Prečo som pre­šiel z Win­do­wsu na Mac a z Macu na Linux

Matej Bunček / 18. júla 2016 / Tools a produktivita

Ešte pred­tým, ako začnete nezmy­selné vojny v komen­tá­roch o tom, koho ope­račný sys­tém je lepší a prečo by sa všetci mali pod­ria­diť jeho názoru, by som chcel dať do pozor­nosti, že všetci pou­ží­vame to, čo nám vyho­vuje, a nie kaž­dému môže vyho­vo­vať Mac OS X, takisto ako kaž­dému nemusí vyho­vo­vať Win­dows.

Ope­račné sys­témy sú naše pra­covné nástroje, na kto­rých si vyko­ná­vame svoju prácu, a je to to isté, ako keď na stavbe dvaja stav­bári pou­ží­vajú lopaty. Tí stav­bári sa nehá­dajú 7 hodín denne o tom, ktorý má lep­šiu lopatu, proste si len robia svoju prácu, ktorú keď vyko­najú, si maxi­málne len porov­najú. Preto sú tieto vojny z môjho pohľadu úplne nezmy­selné, takže sa, pro­sím, snažte udr­žať mier v komen­tá­roch. :)

Voľba ope­rač­ného sys­tému je pre mňa skoro to isté, ako keby ste si ženu poslali na nákupy oble­če­nia. Nedo­ká­žem si vybrať. Bol som dlho­ročný pou­ží­va­teľ Win­do­wsu a bol som s ním spo­kojný. Nech­cel som iný ope­račný sys­tém, lebo Win­dows má obrov­skú pod­poru prog­ra­mov, ktoré som pou­ží­val. Linux som v tej dobe vôbec nech­cel, lebo však.. Kon­zola? Malá pod­pora prog­ra­mov? Fuj.

Vedel som o ope­rač­nom sys­téme Mac OS X, ale v tej dobe som bol váš­nivý hráč a Mac nie je na hry. Lenže moja zábavka ma po urči­tej dobe pre­stala baviť a začal som sa veno­vať prog­ra­mo­va­niu. Hry postu­pom času z počí­tača mizli a ja som mal pár prog­ra­mov, ktoré mi sta­čili ku šťas­tiu. Keď som však pou­ží­val win­do­wsové pro­stre­die, začal som si uve­do­mo­vať, že Win­dows pôsobí dosť pomaly, ak máte spus­te­ných veľa prog­ra­mov, ani tých 16 GB pamäte RAM vám nestačí. Tak som hľa­dal alter­na­tívy.

win10

foto: thinkapple.sk

Najprv som si teda zre­ka­pi­tu­lo­val, či sa mi to oplatí. Win­dows má síce obrov­skú pod­poru prog­ra­mov, ale jeho pro­stre­die nie je také, v kto­rom chcem trá­viť hodiny denne. Nie­ktoré veci trvajú dlho, a keď mu pre­pne, tak aj oby­čajné otvo­re­nie prie­činka trvá dlho. Pre hrá­čov je to sen, pre­tože celý deň majú otvo­renú hru a Win­dows sa sústre­ďuje len na jednu apli­ká­ciu. Z hľa­diska work­sta­tion je Win­dows pre mňa nočná mora. Máte otvo­re­ných via­cero apli­ká­cií a Win­dows nevie, na čo sa sústre­diť pri­márne. Hlavne keď máte otvo­rený Chrome, ktorý si pre každý jeden otvo­rený tab zobe­rie mini­málne 100 MB RAM. Preto som sa roz­ho­dol, že vyskú­šam Mac OS X. Veľa ľudí ho pou­žíva pri­márne na prácu, tak prečo nie. Lenže. Ja nemám Mac. Skú­sim si to teda na Vir­tual Machine.

Hackintosh-780x495

foto: cultofmac.com

4 GB RAM som vyhra­dil iba pre Mac, ale bolo to zabrz­dené. Nepá­čilo sa mi to a vedel som, že Mac je omnoho rých­lejší. Preto som goog­lil ďalej. Našiel som komu­nitu www.tonymacx86.com, ktorá sa venuje počí­ta­čom nazý­va­ným Hac­kin­tosh. Pre tých, ktorí neve­dia, o čom je reč, tak Hac­kin­tosh počí­tače sú počí­tače posta­vené vami, ale ich har­dware pod­po­ruje aj ope­račný sys­tém Mac OS X, takže naprí­klad za 1 000 € si môžete posta­viť počí­tač s výko­nom Mac­Bo­oku Pro. Veľa ľudí si chvá­lilo, že to beží ešte lep­šie ako nor­málny Mac, ale malo to chy­bičku. Ak ste chceli naho­diť novší Mac OS X, tak ste museli naha­dzo­vať úplne všetko nové. Nový Boot­lo­ader, nový OS. A ak nebol ešte vydaný Boot­lo­ader, tak ste nemohli mať novší sys­tém. Pove­dal som si, že mám Win­dows, aspoň niečo, tak budem pou­ží­vať to. Po mesiaci kama­rát pre­dá­val svoj Mac­Book Air v tej naj­zá­klad­nej­šej ver­zii za 400 eur. Pove­dal som si, že mu napí­šem, či si ho nemô­žem na týž­deň vyskú­šať, a potom mu poviem, či ho kúpim alebo nie. Dal som mu teda zálohu (keby niečo…) a zobral som si ho.

