Právo na súkromie alebo cenzúra? Google vyhral súdny spor v EÚ

Lenka Sidorová / 10. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Go­ogle vy­hral súdny spor, ne­musí za­ru­čiť „právo na za­bud­nu­tie“, ktoré ozna­čuje za pre­ce­dens cen­zúry a hrozbu pre svet
  • Go­ogle vy­hral súdny spor, ne­musí za­ru­čiť „právo na za­bud­nu­tie“, ktoré ozna­čuje za pre­ce­dens cen­zúry a hrozbu pre svet

Spo­loč­nosť Go­ogle ne­musí za­ru­čiť „právo na za­bud­nu­tie“ po­u­ží­va­te­ľom mimo Európ­skej únie, uvie­dol vo štvr­tok po­radca naj­vyš­šieho súdu EÚ.

Pí­somné sta­no­visko ge­ne­rál­neho ad­vo­káta Európ­skeho súd­neho dvora je dô­le­ži­tým kro­kom v roz­uz­lení otázky, ohľadne uplat­ňo­va­nia prí­snych zá­ko­nov o ochrane osob­ných úda­jov v Európe a v iných čas­tiach sveta.

„Právo na za­bud­nu­tie“ je sú­čas­ťou zá­kona EÚ zria­de­ného v roku 2014, ktorý vy­ža­duje, aby vy­hľa­dá­va­cie za­ria­de­nia vy­ma­zá­vali osobné in­for­má­cie o po­u­ží­va­te­ľoch, ak sa to po­va­žuje za ire­le­vantné alebo nad­merné.

Jed­not­li­vec môže na­prí­klad po­žia­dať spo­loč­nosť Go­ogle o od­strá­ne­nie od­ka­zov vrá­tane osob­ných kon­takt­ných úda­jov. Od roku 2014 spo­loč­nosť Go­ogle do­stala tak­mer 3 mi­li­óny žia­dostí o „vy­ra­de­nie“ we­bo­vých ad­ries od po­u­ží­va­te­ľov z ce­lej Európy.

Ge­ne­rálny ad­vo­kát Ma­ciej Sz­pu­nar v pí­som­nom sta­no­visku vo štvr­tok po­ve­dal, že „nie je za to, aby účinky usta­no­ve­nia práva EÚ mali do­sah za hra­ni­cami 28 člen­ských štá­tov EÚ.“

„Sta­no­visko ob­sa­huje jasné od­po­rú­ča­nie, aby právo na od­strá­ne­nie vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia od spo­loč­nosti Go­ogle ne­malo glo­bálny úči­nok,“ uvie­dol pre CNBC Ri­chard Cum­bley, par­tner tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti a šéf ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Link­la­ters so síd­lom v Lon­dýne.
„Exis­tuje pre to množ­stvo dob­rých dô­vo­dov, vrá­tane ri­zika, že os­tatné štáty by sa tiež po­kú­šali o ob­me­dzo­va­nie vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia na glo­bál­nej úrovni,“ vy­svet­lil.

Spo­loč­nosť Go­ogle bola za­blo­ko­vaná v práv­nej bitke s fran­cúz­skym re­gu­lá­to­rom úda­jov CNIL (Na­ti­onal Com­mis­sion for In­for­ma­tics and Des li­ber­tes) kvôli sporu o ochrane osob­ných úda­jov na glo­bál­nej úrovni. Prí­pad bol pred­lo­žený naj­vyš­šiemu súdu v Európe, keď CNIL v roku 2016 po­ku­to­vala spo­loč­nosti Go­ogle su­mou 100 000 eur, pre­tože ne­od­strá­nila od­kazy zo všet­kých ver­zií svo­jich strá­nok.

Súdny spor stále po­kra­čuje a súd nie je po­vinný ria­diť sa ná­zo­rom ge­ne­rál­neho ad­vo­káta, ale „zdá sa, že v tomto prí­pade sa to veľmi prav­de­po­dobne stane,“ píše CNBC. Túto si­tu­áciu sve­tové mé­diá ozna­čujú za „ob­rov­ské ví­ťazs­tvo Go­oglu“.

Via­cerí ad­vo­káti v dis­ku­sii o slo­bode pre­javu tvr­dia, že glo­bálne pre­sa­dzo­va­nie „práva na za­bud­nu­tie“ môže v nie­kto­rých kra­ji­nách pod­po­riť cen­zúru.

Or­ga­ni­zá­cia slo­bod­ného pre­javu v Spo­je­nom krá­ľov­stve Člá­nok 19 po­tvr­dila sta­no­visko ge­ne­rál­neho ad­vo­káta vo štr­vrt­ko­vom vy­hlá­sení, v kto­rom uviedla: Súd musí ob­me­dziť roz­sah práva na za­bud­nu­tie s cie­ľom chrá­niť glo­bálnu slo­bodu pre­javu a za­brá­niť tomu, aby Európa vy­tvo­rila pre­ce­dens pre cen­zúru, ktorú by mohli vy­užiť iné kra­jiny.“

Oča­káva sa, že Európ­sky súdny dvor roz­hodne o tomto prí­pade ne­skôr v tomto roku.

Pridať komentár (0)