Prečo by mal váš star­tup zamest­nan­com ponúk­nuť podiel zo spo­loč­nosti

Andrej Kiska / 8. septembra 2014 / Tools a produktivita

Keďže sa v Credo Ven­tu­res stre­tá­vame výlučne so zakla­da­teľmi star­tu­pov, ktorí sú úplní začia­toč­níci, nasle­du­júcu otázku kla­dieme vlastne kaž­dému CEO, s kto­rým sa stret­neme: Aký podiel zo spo­loč­nosti ponú­kate svo­jim zamest­nan­com?

Počas našej prvej spo­loč­nej kon­ver­zá­cie so CEO je cel­kom bežné, že hneď vyru­kuje s pro­ti­otáz­kou typu: Prečo by som mal mojim zamest­nan­com dávať aký­koľ­vek podiel? Keď na to odpo­viem, že zvy­čajne odpo­rú­čame 15% akcii v seed/ Séria A fáze, len neve­riacky pre­vráti oči. Keď sa sna­žím vysvet­liť, že aj toto je ešte pomerne málo v porov­naní s USA, kde Fred Wil­son alebo Sam Alt­man odpo­rú­čajú 20%, odpo­vie mi, že my predsa nie sme v USA.

Keď však na to poviem, že síce nie sme v USA, ale svo­jim star­tu­pom im bude musieť kon­ku­ro­vať, aby mal k dis­po­zí­cii naj­lep­ších zamest­nan­cov, a aby sa potom spo­loč­nosť mohla čo naj­lep­šie pre­dať (nie­ktorí CEO sú ochotní dať 96% svo­jej spo­loč­nosti zamest­nan­com a inves­to­rom, aby sa mohli nechať verejne finan­co­vať na Nasdaq, ako to bolo v pomerne extrém­nom prí­pade Aarona Levieho z Box-u), povie mi, že to sa v čes­kej spo­loč­nosti stať nemôže. A má pravdu, pokiaľ chce vytvo­riť českú spo­loč­nosť, nie glo­bálny star­tup.

Aj napriek tomu, že finan­cu­jeme iba tímy, ktoré majú ambí­cie v glo­bál­nom meradle, aj tieto majú prob­lém deliť sa o svoj podiel. Prečo je to tak? Nie­ktorí inves­tori hovo­ria, že schop­nosť star­tupu deliť sa o svoj podiel so zamest­nan­cami je dobrý spô­sob ako odhad­núť vyspe­losť eko­sys­tému v danom star­tupe. V Sili­con Val­ley dávajú zakla­da­te­lia svo­jim zamest­nan­com naj­viac, zatiaľ čo prie­merná európ­ska komu­nita je v tejto oblasti pomerne kon­zer­va­tívna. Možno sú zakla­da­te­lia star­tu­pov v CEE regi­óne ešte stále tro­chu zastra­šení tými 40 rokmi núte­ného spo­loč­ného socia­lis­tic­kého vlast­níc­tva, a preto im takáto deľba podielu spô­so­buje vrásky.

Som si istý, že exis­tuje množ­stvo dôvo­dov, prečo je to tak, pove­dzme však iba toľko ako Noam Was­ser­man, ktorý by roz­de­lil zakla­da­te­ľov v Európe medzi krá­ľov a boha­tých maxi­ma­lis­tov. Aj keď sa mi nepáči, že je Was­ser­man externý CEO (my v Credo Ven­tu­res upred­nost­ňu­jeme, keď je CEO nie­kto zo zakla­da­te­ľov, a nie člo­vek zvonku), zvy­šok tejto ana­ló­gie vysvet­ľuje kom­pro­mis medzi ria­de­ním spo­loč­nosti a zvy­šo­va­ním bohat­stva.

Okrem tohto kom­pro­misu, z akých iných dôvo­dov by malo byť pre zakla­da­te­ľov bene­fi­tom, ak sa pode­lia o svoj tak zbož­ňo­vaný podiel?

Výhody podielu pre zamest­nan­cov

Dôle­ži­tou výho­dou je najmä atrak­tív­nosť, ktorú vzbu­dzuje pri pro­cese zís­ka­va­nia nových posíl do vášho star­tupu: ak ste star­tup s glo­bál­nymi ambí­ciami, musíte spo­lu­pra­co­vať s top talen­to­va­nými ľuďmi, ktorí majú rov­naké glo­bálne ambí­cie. A týchto ľudí neohú­rite neja­kým dob­rým pla­tom, to im dá hocik­torá veľká kor­po­rá­cia. Budú pre vás pra­co­vať s vidi­nou prí­sľubu, že pokiaľ to váš star­tup nie­kam dosiahne a budete mať úspech, budú si z neho môcť odkro­jiť aj oni a stať sa mili­onármi. Takýto prí­sľub je o to viac dôle­žitý pri začí­na­jú­cich nevys­pe­lých eko­sys­té­moch, v kto­rých zamest­nanci nemu­sia úplne chá­pať, prečo by sa mali stať súčas­ťou neja­kej malej, neove­re­nej spo­loč­nosti, keď by mohli byť v kor­po­rá­cii, ktorá im dobre zaplatí.

