Pre zakla­da­te­ľov európ­skych star­tu­pov: vyrie­šiť váš prob­lém nestačí!

Andrej Kiska / 10. augusta 2014 / Tools a produktivita

Zakla­dám star­tup, ktorý vyrieši prob­lém, na ktorý často nará­žam.“ Veľmi fan­dím zakla­da­te­ľom, ktorí začnú budo­vať svoj star­tup práve z takýchto dôvo­dov, pre­tože taký star­tup bude prav­de­po­dobne rie­šiť nejaký sku­točný prob­lém (čo sa nestáva až tak často). Mnohé akce­le­rá­tory a angel inves­tori si želajú, aby sa star­tup vo svo­jich začiat­koch naozaj zame­ral na rie­še­nie neja­kého sku­toč­ného prob­lému, či už člo­veka ako indi­ví­dua alebo celej spo­loč­nosti.

Nie­ktoré veľmi známe firmy, ako naprí­klad Y Com­bi­na­tor, práve vo svo­jich začiat­koch sa toho cho­pili naplno: jeden zo svo­jich pro­jek­tov na rok 2014 veno­vali YC star­tupu na vytvo­re­nie mobil­ného e-mai­lo­vého kli­enta. Ako pove­dal Paul Gra­ham: „ Beta sku­pina tes­te­rov pozos­táva z jedi­ného pou­ží­va­teľa, a tým je Sam Alt­man. Ich cie­ľom je, aby bol Sam Alt­man spo­kojný. A Sam Alt­man pou­žíva maily dosť často a vie tiež, aké sú všetky iné mož­nosti. Takže vychá­dza z toho, že pokiaľ sa im podarí, aby bol spo­kojný a uvedú ho ako prí­klad, dokážu uspo­ko­jiť aj iných ľudí. A to stačí, nie?“

Áno, pokiaľ rie­šite prob­lém, ktorý má Sam Alt­man, tak to stačí. Ale pokiaľ rie­šite taký, ktorý vás trápi nie­kde upro­stred Európy a nerie­šite ten Samov, sta­čiť to určite nebude. Hneď vám poviem prečo.

Rie­še­nie vášho prob­lému v Sili­con Val­ley

Sam Alt­man je pre­zi­den­tom Y Com­bi­na­tor a stre­táva sa s množ­stvom star­tu­pov. Ak Sam nie je spo­kojný s akou­koľ­vek mobil­nou ver­ziou e-mail kli­enta, môžete si byť sto­per­cen­tne istí, že toto je prí­le­ži­tosť na trhu. Sam totižto určite videl všetky možné iné mobilné rie­še­nia na trhu. Podobný vzo­rec platí na väč­šinu B2B star­tu­pov, ktoré dokážu vyrie­šiť prob­lém kto­ré­ho­koľ­vek kor­po­rát­neho kli­enta vo Val­ley. 

Sam Alt­man

Rie­še­nie vášho prob­lému v Európe

A tu sa dostá­vame k prob­lému s európ­skymi star­tupmi, ktoré rie­šia prob­lémy malého množ­stva lokál­nych pou­ží­va­te­ľov: je totiž cel­kom prav­de­po­dobné, že nie­kto tam vonku (asi naj­skôr v Sili­con Val­ley) rieši ten istý prob­lém oveľa efek­tív­nej­šie, avšak vy (vaši prví pou­ží­va­te­lia) o tom neviete, pre­tože sa to ešte nedos­talo buď k vám alebo cel­kovo do Európy. Ak by som mal pou­žiť slová Paula Gra­hama, európ­ski pou­ží­va­te­lia (zákaz­níci) nepre­ja­vujú dosta­točný dopyt, aby ste si vaše rie­še­nie mohli naozaj ove­riť.

Európ­skym pod­ni­ka­te­ľom, ktorí by chceli budo­vať glo­bálny star­tup, čiže nie­len ďalší lokálny MSP, by som teda pora­dil: dobre pre­skú­majte pries­tor okolo seba. Zis­tite, čo robia iné star­tupy okolo vás a ako sa veci naokolo vyvinú za 3 – 5 rokov.

Viem, že to znie ako úplne základná rada. Vždy ma vak udiví, koľko star­tu­pov, s kto­rými som sa roz­prá­val, sa skrátka vôbec neunúva zis­ťo­vať, kam sa ich trh bude v prie­behu pia­tich rokov ube­rať. Alebo vôbec nepoz­najú star­tupy, ktoré sa venujú rov­na­kej prob­le­ma­tike. Nie­ktorí ma uzem­nia nie­čím ako: „No, v Čechách nikto nič také nerobí,“ alebo „Je mi jedno, čo sa stane za tri roky, mojim cie­ľom je pri­niesť nejaký zisk, a aby boli moji zákaz­níci spo­kojní teraz, nie za tri roky.“

Žiaľ, takáto stra­té­gia v digi­tál­nom svete dlho­dobo nefun­guje. Prí­ťaž­li­vosť inter­ne­tom pohá­ňa­nej digi­tál­nej ríše spo­číva v pou­ží­vaní množ­stva šká­lo­va­teľ­ných dis­tri­buč­ných kaná­lov, ktoré umož­ňujú uspieť jed­nému, maxi­málne dvom star­tu­pom pri rie­šení jed­ného zákaz­níc­keho prob­lému. Môžete teda vytvo­riť star­tup, ktorý vašich zákaz­ní­kov nakrátko uspo­kojí, ale pokiaľ nie ste to abso­lútne naj­lep­šie rie­še­nie na trhu, nie­kto lepší vás doslova pre­val­cuje. Prí­padne sa zasek­nete ako MSP s len veľmi limi­to­va­ným úspe­chom.

Áno, exis­tujú aj výnimky: v digi­tál­nom svete sa predsa len nachá­dzajú určité limity, najmä pokiaľ sa pre­lí­najú s nie­čím fyzic­kým – pozrime sa na e-com­merce (logis­tika) a nárast čín­skych star­tu­pov. Chytrí pod­ni­ka­te­lia si môžu vytvo­riť naprí­klad vysoké bari­éry vstupu na trh.

Avšak, prav­dou ostáva, že ten lepší pro­dukt si svo­jich zákaz­ní­kov vždy nájde. Ak zakla­dáte svoj star­tup bez toho, aby ste sa infor­mo­vali o tých vo vašom okolí, ktorí robia niečo podobné, alebo aby ste vedeli, kam sa váš trh uberá, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ako glo­bálny star­tup zly­háte. Skôr či neskôr. Museli by ste mať z pekla šťas­tie, ak by ste vytvo­rili top prvo­triedny pro­dukt, a pri­tom nemali šajn, čo sa deje okolo vás.

Žiaľ, my v Európe nie sme obklo­pení práve takými líder­skými tech­no­lo­gic­kými star­tupmi ako Sam Alt­man. Z tohto dôvodu ťaž­šie chá­peme fun­go­va­nie sve­to­vého trhu.

Ono by to ale nebola taká sranda, keby všetko išlo úplne hladko, však?

Zdroj: @kiskandrej

Pridať komentár (0)