Pred 50 rok­mi finan­co­val potra­vi­nár­sky prie­my­sel výskum, aby zastrel dopad cuk­ru na zdra­vie

Martina Horváthová / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dnes počú­va­me a číta­me tak­mer z kaž­dej stra­ny tvr­de­nia o tom, že cukor je jed, či zabi­jak, o ľuďoch, kto­rí sa nadob­ro vzda­li cuk­ru a zme­ni­lo im to život. Tre­ba ale vedieť samot­né cuk­ry roz­li­šo­vať, tak ako aj tvr­de­nia samot­ných výrob­cov slad­kos­tí.

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že potra­vi­nár­sky prie­my­sel kon­štan­tne inves­tu­je do rôz­nych vedec­kých výsku­mov, kto­rých záve­ry tak­mer vždy býva­jú v pros­pech výrob­cu. Je to tak­ti­ka, kto­rú využí­va­jú pro­du­cen­ti čoko­lád, cere­álií a tiež spo­loč­nos­ti, kto­ré im dopo­má­ha­jú k vyš­šie­mu pre­da­ju, dob­ré­mu mar­ke­tin­gu a k tla­če­niu agen­dy. Nedáv­no sa však obja­vi­li doku­men­ty spred 50 rokov o význam­nom výsku­me cuk­ro­var­níc­ke­ho prie­mys­lu, kto­ré­ho úlo­hou bol boj pro­ti názo­ru nega­tív­ne­ho pôso­be­nie cuk­ru na srd­co­vé cho­ro­by.

sapba-co-za

foto: sapba.co.za

Doku­ment zo šesť­de­sia­tych rokov bol odha­le­ný pra­cov­ní­kom Uni­ver­zi­ty v San Fran­cis­cu. Hovo­rí o sna­he cuk­ro­va­rov bojo­vať pro­ti vzras­ta­jú­ce­mu názo­ru, že slad­kos­ti hra­jú dôle­ži­tú úlo­hu v roz­vo­ji srd­co­vých ocho­re­ní. Namies­to toho z doku­men­tu po pre­skú­ma­ní vyply­nu­lo, že Sugar Rese­arch Foun­da­ti­on (teraz zná­ma ako Sugar Asso­cia­ti­on) v roku 1967 pod­plá­ca­la Hard­vard­ských ved­cov a tí násled­ne pre­zen­to­va­li myš­lien­ku, že tie­to cho­ro­by spô­so­bu­je kon­zu­má­cia tukov.

Kaž­dý jeden dostal 50 000 dolá­rov, aby v záve­reč­ných sprá­vách napí­sa­li, že nega­tív­ny vplyv na kar­di­ovas­ku­lár­ne ocho­re­nia majú nasý­te­né tuky, nie cukor. Ďalej pou­ka­zu­jú na sku­toč­nosť, že SRF bola zapo­je­ná do výsku­mov už v roku 1962 a ako tie­to výsuk­my pla­ti­la a reží­ro­va­la.

Dr. Jean-Marc Schwarz, a researcher and professor at Touro University in Vallejo, studies the metabolic effect of fructose. (Robinson Kuntz/Daily Republic)

foto: dailyrepublic.com

Pri detail­nej­šom skú­ma­ní doku­men­tu z roku 1967 sa zis­ti­lo, že ved­ci, kto­rí boli pod­plá­ca­ní sla­dia­ren­skym prie­mys­lom, boli ove­ľa kri­tic­kej­ší v štú­dií o dopa­de cho­les­te­ro­lu a tukov na zdra­vie člo­ve­ka. Uni­ver­zit­ný pro­fe­sor z New Yor­ku Mari­on Nest­le ten­to dôkaz komen­to­val ako dymia­cu zbraň, kto­rá pred­sta­vu­je obrov­ský vplyv potra­vi­nár­ske­ho prie­mys­lu na výskum. Nikto nepo­chy­bu­je o tom, že záve­ry pries­ku­mov finan­co­va­ných zain­te­re­so­va­ným prie­mys­lom budú vopred sta­no­ve­né. Výskum­ní­ci vede­li, čo kli­ent oča­ká­va a čo chce, tak to aj vypro­du­ko­va­li. Tie­to prak­ti­ky však sia­ha­jú do ďale­kej his­tó­rie. Potra­vi­nár­ske spo­loč­nos­ti zámer­ne mani­pu­lu­jú výsku­my v ich pros­pech a s tými­to prak­ti­ka­mi pokra­ču­jú naďa­lej.

kqed-org

foto: kqed.org

Hoci je ten­to doku­ment sta­rý 50 rokov, doka­zu­je, že sla­dia­ren­ský prie­my­sel desiat­ky rokov “féro­vo” boju­je pro­ti názo­ru o nega­tív­nom vply­ve cuk­ru na naše zdra­vie. V dneš­nom sve­te ale pla­tí: “Teraz je ten pánom, kto má penia­ze.” Tak­že nabu­dú­ce, ak budeš počuť, či čítať tvr­de­nia o tom, že neja­ký druh potra­vi­ny ale­bo živi­ny má dob­rý dopad na vaše zdra­vie, pozri sa bliž­šie na to, kto ten­to výrok vypus­til, kto robil výskum a kto ho finan­co­val.

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kqed.org/dailyrepublic.com

Pridať komentár (0)