Prečo spo­lu­pra­co­vať s kon­ku­ren­ciou?

Webdesigning: Michal Králik / 14. septembra 2014 / Tools a produktivita

Spo­lu­práca medzi súpe­ria­cimi kor­po­rá­ciami nie je tak nesku­točný pojem ako sa zdá.

O spo­lu­práci hovo­ril aj “Pán Žltý” na Noci dizajnuCon­necte . I keď pou­ka­zo­val na firmy z iného prie­myslu ako je web dizajn, uká­zal ako spo­lu­práca vie pri­niesť pozi­tíva pre obe strany. Medzi iným aj roz­ši­ro­va­nie kli­ent­ského spek­tra a výraz­nejší bran­ding. Ako však pozna­me­nal, na Slo­ven­sku je takýto feno­mén ťaž­šie vidi­teľný.

Každý dizaj­nér má len 24 hodín na pro­jekt v jed­nom dni.

Prečo ale spo­lu­pra­co­vať s kon­ku­ren­ciou?
Ako fre­e­lan­cer odo­be­rám a sle­du­jem kon­ku­ren­ciu každý deň. Kon­ku­ren­cia je skoro každý, kto tiež pra­cuje na voľ­nej nohe. Dosť široký okruh ľudí na sledovanie…V rých­lej­šom sle­do­vaní samoz­rejme pomáha Face­book, Twit­ter, Behance a po novom aj Dribble.

Zväčša poze­rám po tom, čo práve robia. Typy pro­jek­tov ale sna­žím sa brať inšpi­rá­ciu a učiť sa aj z case stu­dies. Mám ich kanály, tak načo s nimi pra­co­vať? Určite poznáte frázu, “Pria­te­ľov si drž blízko, a nepria­te­ľov ešte bliž­šie.” Načo hľa­dať veci sám, keď si môžete byť s iným dizaj­né­rom par­tneri a ušet­ríte kopu času. Prej­dem pár dôvo­dov, prečo pra­co­vať spolu s kon­ku­ren­ciou.

Inšpi­rá­cia

Prvý a asi najz­jav­nejší dôvod pre spo­je­nie sa s iným dizaj­né­rom je kvôli inšpi­rá­cii. Keď pra­cu­jete s iným fre­e­lan­ce­rom nie­len sa môžete nechať inšpi­ro­vať ale sa aj naučiť od neho triky, ktoré on pou­žíva. Samoz­rejme to fun­guje vice versa.

Či už sú to trendy, ktoré nemu­síte stí­hať vší­mať všetky, alebo tipy pre rie­še­nie prob­lé­mo­vých zákaz­ní­kov. Načo sa s tým trá­piť, keď vám s tým môže pomôcť nie­kto, kto to už mohol zažiť. Všetko okolo web dizajnu sa tak rýchlo mení, že je lep­šie, keď ste nato via­cerí ako jeden.

Viac nápa­dov, viac mož­ností

Nie­kedy vás napadnú skvelé weby. Možno čas­tej­šie a možno nie je vždy len jeden. Keď pra­cu­jete s iným dizaj­né­rom ako tím, každý bude mať mož­nosť rie­šiť web po svo­jom. Takto sa dosta­nete do štá­dia, keď máte viac kon­cep­tov a môžete si ich porov­nať a vybrať to naj­lep­šie.

To vám pomôže pra­co­vať tvr­d­šie, a kli­ent dostane skvelý dizajn.

Prácu dokon­číte skôr

Ak budete pra­co­vať na vašich pro­jek­toch s inými dizaj­nérmi, môžu vám pomôcť k tomu, aby ste stihli dokon­čiť pro­jekt rých­lej­šie. Keď ho rých­lej­šie doro­bíte, máte viac webov ako refe­ren­ciu a viac času na ďalší pro­jekt. Samoz­rejme toto fun­guje, keď držíme kva­litu na rov­na­kej úrovni.

Rých­lej­šie dokon­čený pro­jekt -> viac pro­jek­tov -> viac refe­ren­cií -> viac penazí/ viac voľ­ného času.

Refe­ren­cie sú mocná zbraň

Každý dizaj­nér má len 24 hodín na pro­jekt v jed­nom dni. Ani viac a ani menej. Nie vždy môžete zobrať každý pro­jekt, ktorý príde do rany. Ak máte ale po ruke iných dizaj­né­rov, môžete im tento pro­jekt posu­núť a zís­kať pro­ví­ziu. Druhá mož­nosť je, že sa dohod­nete na výmene a možno práve keď nebu­dete mať čo robiť, tento dizaj­nér vám posu­nie pro­jekt, ktorý on nestíha.

Vždy je lep­šia cesta posu­núť pro­jekt nie­komu zná­memu, ako ho len odmiet­nuť. Vy budete mať nejakú pro­ví­ziu a kli­ent bude šťastný.

Pomoc ako sub­do­dá­va­teľ

Ako pomoc máte zväčša rolu sub­do­dá­va­teľa. Nemu­síte sa naťa­ho­vať s hľa­da­ním nových kli­en­tov a ani s rie­še­ním týchto. Iný dizaj­nér vám zadá prácu, ktorú od vás potre­buje na určitú časť pro­jektu a vy sa môžete nato zame­rať. Veľká výhoda na práci ako sub­do­dá­va­teľ je tá, že pra­cu­jete na pro­jek­tov, na ktoré by sami možno nemali čas ani skú­se­nosti.

Stále si mys­líte, že pra­co­vať s kon­ku­ren­tom je tak strašné?

Nemusí to byť vždy zábava pra­co­vať via­cerí, ale často vás to obo­hatí. Určite je fajn ak si náj­dete fre­e­lan­ce­rov, ktorí sú lepší ako vy v danej čin­nosti. Je to super cesta ako posu­núť váš biz­nis na iný level.

Výhod prečo pra­co­vať s nie­kym iným ako fre­e­lan­cer je via­cerí. Ešte by som na záver rád spo­me­nul naprí­klad aj viac úloh. Vy ste dizaj­nér ale ak budete pra­co­vať s prog­ra­má­to­rom, mar­ke­té­rom alebo iným fre­e­lan­ce­rom. Je veľmi prav­de­po­dobné, že sa budete dopĺňať a budete môcť svo­jím kli­en­tov ponúk­nuť väč­šie spek­trum slu­žieb na výber.

Pries­tor na spo­lu­prácu.

V posled­nej dobe sa na Slo­ven­sku zvy­šuje počet takz­va­ných cowor­kin­go­vých pries­to­rov ako je naprí­klad Con­nect Cowor­king, The Spot, Fly and Work alebo Brain­House. To sú všetko miesta, kde sa môžete stret­núť aj so svo­jou kon­ku­ren­ciou alebo možno aj budú­cimi par­tnermi. Ak hľa­dáte aj iné cowor­kin­gové pries­tory tak Startitup.sk ponúka kata­lóg.

Takže pove­dal Pán Žltý v názve svo­jej pred­nášky Cola­bo­rate or die!

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)