Prečo mám pocit, že môj tele­fón vib­ruje, aj keď mi nikto nevolá ani nepíše?

Mária Hvillová, vedelisteze.sk / 5. mája 2016 / Zaujímavosti

Pred nie­koľ­kými mesiacmi som sa roz­ho­dol, že sa vzdám upo­zor­není na tex­tové správy. Nie preto, že som nemal záu­jem odpo­ve­dať, ale pre­tože som nemo­hol zniesť náhodné vib­ro­va­nie svojho tele­fónu. Začal som poci­ťo­vať „fan­tó­mové vib­rá­cie“, akýsi falošný pocit, že tele­fón vib­ruje. Neochotný zmie­riť sa s neus­tá­lym vyzvá­ňa­ním, plný skla­ma­nia a roz­pa­kov zakaž­dým, keď som sia­hol do vrecka, aby som zis­til, že môj mozog si pocit, že niečo vib­ruje, len akosi vymys­lel, roz­ho­dol som sa nasta­viť si tichý mód.

Fun­go­valo to. Už som viac nepo­ci­ťo­val svr­be­nie v nohe spô­so­bené záhad­ným vib­ro­va­ním.”

Nie je jediný, kto zažíva halu­ci­ná­cie, že sa s ním nie­kto snaží komu­ni­ko­vať.

V roku 2007, psy­cho­lóg David Lara­mie pome­no­val tento pocit vo svo­jej práci o pou­ží­vaní mobil­ných tele­fó­nov a sprá­vaní ako „rin­gxiety“; treba však podot­knúť, že tento pocit nepri­šiel s vynáj­de­ním mobi­lov. V roku 1996 sa „syn­dróm fan­to­mo­vého pagera“ obja­vil v komi­xo­vom stripe Dil­bert. Feno­mén bol odvtedy skú­mavý rôz­nymi pro­fe­siami, kul­tú­rami a rôz­nymi veko­vými sku­pi­nami.

290 štu­den­tov z Indiany sa v roku 2012 pod­ro­bilo štú­dii, v kto­rej bolo zis­tené, že 89% zaží­valo v prie­mere asi raz za dva týždne určitý stu­peň záhad­ných tele­fón­nych vib­rá­cií. A netýka sa to len vyso­koš­kol­ských detí závis­lých od mobil­ných tele­fó­nov. Štú­dia, v kto­rej sa zúčast­nil nemoc­ničný per­so­nál, ktorý je často via­zaný k page­rom alebo tele­fó­nom, uká­zala, že 68% zo 176 pra­cov­ní­kov má skú­se­nosti s fik­tív­nymi vib­rá­ciami.

A nie sú to len vib­rá­cie. V Lara­mie-ovej štú­dii z roku 2007, kto­rej sa zúčast­nilo 320 dospe­lých ľudí, bolo doká­zané, že ľudia trpia aj slu­cho­vými halu­ci­ná­ciami ( dve tre­tiny účast­ní­kov štú­die malo pocit, že počuli zvo­niť svoj tele­fón).

Smartphone lit on pocket of man at night.

foto: gettyimages.com

To, prečo ľudia cítia vib­rá­cie, aj keď tam žiadne nie sú, je stále dis­ku­ta­bilné. V štú­dii jed­ného pra­cov­níka nemoc­nice z roku 2010 vedci z Mas­sa­chu­setts vytvo­rili hypo­tézu, že záhadné poci­tové alebo slu­chové sig­nály „môžu byť násled­kom nespráv­nej inter­pre­tá­cie pri­chá­dza­jú­ceho zmys­lo­vého sig­nálu moz­go­vej kôry.“ Ďalej tvr­dia:

S cie­ľom vyrov­nať sa s ohro­mu­jú­cim množ­stvom zmys­lo­vých vne­mov, mozog apli­kuje fil­tre alebo schémy zalo­žené na oča­ká­vaní, čo nájde. Tento pro­ces je známy ako „dom­nienka ovlá­daná vyhľa­dá­va­ním“. V prí­pade záhad­ného vib­ro­va­nia – pre­tože mozog pred­vída hovor, podľa pred­po­ja­tej dom­nienky nesprávne zin­ter­pre­tuje zmys­lové vnemy. Sku­točný sti­mul je neznámy, ale môže zahŕňať tlak z oble­če­nia, sva­lové kon­trak­cie alebo iné zmys­lové pod­nety.“

hipster-viop-smartphone

foto: creativedigest.co.uk

Nedávna štú­dia Michi­gan-skej uni­ver­zity pred­po­kla­dala, že „rin­gxiety“ je spo­jená s neis­to­tou. Štú­dia z roku 2016 zis­tila, že u ľudí, ktorí sú neistí v osob­ných vzťa­hoch, je vyš­šia prav­de­po­dob­nosť výskytu čas­tých fan­tó­mo­vých vib­rá­cií. Vyzerá to tak, že to dáva zmy­sel: keď si neistý vo svo­jom mile­nec­kom vzťahu, prav­de­po­dobne si viac posad­nutý poze­ra­ním na mobil, či ti partner/partnerka už konečne niečo odpísal/a. Oča­ká­vať správu alebo hovor, alebo byť zvlášť zne­po­ko­jený ohľa­dom toho, že by si mohol byť nie­kým kon­tak­to­vaný, je spá­jané so záhad­nými fan­tó­mo­vými upo­zor­ne­niami.

Avšak, je dôle­žité pove­dať, že vo väč­šine štú­diách bolo zis­tené, že len nepatrný zlo­mok ľudí je sku­točne vážne pos­ti­hnu­tých týmito fan­tó­mo­vými pocitmi. Mnoho ľudí trpia­cich fan­tó­mo­vými sig­nálmi proti tomu nijako nebo­juje. Iní sa zase toho úspešne zba­vili. Zo 115 nemoc­nič­ných pra­cov­ní­kov, ktorí poci­ťo­vali záhadné vib­rá­cie, 43 z nich sa pokú­silo zasta­viť to tým, že si vypli vib­rá­cie alebo že pre­stali svoje zaria­de­nie pre­ná­šať z miesta na miesto. (úspeš­nosť 63 – 75%)

iphone-5c-smartphone-pocket

foto: ibtimes.co.uk

Naj­lepší spô­sob, ako sa zba­viť týchto nepred­ví­da­teľ­ných vib­rá­cií, je, ako sa zdá, byť super istou oso­bou bez neja­kej sociál­nej úzkosti. Alebo žeby sta­čilo len pre­su­núť svoj tele­fón do iného vrecka?

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: istockphoto.com

Pridať komentár (0)