Swift je naj­žia­da­nejší prog­ra­mo­vací jazyk súčas­nosti

Michal Sorkovský / 5. marca 2016 / Tech a inovácie

Per­so­nálna agen­túra Top­tal odha­lila výsledky roč­nej štú­die, ktorá porov­ná­vala požia­davky poten­ciál­nych zamest­ná­va­te­ľov web deve­lo­pe­rov. Odha­ľujú nárast záujmu o prog­ra­má­to­rov, ktorí ovlá­dajú Swift až o 600%. 

Swift sa tak uka­zuje ako momen­tálne naj­žia­da­nejší prog­ra­mo­vací jazyk súčas­nosti. Hneď po ňom nasle­duje HTML, o ktoré záu­jem narás­tol o 267%.

computer-1173446_1280

foto: pixabay.com

Tu je celý zoznam top 10 prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, o ktoré naj­viac stú­pol záu­jem a per­centá o aké stú­pol:

Swift  600 per­cent

HTML  267 per­cent

C++ 244 per­cent

CSS  239 per­cent

PHP 167 per­cent

Sass 142 per­cent

Objec­tive-C 138 per­cent

Less  137 per­cent

XML  125 per­cent

Pyt­hon 120 per­cent

V Top­tal hlá­sia, že tieto údaje boli zazna­me­ná­vané na základe žia­dostí desia­tok tisíc spo­loč­ností, ktoré hľa­dajú prog­ra­má­to­rov fre­e­lan­ce­rov, nie spo­loč­ností, ktoré hľa­dajú web deve­lo­pe­rov na plný úvä­zok.

desk-699095_1280

foto: pixabay.com

Zdroj: thenextweb.com, foto: pixabay.com, titulná foto­gra­fia: thenextweb.com

Pridať komentár (0)