IMG_200154-1

foto: blog.ncix.com

Môj prvý fee­ling s pri­hliad­nu­tím na Win­dows bol WAU! Všetko bolo také jed­no­du­ché, user friendly a hlavne “smo­oth”. Ak by som si mal vybrať, v kto­rom ope­rač­nom sys­téme mám trá­viť celé hodiny denne, tak by to bol určite Mac. Jeho pro­stre­die bolo také inšpi­ra­tívne a ja som nemal pocit, že pra­cu­jem stále v mono­tón­nom pro­stredí. Všetko bolo rýchle a svižné. Avšak Mac si bral dva­krát toľko ramky než Win­dows. Na stole mi ležali dva note­bo­oky. Mac­Book Air a note­book Asus, ktoré boli špe­ci­fi­ká­ciami rov­naké, ale ope­račný sys­tém jed­ného žral 1 GB RAM (Asus) a dru­hého 2 GB RAM (Mac­Book Air). Naj­väč­šia sranda bola, že aj keď mali oba 4 GB RAM, Mac­Book bol asi 4-krát rých­lejší ako Asus. Tri dni aktív­neho pou­ží­va­nia Macu, ktoré bolo, mimo­cho­dom, veľmi návy­kové, si vybrali svoju daň. Kde je tu CMD? Kon­zola? Tu je kon­zola? To ako fakt? Zis­til som, že Mac je posta­vený na uni­xo­vom jadre, tak isto ako Linux (opravte ma, ak sa mýlim), takže prí­tom­nosť kon­zoly je viac než istá. Ale poviem vám, že tá kon­zola je fakt veľmi návy­ková.

OS-X-Yosemite-Finder-desktop-icons-Mac-screenshot-002-1

foto: www.idownloadblog.com

Mac pôso­bil veľmi svižne a rýchlo a v jeden večer som začal roz­mýš­ľať. Ak Mac fun­guje tak super a je posta­vený na tom istom jadre ako Linux, tak čo musí byť zlé na tom Linuxe? Roz­ho­dol som sa teda, že vyskú­šam Linux. Hľa­dal som medzi rôz­nymi dis­tri­bú­ciami, ale zvá­žil som, že pre začia­toč­níka bude naj­lep­šie Ubuntu s pro­stre­dím Unity. Prvý fee­ling: “To čo je?”. Celý sys­tém bol iný. Nain­šta­lo­val som si teda Google Chrome (to som ešte neve­del, aké peklo ma čaká pri iných inšta­lá­ciách). Spus­tilo sa mi Ubuntu Soft­ware cen­ter a všetko sa nain­šta­lo­valo samo. Žiadne veci typu Next, Next, Next, O. k., Finish. Hovo­rím si — super. Veď to je jed­no­du­ché. Až kým som si nešiel inšta­lo­vať prog­ram s prí­po­nou tar.gz. Poviem vám, keď som nad tým nestrá­vil štyri hodiny, tak ani jednu. Štyri hodiny aktív­neho goog­le­nia, ako sa to inšta­luje. Šlo to riadne na nervy. Ešte nikdy som nemal takú radosť z nain­šta­lo­va­ného prog­ramu. Dva dni pou­ží­va­nia a Linux sa mi zapá­čil. Pôso­bil rov­nako ako Mac. Všetko bolo pre­hľadné a rýchle. Ale to pro­stre­die.. čo ja viem. Hľa­dal som teda niečo ako témy. Zis­til som, že Linux ich má veľa (aj to je slabé slovo).

5-mac-4

Takto vyzerá Mac téma na Linuxe, foto: www.noobslab.com 

Po nain­šta­lo­vaní témy, ktorá celý sys­tém dala do bie­leho kabáta, som bol viac než spo­kojný. Kon­zolu som ako-tak vedel ovlá­dať už z Macu. Škoda, že Linux mal maličkú pod­poru prog­ra­mov. Väč­ši­nou ste tam spus­tili len Open Source prog­ramy. Pho­tos­hop som musel nahra­diť za Gimp, Illu­stra­tor za InkS­cape, inak všetko ostalo. Moje IDE of cho­ice je Atom, ktorý ponúka Cross Plat­form, takže ho spus­títe ako na Macu, tak aj na Win­do­wse či Linuxe. A potom ešte File Zilla, ktorá je dostupná tiež na Linuxe. Na Linuxe už bežím asi 6 mesia­cov, a aj keď mám nie­kedy stavy, že sa vrá­tim k Macu (ktorý pou­ží­vam len pri ces­to­vaní), tak si Linux neviem vyna­chvá­liť. Všetko je rýchle a svižné, easy to cus­to­mize a hlavne open source. Ušet­rilo mi to za 6 mesia­cov kopu peňazí.

Ubuntu_Desktop_12-10

foto: sk.wikipedia.org

Finálne porov­na­nie

Win­dows

+ Obrov­ská pod­pora soft­véru
+ Obrov­ská komu­nita
+ Výborný na hráčske účely
+ Obrov­ská pod­pora hard­véru

- Mono­tónne pro­stre­die
 — Pri väč­šom mul­ti­tas­kingu sys­tém zamŕza aj so 16 GB pamäte RAM

Mac

+ Inšpi­ra­tívne a veľmi jed­no­du­cho ovlá­da­teľné pro­stre­die
+ Všetko sa deje rýchlo a svižne
+ Ope­račný sys­tém je vyla­dený na hard­vér v Macoch
+ Obrov­ská pod­pora soft­véru

- Sys­tém dokáže len pre seba zobrať veľa pamäte RAM.

Linux

+ Open Source
+ Obrov­ská komu­nita na fóre, ktorá vám je ochotná hneď pomôcť
+ Sys­tém je možné do bodky pris­pô­so­biť svojmu štýlu
+ Veľké množ­stvo dis­tier a pro­stredí
+ Sys­tém je rýchly a bral len 600 MB pamäte RAM

- Veľmi malá pod­pora soft­véru
 — Pre málo skú­se­ných pou­ží­va­te­ľov počí­tača je to tak­mer nepou­ži­teľný sys­tém

thinkApple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)