Prak­tic­ký nápad s troš­ku neprak­tic­kým náz­vom.

Ľubomír Tereš / 29. decembra 2014 / Tech a inovácie

Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014 je už za nami a my sme spoz­na­li fina­lis­tov. Jed­ným z nich bol aj ten­to nápad, kto­rý urči­te púta našu pozor­nosť. Cha­la­ni z fir­my blíz­ko Levíc, vymys­le­li spô­sob, ako zre­du­ko­vať plas­to­vý odpad pou­ží­va­ný v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a ešte byť pri tom aj eco-friend­ly.

Dru­hou naj­čas­tej­šou teku­ti­nou, kto­rú dopĺňa­me do našich auto­mo­bi­lov, je voda do ostre­ko­va­čov. Asi kaž­dý moto­ris­ta vie, že na jej usklad­ne­nie sa využí­va­jú prá­ve plas­to­vé oba­ly. Neroz­mýš­ľa­li ste nie­ke­dy nad tým, že by ju bolo mož­no jed­no­duch­šie a eko­lo­gic­kej­šie dopl­niť zo sto­ja­na pria­mo do nádr­že tak, ako ben­zín ale­bo naf­tu?

Prá­ve ten­to prob­lém vyrie­ši zaria­de­nie na výdaj vody do ostre­ko­va­čov. Podob­né auto­ma­ty už exis­tu­jú, avšak ten­to náš slo­ven­ský sa od nich odli­šu­je. Roz­die­lom je, že na taký­to typ zaria­de­nia nie sú nut­né sta­veb­né úpra­vy a je mož­né ho kam­koľ­vek umiest­niť.

Hlav­ným cie­ľom toh­to nápa­du je šet­riť život­né pro­stre­die. Toto sú 4 hlav­né dôvo­dy, pre­čo aj od nás dostá­va palec hore za eko­lo­gic­kosť:

1) Zaria­de­nie na výdaj vody do ostre­ko­va­čov doká­že zame­dziť tvor­be plas­to­vé­ho odpa­du a šet­riť nákla­dy spo­je­né s jeho recykláciou.Ročne skon­čí viac ako 10 mili­ó­nov ton také­ho­to odpa­du v našich moriach a oce­ánoch

2) Na dopl­ne­nie samo­obs­luž­ných dáv­ko­va­čov sa využí­va­jú cis­ter­no­vé vozid­lá. Veľ­kou vychy­táv­kov je to, že sys­tém doká­že sám navr­hnúť opti­mál­nu ECO tra­su pre šofé­ra

3) Fun­gu­je na prin­cí­pe samo­tia­že

4) Solár­ny panel umies­te­ný na vrch­nej čas­ti zaru­ču­je 100% ener­ge­tic­kú nezá­vis­losť

Zaria­de­nia na výdaj vody do ostre­ko­va­čov je v prak­tic­kom živo­te mož­né využiť nie­koľ­ký­mi spô­sob­mi. V ser­vis­ných stre­dis­kách úžit­ko­vých, náklad­ných a osob­ných vozi­diel ale­bo v rôz­nych čis­tia­cich cen­trách a bez­do­ty­ko­vých auto­u­mý­var­niach. Naj­vač­šie uplat­ne­nie má však v sie­ti všet­kých čer­pa­cích sta­níc, kto­rých je len v Euró­pe viac ako 150 000 tisíc.

V súčas­nos­ti sa cena jed­né­ho lit­ru vody do ostre­ko­va­čov pohy­bu­je oko­lo 1,40 eura. Tomáš Ditt­rich však hovo­rí, že voda z ich auto­ma­tu bude lac­nej­šia, pre­to­že sú z ceny schop­ný odpo­čí­tať nákla­dy na výro­bu, usklad­ne­nie a recyk­lá­ciu plas­to­vé­ho oba­lu.

Ten­to šikov­ný nápad má urči­te poten­ciál glo­bál­ne­ho ras­tu, pre­to mu drž­me pal­ce.

Pridať komentár (0)