Pre­čo mám pocit, že môj tele­fón vib­ru­je, aj keď mi nikto nevo­lá ani nepí­še?

Mária Hvillová, vedelisteze.sk / 5. mája 2016 / Zaujímavosti

Pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi som sa roz­ho­dol, že sa vzdám upo­zor­ne­ní na tex­to­vé sprá­vy. Nie pre­to, že som nemal záu­jem odpo­ve­dať, ale pre­to­že som nemo­hol zniesť náhod­né vib­ro­va­nie svoj­ho tele­fó­nu. Začal som poci­ťo­vať „fan­tó­mo­vé vib­rá­cie“, aký­si faloš­ný pocit, že tele­fón vib­ru­je. Neochot­ný zmie­riť sa s neus­tá­lym vyzvá­ňa­ním, plný skla­ma­nia a roz­pa­kov zakaž­dým, keď som sia­hol do vrec­ka, aby som zis­til, že môj mozog si pocit, že nie­čo vib­ru­je, len ako­si vymys­lel, roz­ho­dol som sa nasta­viť si tichý mód.

Fun­go­va­lo to. Už som viac nepo­ci­ťo­val svr­be­nie v nohe spô­so­be­né záhad­ným vib­ro­va­ním.”

Nie je jedi­ný, kto zaží­va halu­ci­ná­cie, že sa s ním nie­kto sna­ží komu­ni­ko­vať.

V roku 2007, psy­cho­lóg David Lara­mie pome­no­val ten­to pocit vo svo­jej prá­ci o pou­ží­va­ní mobil­ných tele­fó­nov a sprá­va­ní ako „rin­gxie­ty“; tre­ba však podot­knúť, že ten­to pocit nepri­šiel s vynáj­de­ním mobi­lov. V roku 1996 sa „syn­dróm fan­to­mo­vé­ho page­ra“ obja­vil v komi­xo­vom stri­pe Dil­bert. Feno­mén bol odvte­dy skú­ma­vý rôz­ny­mi pro­fe­sia­mi, kul­tú­ra­mi a rôz­ny­mi veko­vý­mi sku­pi­na­mi.

290 štu­den­tov z India­ny sa v roku 2012 pod­ro­bi­lo štú­dii, v kto­rej bolo zis­te­né, že 89% zaží­va­lo v prie­me­re asi raz za dva týžd­ne urči­tý stu­peň záhad­ných tele­fón­nych vib­rá­cií. A netý­ka sa to len vyso­koš­kol­ských detí závis­lých od mobil­ných tele­fó­nov. Štú­dia, v kto­rej sa zúčast­nil nemoc­nič­ný per­so­nál, kto­rý je čas­to via­za­ný k page­rom ale­bo tele­fó­nom, uká­za­la, že 68% zo 176 pra­cov­ní­kov má skú­se­nos­ti s fik­tív­ny­mi vib­rá­cia­mi.

A nie sú to len vib­rá­cie. V Lara­mie-ovej štú­dii z roku 2007, kto­rej sa zúčast­ni­lo 320 dospe­lých ľudí, bolo doká­za­né, že ľudia trpia aj slu­cho­vý­mi halu­ci­ná­cia­mi ( dve tre­ti­ny účast­ní­kov štú­die malo pocit, že poču­li zvo­niť svoj tele­fón).

Smartphone lit on pocket of man at night.

foto: gettyimages.com

To, pre­čo ľudia cítia vib­rá­cie, aj keď tam žiad­ne nie sú, je stá­le dis­ku­ta­bil­né. V štú­dii jed­né­ho pra­cov­ní­ka nemoc­ni­ce z roku 2010 ved­ci z Mas­sa­chu­setts vytvo­ri­li hypo­té­zu, že záhad­né poci­to­vé ale­bo slu­cho­vé sig­ná­ly „môžu byť násled­kom nespráv­nej inter­pre­tá­cie pri­chá­dza­jú­ce­ho zmys­lo­vé­ho sig­ná­lu moz­go­vej kôry.“ Ďalej tvr­dia:

S cie­ľom vyrov­nať sa s ohro­mu­jú­cim množ­stvom zmys­lo­vých vne­mov, mozog apli­ku­je fil­tre ale­bo sché­my zalo­že­né na oča­ká­va­ní, čo náj­de. Ten­to pro­ces je zná­my ako „dom­nien­ka ovlá­da­ná vyhľa­dá­va­ním“. V prí­pa­de záhad­né­ho vib­ro­va­nia – pre­to­že mozog pred­ví­da hovor, pod­ľa pred­po­ja­tej dom­nien­ky nespráv­ne zin­ter­pre­tu­je zmys­lo­vé vne­my. Sku­toč­ný sti­mul je nezná­my, ale môže zahŕňať tlak z oble­če­nia, sva­lo­vé kon­trak­cie ale­bo iné zmys­lo­vé pod­ne­ty.“

hipster-viop-smartphone

foto: creativedigest.co.uk

Nedáv­na štú­dia Michi­gan-skej uni­ver­zi­ty pred­po­kla­da­la, že „rin­gxie­ty“ je spo­je­ná s neis­to­tou. Štú­dia z roku 2016 zis­ti­la, že u ľudí, kto­rí sú neis­tí v osob­ných vzťa­hoch, je vyš­šia prav­de­po­dob­nosť výsky­tu čas­tých fan­tó­mo­vých vib­rá­cií. Vyze­rá to tak, že to dáva zmy­sel: keď si neis­tý vo svo­jom mile­nec­kom vzťa­hu, prav­de­po­dob­ne si viac posad­nu­tý poze­ra­ním na mobil, či ti partner/partnerka už koneč­ne nie­čo odpísal/a. Oča­ká­vať sprá­vu ale­bo hovor, ale­bo byť zvlášť zne­po­ko­je­ný ohľa­dom toho, že by si mohol byť nie­kým kon­tak­to­va­ný, je spá­ja­né so záhad­ný­mi fan­tó­mo­vý­mi upo­zor­ne­nia­mi.

Avšak, je dôle­ži­té pove­dať, že vo väč­ši­ne štú­diách bolo zis­te­né, že len nepatr­ný zlo­mok ľudí je sku­toč­ne váž­ne pos­ti­hnu­tých tými­to fan­tó­mo­vý­mi pocit­mi. Mno­ho ľudí trpia­cich fan­tó­mo­vý­mi sig­nál­mi pro­ti tomu nija­ko nebo­ju­je. Iní sa zase toho úspeš­ne zba­vi­li. Zo 115 nemoc­nič­ných pra­cov­ní­kov, kto­rí poci­ťo­va­li záhad­né vib­rá­cie, 43 z nich sa pokú­si­lo zasta­viť to tým, že si vypli vib­rá­cie ale­bo že pre­sta­li svo­je zaria­de­nie pre­ná­šať z mies­ta na mies­to. (úspeš­nosť 63 – 75%)

iphone-5c-smartphone-pocket

foto: ibtimes.co.uk

Naj­lep­ší spô­sob, ako sa zba­viť tých­to nepred­ví­da­teľ­ných vib­rá­cií, je, ako sa zdá, byť super istou oso­bou bez neja­kej sociál­nej úzkos­ti. Ale­bo žeby sta­či­lo len pre­su­núť svoj tele­fón do iné­ho vrec­ka?

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: istockphoto.com

Pridať komentár (0)