia na výdaj vody do ostre­ko­va­čov je v prak­tic­kom živote možné využiť nie­koľ­kými spô­sobmi. V ser­vis­ných stre­dis­kách úžit­ko­vých, náklad­ných a osob­ných vozi­diel alebo v rôz­nych čis­tia­cich cen­trách a bez­do­ty­ko­vých auto­u­mý­var­niach. Naj­vač­šie uplat­ne­nie má však v sieti všet­kých čer­pa­cích sta­níc, kto­rých je len v Európe viac ako 150 000 tisíc.

V súčas­nosti sa cena jed­ného litru vody do ostre­ko­va­čov pohy­buje okolo 1,40 eura. Tomáš Ditt­rich však hovorí, že voda z ich auto­matu bude lac­nej­šia, pre­tože sú z ceny schopný odpo­čí­tať náklady na výrobu, usklad­ne­nie a recyk­lá­ciu plas­to­vého obalu.

Tento šikovný nápad má určite poten­ciál glo­bál­neho rastu, preto mu držme palce.

Pridať komentár (0)