Zosú­la­de­nie spo­loč­ných cie­ľov zakla­da­te­ľov a zamest­nan­cov je ďal­ším sil­ným bene­fi­tom. Často počú­vam ako sa CEO sťa­žujú: štve ma, že zamest­nanci odchá­dzajú odbi­tím pia­tej hodiny a vyze­rajú akoby im na osude spo­loč­nosti vôbec nezá­le­žalo. V tom prí­pade sa opý­tam, skú­sili ste im ponúk­nuť časť podielu spo­loč­nosti? Pokiaľ zamest­na­nec vlastní čo i len malú časť spo­loč­nosti, zosil­ňuje to v ňom pocit, že je vlast­ní­kom spo­loč­nosti, a tým pádom časť tímu, ktorá môže byť súčas­ťou obrov­ských zis­kov, ak sa spo­loč­nosti podarí uspieť. Aj keď to môže vyze­rať ako len malá moti­vá­cia, ten pocit moci môže poslú­žiť ako obrov­ské naštar­to­va­nie celej spo­loč­nosti. A správna kul­túra spolu so správne moti­vo­va­nými zamest­nan­cami sú kľú­čom k úspe­chu vášho star­tupu.

Kľú­čom je správna komu­ni­ká­cia

Ale nie­ktorí moji zamest­nanci nemajú o podiel záu­jem,“ je ďal­šou typic­kou reak­ciou CEO. A vo väč­šine prí­pa­dov má pravdu. Exis­tujú dva dôvody, prečo by vašich zamest­nan­cov nezau­jí­mal podiel vo firme: a) upred­nost­ňujú peniaze hneď a neuva­žujú v dlho­do­bej sfére, b) nevys­vet­lili ste im dôkladne, z čoho vyplý­vajú jeho bene­fity.

Pri príp­rave balíč­kov mzdy a bene­fi­tov pre zamest­nan­cov vždy navrhu­jeme CEO, aby pri­pra­vili via­cero alter­na­tív, ktoré by vyho­vo­vali rôz­nym pova­hám zamest­nan­cov: viac per­cent z podielu spo­loč­nosti a nižší plat ver­sus vyšší plat a menší podiel. Tieto rôzne balíčky zamest­nan­cov roz­de­ľujú aj na základe odde­lení, v kto­rých pra­cujú: obcho­ďáci pôjdu skôr do rizika (a teda do podielu), kdežto inži­nieri skôr opačne. Aj napriek tomu by mal mať každý zamest­na­nec právo vybrať si na základe svo­jich pre­fe­ren­cií.

Upo­zor­nil by som zvlášť na zamest­nan­cov, ktorí vôbec nemajú záu­jem o podiel v spo­loč­nosti. Zamest­nanci, ktorí tak veľmi upred­nost­ňujú peniaze zís­kané za krátky čas môžu byť nespo­ľah­liví a spô­so­biť viac škody ako úžitku.

Jedine, že by takú ponuku odmie­tali z dôvodu, že ste im výhody podielu v spo­loč­nosti dosta­točne nevys­vet­lili. A vysvet­líte ich dosta­točne zro­zu­mi­teľne iba v prí­pade, že tomuto kon­ceptu sami doko­nale roz­umiete a doká­žete ich spro­stred­ko­vať veľmi jed­no­du­chým spô­so­bom. Nedos­ta­tok poro­zu­me­nie z hľa­diska kon­ceptu a jeho bene­fi­tov je, podľa môjho názoru, jed­ným z naj­čas­tej­ších dôvo­dov, prečo sú zakla­da­te­lia star­tu­pov v našom regi­óne voči spro­stred­ko­va­niu podielu v spo­loč­nosti pre zamest­nan­cov takí zdr­žan­liví.

Takže som si pre seba pri­pra­vil veľmi náročnú úlohu: vo svo­jom ďal­šom článku sa pokú­sim vysvet­liť základnú myš­lienku zdie­ľa­nia podielu spo­loč­nosti so zamest­nan­cami. Dúfam, že sa mi to podarí v jed­nom článku. Čakajú ma náročné dva týždne…

Autor: Andrej Kiska, Spo­loč­ník v Credo Ven­tu­res, @kiskandrej

Pridať komentár (0)