Pre­čo by mal váš star­tup zamest­nan­com ponúk­nuť podiel zo spo­loč­nos­ti

Andrej Kiska / 8. septembra 2014 / Lifehacking

Keď­že sa v Cre­do Ven­tu­res stre­tá­va­me výluč­ne so zakla­da­teľ­mi star­tu­pov, kto­rí sú úpl­ní začia­toč­ní­ci, nasle­du­jú­cu otáz­ku kla­die­me vlast­ne kaž­dé­mu CEO, s kto­rým sa stret­ne­me: Aký podiel zo spo­loč­nos­ti ponú­ka­te svo­jim zamest­nan­com?

Počas našej prvej spo­loč­nej kon­ver­zá­cie so CEO je cel­kom bež­né, že hneď vyru­ku­je s pro­ti­otáz­kou typu: Pre­čo by som mal mojim zamest­nan­com dávať aký­koľ­vek podiel? Keď na to odpo­viem, že zvy­čaj­ne odpo­rú­ča­me 15% akcii v seed/ Séria A fáze, len neve­riac­ky pre­vrá­ti oči. Keď sa sna­žím vysvet­liť, že aj toto je ešte pomer­ne málo v porov­na­ní s USA, kde Fred Wil­son ale­bo Sam Alt­man odpo­rú­ča­jú 20%, odpo­vie mi, že my pred­sa nie sme v USA.

Keď však na to poviem, že síce nie sme v USA, ale svo­jim star­tu­pom im bude musieť kon­ku­ro­vať, aby mal k dis­po­zí­cii naj­lep­ších zamest­nan­cov, a aby sa potom spo­loč­nosť moh­la čo naj­lep­šie pre­dať (nie­kto­rí CEO sú ochot­ní dať 96% svo­jej spo­loč­nos­ti zamest­nan­com a inves­to­rom, aby sa moh­li nechať verej­ne finan­co­vať na Nasdaq, ako to bolo v pomer­ne extrém­nom prí­pa­de Aaro­na Levie­ho z Box-u), povie mi, že to sa v čes­kej spo­loč­nos­ti stať nemô­že. A má prav­du, pokiaľ chce vytvo­riť čes­kú spo­loč­nosť, nie glo­bál­ny star­tup.

Aj napriek tomu, že finan­cu­je­me iba tímy, kto­ré majú ambí­cie v glo­bál­nom merad­le, aj tie­to majú prob­lém deliť sa o svoj podiel. Pre­čo je to tak? Nie­kto­rí inves­to­ri hovo­ria, že schop­nosť star­tu­pu deliť sa o svoj podiel so zamest­nan­ca­mi je dob­rý spô­sob ako odhad­núť vyspe­losť eko­sys­té­mu v danom star­tu­pe. V Sili­con Val­ley dáva­jú zakla­da­te­lia svo­jim zamest­nan­com naj­viac, zatiaľ čo prie­mer­ná európ­ska komu­ni­ta je v tej­to oblas­ti pomer­ne kon­zer­va­tív­na. Mož­no sú zakla­da­te­lia star­tu­pov v CEE regi­ó­ne ešte stá­le tro­chu zastra­še­ní tými 40 rok­mi núte­né­ho spo­loč­né­ho socia­lis­tic­ké­ho vlast­níc­tva, a pre­to im taká­to deľ­ba podie­lu spô­so­bu­je vrás­ky.

Som si istý, že exis­tu­je množ­stvo dôvo­dov, pre­čo je to tak, pove­dz­me však iba toľ­ko ako Noam Was­ser­man, kto­rý by roz­de­lil zakla­da­te­ľov v Euró­pe medzi krá­ľov a boha­tých maxi­ma­lis­tov. Aj keď sa mi nepá­či, že je Was­ser­man exter­ný CEO (my v Cre­do Ven­tu­res upred­nost­ňu­je­me, keď je CEO nie­kto zo zakla­da­te­ľov, a nie člo­vek zvon­ku), zvy­šok tej­to ana­ló­gie vysvet­ľu­je kom­pro­mis medzi ria­de­ním spo­loč­nos­ti a zvy­šo­va­ním bohat­stva.

Okrem toh­to kom­pro­mi­su, z akých iných dôvo­dov by malo byť pre zakla­da­te­ľov bene­fi­tom, ak sa pode­lia o svoj tak zbož­ňo­va­ný podiel?

Výho­dy podie­lu pre zamest­nan­cov

Dôle­ži­tou výho­dou je naj­mä atrak­tív­nosť, kto­rú vzbu­dzu­je pri pro­ce­se zís­ka­va­nia nových posíl do váš­ho star­tu­pu: ak ste star­tup s glo­bál­ny­mi ambí­cia­mi, musí­te spo­lu­pra­co­vať s top talen­to­va­ný­mi ľuď­mi, kto­rí majú rov­na­ké glo­bál­ne ambí­cie. A tých­to ľudí neohú­ri­te neja­kým dob­rým pla­tom, to im dá hocik­to­rá veľ­ká kor­po­rá­cia. Budú pre vás pra­co­vať s vidi­nou prí­sľu­bu, že pokiaľ to váš star­tup nie­kam dosiah­ne a bude­te mať úspech, budú si z neho môcť odkro­jiť aj oni a stať sa mili­onár­mi. Taký­to prí­sľub je o to viac dôle­ži­tý pri začí­na­jú­cich nevys­pe­lých eko­sys­té­moch, v kto­rých zamest­nan­ci nemu­sia úpl­ne chá­pať, pre­čo by sa mali stať súčas­ťou neja­kej malej, neove­re­nej spo­loč­nos­ti, keď by moh­li byť v kor­po­rá­cii, kto­rá im dob­re zapla­tí.

