Pred­sta­vu­jeme vám ORDER­LORD

Connect: Lenka Ďurkovičová / 2. september 2014 / Tools a produktivita

To, že v Con­necte sedí množ­stvo zau­jí­ma­vých, kre­a­tív­nych a šikov­ných ľudí, všetci viete. My sme sa roz­hodli pred­sta­viť ich, aby ste vedeli, koho u nás môžete denne stret­núť.

Ako prvých vám chceme pred­sta­viť našich naj­nov­ších čle­nov, ktorí k nám cho­dia z praž­skej Wayri so svo­jím star­tu­pom ORDER­LORD. Jadro celého teamu sa skladá z Ivana, Dušana a Riša, no stále sa roz­ší­rujú aj o exter­nis­tov (momen­tálne hľa­dajú do teamu dizaj­néra).

Cha­lani pra­cujú na vlast­nej apli­ká­cií s náz­vom ORDER­LORD, ktorá je určená pre reštau­rá­cie s cie­ľom zefek­tív­niť donášku jedla. Order­Lord je kom­plexný nástroj, ktorý umož­ňuje opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­kovo zjed­no­du­šiť prácu roz­voz­ným fir­mám.

Kuri­éri v teréne majú v mobi­loch všetky dôle­žité dáta potrebné na ich prácu, rov­nako ako ope­rá­tor pou­ží­va­júci webovú ver­ziu, ktorý môže ria­diť via­cero pre­vá­dzok naraz.

Ako ich napadla práve donáška jedla? Cha­lani začí­nali s apli­ká­ciou, ktorá mala ria­diť všet­kých zamest­nan­cov, ktorí nepra­cujú z officu. Kvôli nároč­nosti a špe­ci­fic­kým požia­dav­kám rôz­nych odvetví, zis­tili, že to vôbec nebude jed­no­du­ché a roz­hodli sa zame­rať svoju apli­ká­ciu na roz­voz jedla.

ORDER­LORD má už aj svo­jich prvých význam­ných kli­en­tov. Jeden z naj­väč­ších je vie­den­ský McDonald‘s, ktorý začal využí­vať Order­lord práve počas posled­ných MS vo fut­bale. Postupne sa im poda­rilo zefek­tív­niť roz­voz a ušet­riť až 30% času.

Ak ich neuvi­díte v našom space-i, náj­dete ich buď pri ping pon­go­vom stole alebo v praž­skom star­tup akce­le­rá­tore Wayra, kde sú súčas­ťou dru­hej „kohorty”.

Zdroj: blog.connect-network.com

Pridať komentár (0)