Prečo majú slo­ven­ské e-shopy prob­lém?

Martin Bohunický / 12. mája 2016 / Startupy

Slo­váci sa menia, ich e-shopy nie.

Slo­ven­ský e-sho­pový trh s elek­tro­ni­kou ovládla Alza. Otravný zelený mimo­zemš­ťan, kto­rého stret­nu­tie so mnou by bolo asi jeho posled­ným, si pod­ma­nil slo­ven­ského zákaz­níka. V oble­čení pomo­tal hlavu najmä mla­dým Slo­ven­kám kon­cept, ktorý pri­nie­sol opäť český ZOOT. Asi jediný seg­ment, v kto­rom vedú Slo­váci, je ten knižný – Mar­ti­nus tu robí fakt kva­litnú robotu.

Vieš, čo majú všetky tieto e-shopy spo­ločné? Pomô­žem ti – ani jeden z nich nebo­juje o zákaz­níka cenou. Pravdu? Knihy z Mar­ti­nusu náj­deš na inter­nete vo väč­šine prí­pa­dov lac­nej­šie aj o nie­koľko eur. Elek­tro­nika z Alzy patrí k tým najd­rah­ším a ZOOT ponúka kva­litné oble­če­nie, avšak v ceno­vej kate­gó­rii, ktorá je pre bež­ného člo­veka mimo Bra­ti­slavy nedo­stupná.

261994_1553802831611789_6123302148883994853_n

foto: FB/ZOOT

Napriek tomu doká­zali tieto značky uro­biť svoj ser­vis úplne inak. Alza je jeden veľký, fun­gu­júci stroj, ktorý pri­nie­sol model výdajní z Anglicka ako prvý do našich kon­čín. ZOOT možno pre­vzal tento model od Alzy, no pri­nie­sol do prob­le­ma­tic­kého online trhu s oble­če­ním úplne revo­lučný kon­cept, ktorý si všetci zami­lo­vali. A Mar­ti­nus? Ich pria­teľ­ský prí­stup a drobné gestá si zís­kali snáď kaž­dého.

Toto sú však las­to­vičky, ktoré nie sú nasle­do­vané ostat­nými. Slo­ven­ský zákaz­ník už dávno pre­šiel od honby za naj­niž­šou cenou ku kva­lite. Pri nákupe hľa­dáme záži­tok, chceme si byť istý, že tovar môžeme bez­prob­lé­movo vyre­kla­mo­vať, chceme možno často aj pod­po­riť myš­lienku, ktorá sa za tou znač­kou skrýva.

Väč­šina e-sho­pov však stále tlačí cenu dole. Prob­lém? Že ak ponúk­neš naj­niž­šiu cenu, za dva dni ťa nie­kto tromfne. A druhý prob­lém? Možno si u teba pro­dukt nie­kto kúpi, no názov tvojho obchodu si ani len nepre­číta. Čo tým zís­kaš? Pár eur? Gra­tu­lu­jem, ale takto sa biz­nis nerobí.

535265_308568102543352_1334794540_n

foto: FB/Alza.sk

Slo­váci už od e-sho­pov oča­ká­vajú oveľa viac ako pri ich prvom boome. Ženy radi behajú po nákup­ných cen­trách, lebo to je pre ne záži­tok. V e-sho­poch sme však už nakú­pili všetci toľ­ko­krát, že sa to stalo štan­dar­dom a začali sme oča­ká­vať ten záži­tok aj tu. Ak teda máš pod pal­com nejaký e-shop, skús naň tieto rady apli­ko­vať. Možno že to bude krát­ko­dobo strata, no dlho­dobo ti to pri­ne­sie určite oveľa viac ver­ných zákaz­ní­kov.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Martinus

Pridať komentár (0)