Prečo je soft­vér taký kom­pli­ko­vaný?

Rudolf Nečas / 31. decembra 2015 / Tools a produktivita

Ľudia si často kladú túto otázku. Ale je naozaj nutné aby bol soft­vér tak zlo­žitý?

Na začiatku bol hard­vér. S hard­vé­rom to nebolo jed­no­du­ché: bolo ťažké ho vyro­biť, ťažké ho zme­niť, ťažké dis­tri­bu­ovať, a ťažko sa aktu­ali­zo­val. A keďže zlo­ži­tosť sys­té­mov, ktoré chceli inži­nieri vyrá­bať stále rástla, zlo­ži­tosť hard­véru sa rýchlo stala prob­lé­mom. Zakaž­dým, keď sa zis­til nejaký bug, bolo treba vyro­biť novú ver­ziu. Zakaž­dým, keď nie­kto chcel pri­dať fun­kciu, bolo zas treba vyro­biť novú ver­ziu a dodať ju zákaz­ní­kovi.

eCopy, Inc.

Inži­nieri si všimli, že hard­vér je zlo­žitý a preto vytvo­rili soft­vér. Úče­lom soft­véru bolo zapu­zdre­nie zlo­ži­tosti sys­tému do ľahko meni­teľ­nej formy tak, aby mohla byť štu­do­vaná, roz­de­lená na rôzne ver­zie a aktu­ali­zo­vaná.

Tak prečo je soft­vér taký zlo­žitý? Pre­tože chceme vytvá­rať zlo­žité veci. Veci s množ­stvom fun­kcií a mož­ností. Veci, ktoré vyža­dujú tisíce počí­ta­čov roz­miest­ne­ných na nie­koľ­kých kon­ti­nen­toch. Veci, ktoré dokážu ísť na Mars a späť. Veci, ktoré na diaľ­nici samé šofé­rujú. Tieto veci, ktoré chceme posta­viť, sú zo svo­jej pod­staty zlo­žité. Soft­vér je len des­ti­lá­ciou tejto zlo­ži­tosti. Soft­vér je zlo­ži­tosť.

Coding_Shots_Annual_Plan_high_res-5

Zlo­ži­tosť však dokáže naštvať. Každý soft­vé­rový pro­jekt by ide­álne mal byť tak jed­no­du­chý, ako je to možné.

Ale cie­ľom soft­vé­ro­vého inži­nier­stva ako celku, je zvý­še­nie zlo­ži­tosti: umož­ne­nie výstavby stále väč­ších, trú­fa­lej­ších, sil­nej­ších a zlo­ži­tej­ších vecí. Zlo­ži­tosť je ako náš údel a náš účel. A nemô­žeme jej viac unik­núť, môžeme sa len pokú­siť lep­šie ju pocho­piť.

175834039_d1

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)