Prečo robia všetky star­tupy túto chybu?

Marek Didák - HYPE / 30. apríl 2015 / Tools a produktivita

Každý star­tup chce pre­ra­ziť na trhu a pri­tom väč­šina spraví jednu základnú chybu ešte skôr, ako sa na ten trh vôbec dostane. NEROBTE TÚTO CHYBU!

So star­tupmi sa stre­tá­vame na den­nej báze a pra­vi­delne za nami cho­dia s požia­dav­kami typu “potre­bu­jeme ppc reklamu”, “potre­bu­jeme spra­vo­vať Face­book”, tí roz­um­nejší chcú pri­pra­viť go-to-mar­ket stra­tegy a až následne poža­dujú tieto služby. Z našej strany hneď nasle­duje spŕška otá­zok, pri kto­rých väč­ši­nou záu­jemca zbledne.

Začneme sa ho totiž pýtať nasle­dovné:
- Ako si pri­šiel na to, že je na trhu potreba po tvo­jom pro­dukte?
- Kto je tvoj prie­merný zákaz­ník? Aké má záujmy? Aké má ciele? Aké má potreby?
- Si si istý, že ešte neexis­tuje rie­še­nie prob­lému, kto­rým sa zaoberá tvoj pro­dukt?
- Ak áno, prečo by sa mal člo­vek roz­hod­núť práve pre teba?

Po chvíľ­ko­vom výslu­chu väč­ši­nou pri­chá­dzame na to, že cha­lan si vôbec nespra­vil pries­kum trhu, má aku­rát matnú pred­stavu, že nie­kto by jeho pro­dukt mohol pou­ží­vať a maxi­málne tak veno­val 10 minút goog­le­niu o tom, či nie­kto nevy­mys­lel presne rov­naký pro­dukt ako on. Opa­ku­jem preto ešte raz — NEROBTE TÚTO CHYBU.

Rie­še­nie?

Zame­rajte sa na fakty. Koľko ľudí vyhľa­dáva frázy spo­jené s vašim pro­duk­tom? Ako rea­guje vaše oko­lie na prob­lém, ktorý váš pro­dukt rieši? Exis­tuje vôbec ešte nie­kto okrem vás, kto tento prob­lém poci­ťuje?
Sústreďte sa na svo­jich zákaz­ní­kov. Zostavte si ich detailný popis pro­stred­níc­tvom tzv. per­son — je to mimo­riadne účinný nástroj. Ak neviete ako ich zosta­viť, tu náj­dete návod.

Aby sme vám to uľah­čili, vytvo­rili sme pre vás šab­lónu na tvorbu per­son, ktorú si môžete stiah­nuť zadarmo TU.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)