Pre­čo je soft­vér taký kom­pli­ko­va­ný?

Rudolf Nečas / 31. decembra 2015 / Lifehacking

Ľudia si čas­to kla­dú túto otáz­ku. Ale je naozaj nut­né aby bol soft­vér tak zlo­ži­tý?

Na začiat­ku bol hard­vér. S hard­vé­rom to nebo­lo jed­no­du­ché: bolo ťaž­ké ho vyro­biť, ťaž­ké ho zme­niť, ťaž­ké dis­tri­bu­ovať, a ťaž­ko sa aktu­ali­zo­val. A keď­že zlo­ži­tosť sys­té­mov, kto­ré chce­li inži­nie­ri vyrá­bať stá­le rástla, zlo­ži­tosť hard­vé­ru sa rých­lo sta­la prob­lé­mom. Zakaž­dým, keď sa zis­til neja­ký bug, bolo tre­ba vyro­biť novú ver­ziu. Zakaž­dým, keď nie­kto chcel pri­dať fun­kciu, bolo zas tre­ba vyro­biť novú ver­ziu a dodať ju zákaz­ní­ko­vi.

eCopy, Inc.

Inži­nie­ri si všim­li, že hard­vér je zlo­ži­tý a pre­to vytvo­ri­li soft­vér. Úče­lom soft­vé­ru bolo zapu­zdre­nie zlo­ži­tos­ti sys­té­mu do ľah­ko meni­teľ­nej for­my tak, aby moh­la byť štu­do­va­ná, roz­de­le­ná na rôz­ne ver­zie a aktu­ali­zo­va­ná.

Tak pre­čo je soft­vér taký zlo­ži­tý? Pre­to­že chce­me vytvá­rať zlo­ži­té veci. Veci s množ­stvom fun­kcií a mož­nos­tí. Veci, kto­ré vyža­du­jú tisí­ce počí­ta­čov roz­miest­ne­ných na nie­koľ­kých kon­ti­nen­toch. Veci, kto­ré doká­žu ísť na Mars a späť. Veci, kto­ré na diaľ­ni­ci samé šofé­ru­jú. Tie­to veci, kto­ré chce­me posta­viť, sú zo svo­jej pod­sta­ty zlo­ži­té. Soft­vér je len des­ti­lá­ci­ou tej­to zlo­ži­tos­ti. Soft­vér je zlo­ži­tosť.

Coding_Shots_Annual_Plan_high_res-5

Zlo­ži­tosť však doká­že naštvať. Kaž­dý soft­vé­ro­vý pro­jekt by ide­ál­ne mal byť tak jed­no­du­chý, ako je to mož­né.

Ale cie­ľom soft­vé­ro­vé­ho inži­nier­stva ako cel­ku, je zvý­še­nie zlo­ži­tos­ti: umož­ne­nie výstav­by stá­le väč­ších, trú­fa­lej­ších, sil­nej­ších a zlo­ži­tej­ších vecí. Zlo­ži­tosť je ako náš údel a náš účel. A nemô­že­me jej viac unik­núť, môže­me sa len pokú­siť lep­šie ju pocho­piť.

175834039_d1

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)