Pre­čo spo­lu­pra­co­vať s kon­ku­ren­ci­ou?

Webdesigning: Michal Králik / 14. septembra 2014 / Lifehacking

Spo­lu­prá­ca medzi súpe­ria­ci­mi kor­po­rá­cia­mi nie je tak nesku­toč­ný pojem ako sa zdá.

O spo­lu­prá­ci hovo­ril aj “Pán Žltý” na Noci dizaj­nuCon­nec­te . I keď pou­ka­zo­val na fir­my z iné­ho prie­mys­lu ako je web dizajn, uká­zal ako spo­lu­prá­ca vie pri­niesť pozi­tí­va pre obe stra­ny. Medzi iným aj roz­ši­ro­va­nie kli­ent­ské­ho spek­tra a výraz­nej­ší bran­ding. Ako však pozna­me­nal, na Slo­ven­sku je taký­to feno­mén ťaž­šie vidi­teľ­ný.

Kaž­dý dizaj­nér má len 24 hodín na pro­jekt v jed­nom dni.

Pre­čo ale spo­lu­pra­co­vať s kon­ku­ren­ci­ou?
Ako fre­e­lan­cer odo­be­rám a sle­du­jem kon­ku­ren­ciu kaž­dý deň. Kon­ku­ren­cia je sko­ro kaž­dý, kto tiež pra­cu­je na voľ­nej nohe. Dosť širo­ký okruh ľudí na sledovanie…V rých­lej­šom sle­do­va­ní samoz­rej­me pomá­ha Face­bo­ok, Twit­ter, Behan­ce a po novom aj Dribb­le.

Zväč­ša poze­rám po tom, čo prá­ve robia. Typy pro­jek­tov ale sna­žím sa brať inšpi­rá­ciu a učiť sa aj z case stu­dies. Mám ich kaná­ly, tak načo s nimi pra­co­vať? Urči­te pozná­te frá­zu, “Pria­te­ľov si drž blíz­ko, a nepria­te­ľov ešte bliž­šie.” Načo hľa­dať veci sám, keď si môže­te byť s iným dizaj­né­rom par­tne­ri a ušet­rí­te kopu času. Prej­dem pár dôvo­dov, pre­čo pra­co­vať spo­lu s kon­ku­ren­ci­ou.

Inšpi­rá­cia

Prvý a asi najz­jav­nej­ší dôvod pre spo­je­nie sa s iným dizaj­né­rom je kvô­li inšpi­rá­cii. Keď pra­cu­je­te s iným fre­e­lan­ce­rom nie­len sa môže­te nechať inšpi­ro­vať ale sa aj naučiť od neho tri­ky, kto­ré on pou­ží­va. Samoz­rej­me to fun­gu­je vice ver­sa.

Či už sú to tren­dy, kto­ré nemu­sí­te stí­hať vší­mať všet­ky, ale­bo tipy pre rie­še­nie prob­lé­mo­vých zákaz­ní­kov. Načo sa s tým trá­piť, keď vám s tým môže pomôcť nie­kto, kto to už mohol zažiť. Všet­ko oko­lo web dizaj­nu sa tak rých­lo mení, že je lep­šie, keď ste nato via­ce­rí ako jeden.

Viac nápa­dov, viac mož­nos­tí

Nie­ke­dy vás napad­nú skve­lé weby. Mož­no čas­tej­šie a mož­no nie je vždy len jeden. Keď pra­cu­je­te s iným dizaj­né­rom ako tím, kaž­dý bude mať mož­nosť rie­šiť web po svo­jom. Tak­to sa dosta­ne­te do štá­dia, keď máte viac kon­cep­tov a môže­te si ich porov­nať a vybrať to naj­lep­šie.

To vám pomô­že pra­co­vať tvr­d­šie, a kli­ent dosta­ne skve­lý dizajn.

