Pre­čo sa mla­dé­mu slo­ven­ské­mu prog­ra­má­to­ro­vi opla­tí naučiť jazyk Swift?

Michal Sorkovský / 3. augusta 2016 / Business

Zo všet­kých tých člán­kov a blo­gov o jazy­ku Swift sa dajú ľah­ko vyvo­diť 2 základ­né fak­ty: Zís­ka­va si čoraz väč­šiu pozor­nosť a ovlá­da ho čoraz viac ľudí. Opla­tí sa však naučiť sa ho aj slo­ven­ské­mu prog­ra­má­to­ro­vi?

Keď App­le zve­rej­nil Swift, pre­zen­to­val ho ako skve­lý entry jazyk pre začia­toč­ní­kov. Swift je sku­toč­ne rela­tív­ne jed­no­du­chý, omno­ho jed­no­duch­ší ako jeho pred­chod­ca Objec­ti­ve-C, hoci pri prá­ci s ním člo­vek stá­le potre­bu­je roz­mýš­ľať ako prog­ra­má­tor. Šikov­nej­ší kóder, kto­rý ovlá­da PHP ale­bo JavaSc­ript, sa však doká­že Swift pomer­ne rých­lo a hra­vo naučiť – a tým zís­ka hneď nie­koľ­ko výhod.

Screen-Shot-2014-06-03-at-6.47.25-am

foto: thenextweb.com

Pre­čo? Objec­ti­ve C od zve­rej­ne­nia Swif­tu zazna­me­nal pod­ľa TIOBE inde­xu bru­tál­ny pokles, zatiaľ čo Swift na dru­hej stra­ne hlá­si kon­ti­nu­ál­ny nárast. Jeho obľú­be­nosť doka­zu­jú aj výsled­ky pries­ku­mu Stack Overf­low, kto­ré­ho sa zúčast­ni­lo až 50 000 vývo­já­rov. Vo sve­te teda Swift otvá­ra stá­le viac a viac mož­nos­tí. Čo všet­ko ale doká­že ponúk­nuť mla­dé­mu slo­ven­ské­mu prog­ra­má­to­ro­vi?

Prvým pád­nym argu­men­tom je, že už teraz náj­de desiat­ky ponúk prá­ce na pro­fe­sii. Hlav­nou výho­du však je nie­čo iné – a to už sa dostá­va­me k tomu, pre­čo sa mla­dé­mu, pokoj­ne aj začí­na­jú­ce­mu prog­ra­má­to­ro­vi sku­toč­ne opla­tí Swift naučiť. Pop­ri tom, že bude vedieť jed­no­duch­šie vytvo­riť vlast­nú apli­ká­ciu a zís­ka množ­stvo pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí, sa naučí nie­čo menej kom­pli­ko­va­né, ino­va­tív­ne, no v prvom rade to, o čo je a hlav­ne bude záu­jem.

Je jas­né, že Swift pred­sta­vu­je budúc­nosť. Ide o moder­ný jazyk, kto­rý si vyža­du­je iný prí­stup – okrem toho, že je Open­Sour­ce (komu­ni­ta ho zo dňa na deň zlep­šu­je), sa totiž zba­vu­je aj rôz­nych sta­rých prog­ra­má­tor­ských tech­ník, ako kla­sic­ký C-čko­vý cyk­lus for ale­bo inkre­men­tač­ný a dek­re­men­tač­ný ope­rá­tor. Je dyna­mic­ký, no o to zau­jí­ma­vej­ší. Aké sú však reál­ne mož­nos­ti naučiť sa ho na Slo­ven­sku?

collage swift

foto: thenextweb/flickr, Guil­lau­me Spe­urt

Pokiaľ chce člo­vek sku­toč­ne nasko­čiť do zrých­ľu­jú­ce­ho vla­ku menom Swift, potre­bu­je načer­pať čo mož­no naj­viac infor­má­cií a, samoz­rej­me, učiť sa od nie­ko­ho z pra­xe. Na Slo­ven­sku nie je veľa mož­nos­tí, kto­ré by mu s tým vede­li pomôcť, jed­nu kva­lit­nú však pred­sta­vu­je slo­ven­ský pro­jekt Lear­n2Co­de so svo­jim kur­zom Swif­to­lóg. Ten do 15. augus­ta dokon­ca ponú­ka dru­hú časť toh­to kur­zu zadar­mo. 

Po skon­če­ní toh­to kur­zu budeš vedieť vytvo­riť jed­no­du­chú mobil­nú, gra­fic­ky atrak­tív­nu apli­ká­ciu zlo­že­nú z via­ce­rých obra­zo­viek, kto­rá bude pou­ži­teľ­ná a pre účast­ní­kov kur­zu aj uži­toč­ná. Ten­to kurz ti doká­že otvo­riť dve­re do sve­ta mobil­ných tech­no­ló­gií, čím v pod­sta­te doká­žeš naštar­to­vať cel­kom zau­jí­ma­vú kari­é­ru. Po kur­ze totiž môžeš ísť na stáž do Thir­ty­se­ven­ty Digi­tal a zís­kať super job. Svo­je vzde­lá­va­nie môžeš navy­še vo voľ­nom čase dopl­niť o free audio kurz, kto­rý zve­rej­ni­la Stan­for­do­va uni­ver­zi­ta a pri tro­che zod­po­ved­nos­ti si na naj­lep­šej ces­te Swift sa naučiť.

Pozri si, ako vyze­rá úvod do prog­ra­mo­va­nie v jazy­ku Swift vo videu Lear­n2Co­de:

Hoci ani zďa­le­ka nie také veľ­ké ako v zahra­ni­čí, no mož­nos­ti ohľa­dom Swif­tu na Slo­ven­sku sú – či už vzde­lá­va­cie ale­bo pra­cov­né. Ide o to, či máš chuť ich využiť, ale­bo sa ich roz­hod­neš igno­ro­vať – to sa v blíz­kej budúc­nos­ti nemu­sí vypla­tiť . Je to na tebe. 

zdroj titul­nej foto­gra­fie: usnews.com/thenextweb.com

Pridať komentár (0)