Zosú­la­de­nie spo­loč­ných cie­ľov zakla­da­te­ľov a zamest­nan­cov je ďal­ším sil­ným bene­fi­tom. Čas­to počú­vam ako sa CEO sťa­žu­jú: štve ma, že zamest­nan­ci odchá­dza­jú odbi­tím pia­tej hodi­ny a vyze­ra­jú ako­by im na osu­de spo­loč­nos­ti vôbec nezá­le­ža­lo. V tom prí­pa­de sa opý­tam, skú­si­li ste im ponúk­nuť časť podie­lu spo­loč­nos­ti? Pokiaľ zamest­na­nec vlast­ní čo i len malú časť spo­loč­nos­ti, zosil­ňu­je to v ňom pocit, že je vlast­ní­kom spo­loč­nos­ti, a tým pádom časť tímu, kto­rá môže byť súčas­ťou obrov­ských zis­kov, ak sa spo­loč­nos­ti poda­rí uspieť. Aj keď to môže vyze­rať ako len malá moti­vá­cia, ten pocit moci môže poslú­žiť ako obrov­ské naštar­to­va­nie celej spo­loč­nos­ti. A správ­na kul­tú­ra spo­lu so správ­ne moti­vo­va­ný­mi zamest­nan­ca­mi sú kľú­čom k úspe­chu váš­ho star­tu­pu.

Kľú­čom je správ­na komu­ni­ká­cia

Ale nie­kto­rí moji zamest­nan­ci nema­jú o podiel záu­jem,“ je ďal­šou typic­kou reak­ci­ou CEO. A vo väč­ši­ne prí­pa­dov má prav­du. Exis­tu­jú dva dôvo­dy, pre­čo by vašich zamest­nan­cov nezau­jí­mal podiel vo fir­me: a) upred­nost­ňu­jú penia­ze hneď a neuva­žu­jú v dlho­do­bej sfé­re, b) nevys­vet­li­li ste im dôklad­ne, z čoho vyplý­va­jú jeho bene­fi­ty.

Pri príp­ra­ve balíč­kov mzdy a bene­fi­tov pre zamest­nan­cov vždy navrhu­je­me CEO, aby pri­pra­vi­li via­ce­ro alter­na­tív, kto­ré by vyho­vo­va­li rôz­nym pova­hám zamest­nan­cov: viac per­cent z podie­lu spo­loč­nos­ti a niž­ší plat ver­sus vyš­ší plat a men­ší podiel. Tie­to rôz­ne balíč­ky zamest­nan­cov roz­de­ľu­jú aj na zákla­de odde­le­ní, v kto­rých pra­cu­jú: obcho­ďá­ci pôj­du skôr do rizi­ka (a teda do podie­lu), kdež­to inži­nie­ri skôr opač­ne. Aj napriek tomu by mal mať kaž­dý zamest­na­nec prá­vo vybrať si na zákla­de svo­jich pre­fe­ren­cií.

Upo­zor­nil by som zvlášť na zamest­nan­cov, kto­rí vôbec nema­jú záu­jem o podiel v spo­loč­nos­ti. Zamest­nan­ci, kto­rí tak veľ­mi upred­nost­ňu­jú penia­ze zís­ka­né za krát­ky čas môžu byť nespo­ľah­li­ví a spô­so­biť viac ško­dy ako úžit­ku.

Jedi­ne, že by takú ponu­ku odmie­ta­li z dôvo­du, že ste im výho­dy podie­lu v spo­loč­nos­ti dosta­toč­ne nevys­vet­li­li. A vysvet­lí­te ich dosta­toč­ne zro­zu­mi­teľ­ne iba v prí­pa­de, že tomu­to kon­cep­tu sami doko­na­le roz­umie­te a doká­že­te ich spro­stred­ko­vať veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom. Nedos­ta­tok poro­zu­me­nie z hľa­dis­ka kon­cep­tu a jeho bene­fi­tov je, pod­ľa môj­ho názo­ru, jed­ným z naj­čas­tej­ších dôvo­dov, pre­čo sú zakla­da­te­lia star­tu­pov v našom regi­ó­ne voči spro­stred­ko­va­niu podie­lu v spo­loč­nos­ti pre zamest­nan­cov takí zdr­žan­li­ví.

Tak­že som si pre seba pri­pra­vil veľ­mi nároč­nú úlo­hu: vo svo­jom ďal­šom člán­ku sa pokú­sim vysvet­liť základ­nú myš­lien­ku zdie­ľa­nia podie­lu spo­loč­nos­ti so zamest­nan­ca­mi. Dúfam, že sa mi to poda­rí v jed­nom člán­ku. Čaka­jú ma nároč­né dva týžd­ne…

Autor: Andrej Kis­ka, Spo­loč­ník v Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

Pridať komentár (0)