Pred 50 rokmi finan­co­val potra­vi­nár­sky prie­my­sel výskum, aby zastrel dopad cukru na zdra­vie

Martina Horváthová / 24. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dnes počú­vame a čítame tak­mer z kaž­dej strany tvr­de­nia o tom, že cukor je jed, či zabi­jak, o ľuďoch, ktorí sa nadobro vzdali cukru a zme­nilo im to život. Treba ale vedieť samotné cukry roz­li­šo­vať, tak ako aj tvr­de­nia samot­ných výrob­cov slad­kostí.

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že potra­vi­nár­sky prie­my­sel kon­štan­tne inves­tuje do rôz­nych vedec­kých výsku­mov, kto­rých závery tak­mer vždy bývajú v pros­pech výrobcu. Je to tak­tika, ktorú využí­vajú pro­du­centi čoko­lád, cere­álií a tiež spo­loč­nosti, ktoré im dopo­má­hajú k vyš­šiemu pre­daju, dob­rému mar­ke­tingu a k tla­če­niu agendy. Nedávno sa však obja­vili doku­menty spred 50 rokov o význam­nom výskume cuk­ro­var­níc­keho prie­myslu, kto­rého úlo­hou bol boj proti názoru nega­tív­neho pôso­be­nie cukru na srd­cové cho­roby.

sapba-co-za

foto: sapba.co.za

Doku­ment zo šesť­de­sia­tych rokov bol odha­lený pra­cov­ní­kom Uni­ver­zity v San Fran­ciscu. Hovorí o snahe cuk­ro­va­rov bojo­vať proti vzras­ta­jú­cemu názoru, že slad­kosti hrajú dôle­žitú úlohu v roz­voji srd­co­vých ocho­rení. Namiesto toho z doku­mentu po pre­skú­maní vyply­nulo, že Sugar Rese­arch Foun­da­tion (teraz známa ako Sugar Asso­cia­tion) v roku 1967 pod­plá­cala Hard­vard­ských ved­cov a tí následne pre­zen­to­vali myš­lienku, že tieto cho­roby spô­so­buje kon­zu­má­cia tukov.

Každý jeden dostal 50 000 dolá­rov, aby v záve­reč­ných sprá­vách napí­sali, že nega­tívny vplyv na kar­di­ovas­ku­lárne ocho­re­nia majú nasý­tené tuky, nie cukor. Ďalej pou­ka­zujú na sku­toč­nosť, že SRF bola zapo­jená do výsku­mov už v roku 1962 a ako tieto výsukmy pla­tila a reží­ro­vala.

Dr. Jean-Marc Schwarz, a researcher and professor at Touro University in Vallejo, studies the metabolic effect of fructose. (Robinson Kuntz/Daily Republic)

foto: dailyrepublic.com

Pri detail­nej­šom skú­maní doku­mentu z roku 1967 sa zis­tilo, že vedci, ktorí boli pod­plá­caní sla­dia­ren­skym prie­mys­lom, boli oveľa kri­tic­kejší v štú­dií o dopade cho­les­te­rolu a tukov na zdra­vie člo­veka. Uni­ver­zitný pro­fe­sor z New Yorku Marion Nestle tento dôkaz komen­to­val ako dymiacu zbraň, ktorá pred­sta­vuje obrov­ský vplyv potra­vi­nár­skeho prie­myslu na výskum. Nikto nepo­chy­buje o tom, že závery pries­ku­mov finan­co­va­ných zain­te­re­so­va­ným prie­mys­lom budú vopred sta­no­vené. Výskum­níci vedeli, čo kli­ent oča­káva a čo chce, tak to aj vypro­du­ko­vali. Tieto prak­tiky však sia­hajú do ďale­kej his­tó­rie. Potra­vi­nár­ske spo­loč­nosti zámerne mani­pu­lujú výskumy v ich pros­pech a s týmito prak­ti­kami pokra­čujú naďa­lej.

kqed-org

foto: kqed.org

Hoci je tento doku­ment starý 50 rokov, doka­zuje, že sla­dia­ren­ský prie­my­sel desiatky rokov “férovo” bojuje proti názoru o nega­tív­nom vplyve cukru na naše zdra­vie. V dneš­nom svete ale platí: “Teraz je ten pánom, kto má peniaze.” Takže nabu­dúce, ak budeš počuť, či čítať tvr­de­nia o tom, že nejaký druh potra­viny alebo živiny má dobrý dopad na vaše zdra­vie, pozri sa bliž­šie na to, kto tento výrok vypus­til, kto robil výskum a kto ho finan­co­val.

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kqed.org/dailyrepublic.com

Pridať komentár (0)