Prečo je antik­va­riát lep­šia voľba a ktoré sú tie TOP na Slo­ven­sku?

Lenka Haringová / 22. júla 2016 / Zo Slovenska

Kniha, veď vieš, tá papie­rová ver­zia DVD, je naj­lep­šou for­mou odpo­činku, pri kto­rej si roz­ši­ru­ješ vedo­mosti skoro bez námahy. Ale prečo pla­tiť nie­kedy priam šia­lené sumy v obcho­ďác­kom kníh­ku­pec­tve, s umelo vytvo­re­nou atmo­sfé­rou, keď môžeš ušet­riť v antik­va­riáte?

Doma v obľú­be­nom kresle, pri ces­to­vaní, na dovo­lenke, na ceste do práce či školy, pred spa­ním alebo pri káve. Chvíle odpo­činku pri úniku z kaž­do­den­ného života nám často sprí­jem­ňuje kniha. Je jedno, či sa jedná o detek­tívku alebo obsiahli román, o best­sel­ler alebo o neznámu dávku poé­zie. Nemali by sme zabú­dať na tla­čenú ver­ziu knihy, pre­tože film nena­hradí hru s fan­tá­ziou pri čítaní, ani nedodá pocit relaxu s otvo­re­nou mys­ľou.

Prečo ale siah­nuť po knihe z antik­va­riátu? Tak po prvé — už len pri vchode do miest­nosti ťa pohltí vôňa kníh, dre­ve­ných políc a par­kiet. Je to akoby zastal čas, žiadne výdo­bytky moder­nej tech­niky, ani ukri­čaný dav ľudí. V tomto pro­stredí si vždy náj­deš to pravé, sad­neš na starú sto­ličku a pre­čí­taš úry­vok, kapi­tolu, dve alebo tri. Áno, toto sa dá uro­biť aj v bež­nom kníh­ku­pec­tve, avšak do kníh­ku­pec­tva si cho­díš vybe­rať knihu ty sám, pri­čom v antik­va­riáte si ťa kniha vybe­rie sama. Je jedno, či sa jedná o knihu s 3 cen­ti­met­ro­vou vrstvou pra­chu alebo o novo dolo­ženú ver­ziu 50 Sha­des. Tu si každý príde na svoje.

Po druhé — ozaj­stný milov­ník lite­ra­túry ocení jeden z prvých výtlač­kov knihy, pred naj­nov­šou, vždy pozme­ne­nou ver­ziou. Hamin­gway, Hugo, Verne, Dic­kens sa vždy budú lep­šie čítať zo skoro mumi­fi­ko­va­nej knihy, z kto­rej cítiť podi­pí­saný zub času.

books-hipster-indie-library-Favim.com-2257389

foto: favim.com

Po tre­tie — nie je to len o kni­hách. Náj­deš tu staré gra­mo­fó­nové platne, dobové mapy, zápisky, pla­gáty, por­tréty, den­níky, noviny z roku 1914, pre­pí­sané noty od Beet­ho­vena. Nemu­síš byť deje­pi­sár ani his­to­rik, ale je fajn zasta­viť sa a pred­sta­viť si, ako sa dakedy žilo, kto kde po slo­ven­ských kop­coch zbí­jal boha­tých, aby sa nako­niec pošmy­kol na hra­chu, uve­do­miť si dôsledky vojny, chy­tiť sa za hlavu pri čítaní socia­lis­tic­kých rád a pra­vi­diel,

Po štvrté — lac­nej­šie to už nebude. Čo k tomu napí­sať? No proste, buď si kúpiš knihu za 15€ alebo za 7€. Tro­chu neskôr, nie hneď ako je vydaná, ale predsa ten dej ti neute­čie. A náj­deš tu tie pra­covné zošity, ktoré sme si museli povinne kupo­vať v hod­note Trum­povho majetku za pár eur a s ťahákmi. Áno, ťaháky sú zlé, ale koľ­ko­krát ti pomo­hol dopí­saný text v učeb­nici?

Exis­tuje milión dôvo­dov pre náv­števu second-handu pre knihy, no skús ich obja­viť sám. Tu je zoznam tých naj­lep­ších antik­va­riá­tov na Slo­ven­sku:

Antik­va­riá­tik Ban­ská Štiav­nica — jediný člen medzi­ná­rod­ného zdru­že­nia antik­va­riá­tov, mys­lím si, že opráv­nene. Stojí za náv­števu po pre­hliadke baní.

antikvariatik

foto: FB/antikvariatik

Antik­va­riát STE­I­NER, Bra­ti­slava — jeden z naj­star­ších na Slo­ven­sku, vzni­kol štyri roky po uzá­ko­není spi­sov­nej slo­ven­činy, čiže v roku.…?

croppedimage750600-prava-cast-AS-od-mama-pultu

foto: FB/antikvariat Ste­i­ner

Antik­va­riát PASEKA — srdce knihy, v srdci Ban­skej Bys­trice, v srdci Slo­ven­ska.

4

foto: FB/antikvariat paseka

Antik­va­riát v Leopol­dove — v čase naj­väč­šej slávy bol domo­vom až 300 000 kni­hám.

europik4

foto: antik­va­riat v leopo­lo­dove 

ANTK­VART, Košice — táá idz vyskú­šac, neoba­nu­ješ!

predajna_2

foto: antik­va­riat Košice

Antik­va­riát Scrip­to­rium, Žilina — knihy od 16. sto­ro­čia, sta­ro­žit­nosti, dopl­nené o vôňu kávy, čoko­lády a zákus­kov.

vodotlac

foto: FB/Antikvariát Scrip­to­rium

Áno, môžeš tvr­diť, že autora okrá­dame o peniaze z pre­daja jeho knihy. Ale nebolo posla­ním knihy a autora pode­liť sa o myš­lienky a prí­behy s cie­ľom zane­chať po sebe nejaký odkaz? If you know what I mean…

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)