Prá­cu dokon­čí­te skôr

Ak bude­te pra­co­vať na vašich pro­jek­toch s iný­mi dizaj­nér­mi, môžu vám pomôcť k tomu, aby ste stih­li dokon­čiť pro­jekt rých­lej­šie. Keď ho rých­lej­šie doro­bí­te, máte viac webov ako refe­ren­ciu a viac času na ďal­ší pro­jekt. Samoz­rej­me toto fun­gu­je, keď drží­me kva­li­tu na rov­na­kej úrov­ni.

Rých­lej­šie dokon­če­ný pro­jekt -> viac pro­jek­tov -> viac refe­ren­cií -> viac penazí/ viac voľ­né­ho času.

Refe­ren­cie sú moc­ná zbraň

Kaž­dý dizaj­nér má len 24 hodín na pro­jekt v jed­nom dni. Ani viac a ani menej. Nie vždy môže­te zobrať kaž­dý pro­jekt, kto­rý prí­de do rany. Ak máte ale po ruke iných dizaj­né­rov, môže­te im ten­to pro­jekt posu­núť a zís­kať pro­ví­ziu. Dru­há mož­nosť je, že sa dohod­ne­te na výme­ne a mož­no prá­ve keď nebu­de­te mať čo robiť, ten­to dizaj­nér vám posu­nie pro­jekt, kto­rý on nestí­ha.

Vždy je lep­šia ces­ta posu­núť pro­jekt nie­ko­mu zná­me­mu, ako ho len odmiet­nuť. Vy bude­te mať neja­kú pro­ví­ziu a kli­ent bude šťast­ný.

Pomoc ako sub­do­dá­va­teľ

Ako pomoc máte zväč­ša rolu sub­do­dá­va­te­ľa. Nemu­sí­te sa naťa­ho­vať s hľa­da­ním nových kli­en­tov a ani s rie­še­ním tých­to. Iný dizaj­nér vám zadá prá­cu, kto­rú od vás potre­bu­je na urči­tú časť pro­jek­tu a vy sa môže­te nato zame­rať. Veľ­ká výho­da na prá­ci ako sub­do­dá­va­teľ je tá, že pra­cu­je­te na pro­jek­tov, na kto­ré by sami mož­no nema­li čas ani skú­se­nos­ti.

Stá­le si mys­lí­te, že pra­co­vať s kon­ku­ren­tom je tak straš­né?

Nemu­sí to byť vždy zába­va pra­co­vať via­ce­rí, ale čas­to vás to obo­ha­tí. Urči­te je fajn ak si náj­de­te fre­e­lan­ce­rov, kto­rí sú lep­ší ako vy v danej čin­nos­ti. Je to super ces­ta ako posu­núť váš biz­nis na iný level.

Výhod pre­čo pra­co­vať s nie­kym iným ako fre­e­lan­cer je via­ce­rí. Ešte by som na záver rád spo­me­nul naprí­klad aj viac úloh. Vy ste dizaj­nér ale ak bude­te pra­co­vať s prog­ra­má­to­rom, mar­ke­té­rom ale­bo iným fre­e­lan­ce­rom. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že sa bude­te dopĺňať a bude­te môcť svo­jím kli­en­tov ponúk­nuť väč­šie spek­trum slu­žieb na výber.

Pries­tor na spo­lu­prá­cu.

V posled­nej dobe sa na Slo­ven­sku zvy­šu­je počet takz­va­ných cowor­kin­go­vých pries­to­rov ako je naprí­klad Con­nect Cowor­king, The Spot, Fly and Work ale­bo Brain­Hou­se. To sú všet­ko mies­ta, kde sa môže­te stret­núť aj so svo­jou kon­ku­ren­ci­ou ale­bo mož­no aj budú­ci­mi par­tner­mi. Ak hľa­dá­te aj iné cowor­kin­go­vé pries­to­ry tak Startitup.sk ponú­ka kata­lóg.

Tak­že pove­dal Pán Žltý v náz­ve svo­jej pred­náš­ky Cola­bo­ra­te or die!

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)