Pred­tým než sek­neš s prá­cou, pre­čí­taj si jednu z týchto 10 kníh

DOMINIKA KASSOVÁ / 13. september 2015 / Tools a produktivita

Sto­jíš denno-denne pred roz­hod­nu­tím, že svoj kor­po­rátny život hodíš za hlavu a začneš pod­ni­kať na vlastnú päsť? Nezá­vis­losť, ces­to­va­nie, veľký balík peňazí… Je to krásna pred­stava, ale kým nepoz­náš tie správne hefty, mal by si nad takýmto veľ­kým kro­kom mini­málne pop­re­mýš­ľať. Alebo hľa­dať odpo­vede v sta­rých dob­rých kni­hách. