Prečo sa mla­dému slo­ven­skému prog­ra­má­to­rovi oplatí naučiť jazyk Swift?

Michal Sorkovský / 3. augusta 2016 / Business

Zo všet­kých tých člán­kov a blo­gov o jazyku Swift sa dajú ľahko vyvo­diť 2 základné fakty: Zís­kava si čoraz väč­šiu pozor­nosť a ovláda ho čoraz viac ľudí. Oplatí sa však naučiť sa ho aj slo­ven­skému prog­ra­má­to­rovi?

Keď Apple zve­rej­nil Swift, pre­zen­to­val ho ako skvelý entry jazyk pre začia­toč­ní­kov. Swift je sku­točne rela­tívne jed­no­du­chý, omnoho jed­no­duchší ako jeho pred­chodca Objec­tive-C, hoci pri práci s ním člo­vek stále potre­buje roz­mýš­ľať ako prog­ra­má­tor. Šikov­nejší kóder, ktorý ovláda PHP alebo JavaSc­ript, sa však dokáže Swift pomerne rýchlo a hravo naučiť – a tým získa hneď nie­koľko výhod.

Screen-Shot-2014-06-03-at-6.47.25-am

foto: thenextweb.com

Prečo? Objec­tive C od zve­rej­ne­nia Swiftu zazna­me­nal podľa TIOBE indexu bru­tálny pokles, zatiaľ čo Swift na dru­hej strane hlási kon­ti­nu­álny nárast. Jeho obľú­be­nosť doka­zujú aj výsledky pries­kumu Stack Overf­low, kto­rého sa zúčast­nilo až 50 000 vývo­já­rov. Vo svete teda Swift otvára stále viac a viac mož­ností. Čo všetko ale dokáže ponúk­nuť mla­dému slo­ven­skému prog­ra­má­to­rovi?

Prvým pád­nym argu­men­tom je, že už teraz nájde desiatky ponúk práce na pro­fe­sii. Hlav­nou výhodu však je niečo iné – a to už sa dostá­vame k tomu, prečo sa mla­dému, pokojne aj začí­na­jú­cemu prog­ra­má­to­rovi sku­točne oplatí Swift naučiť. Popri tom, že bude vedieť jed­no­duch­šie vytvo­riť vlastnú apli­ká­ciu a získa množ­stvo pra­cov­ných prí­le­ži­tostí, sa naučí niečo menej kom­pli­ko­vané, ino­va­tívne, no v prvom rade to, o čo je a hlavne bude záu­jem.

Je jasné, že Swift pred­sta­vuje budúc­nosť. Ide o moderný jazyk, ktorý si vyža­duje iný prí­stup – okrem toho, že je Open­Source (komu­nita ho zo dňa na deň zlep­šuje), sa totiž zba­vuje aj rôz­nych sta­rých prog­ra­má­tor­ských tech­ník, ako kla­sický C-čkový cyk­lus for alebo inkre­men­tačný a dek­re­men­tačný ope­rá­tor. Je dyna­mický, no o to zau­jí­ma­vejší. Aké sú však reálne mož­nosti naučiť sa ho na Slo­ven­sku?

collage swift

foto: thenextweb/flickr, Guil­laume Spe­urt

Pokiaľ chce člo­vek sku­točne nasko­čiť do zrých­ľu­jú­ceho vlaku menom Swift, potre­buje načer­pať čo možno naj­viac infor­má­cií a, samoz­rejme, učiť sa od nie­koho z praxe. Na Slo­ven­sku nie je veľa mož­ností, ktoré by mu s tým vedeli pomôcť, jednu kva­litnú však pred­sta­vuje slo­ven­ský pro­jekt Lear­n2Code so svo­jim kur­zom Swif­to­lóg. Ten do 15. augusta dokonca ponúka druhú časť tohto kurzu zadarmo. 

Po skon­čení tohto kurzu budeš vedieť vytvo­riť jed­no­du­chú mobilnú, gra­ficky atrak­tívnu apli­ká­ciu zlo­ženú z via­ce­rých obra­zo­viek, ktorá bude pou­ži­teľná a pre účast­ní­kov kurzu aj uži­točná. Tento kurz ti dokáže otvo­riť dvere do sveta mobil­ných tech­no­ló­gií, čím v pod­state doká­žeš naštar­to­vať cel­kom zau­jí­mavú kari­éru. Po kurze totiž môžeš ísť na stáž do Thir­ty­se­venty Digi­tal a zís­kať super job. Svoje vzde­lá­va­nie môžeš navyše vo voľ­nom čase dopl­niť o free audio kurz, ktorý zve­rej­nila Stan­for­dova uni­ver­zita a pri tro­che zod­po­ved­nosti si na naj­lep­šej ceste Swift sa naučiť.

Pozri si, ako vyzerá úvod do prog­ra­mo­va­nie v jazyku Swift vo videu Lear­n2Code:

Hoci ani zďa­leka nie také veľké ako v zahra­ničí, no mož­nosti ohľa­dom Swiftu na Slo­ven­sku sú – či už vzde­lá­va­cie alebo pra­covné. Ide o to, či máš chuť ich využiť, alebo sa ich roz­hod­neš igno­ro­vať – to sa v blíz­kej budúc­nosti nemusí vypla­tiť . Je to na tebe. 

zdroj titul­nej foto­gra­fie: usnews.com/thenextweb.com

Pridať komentár (0)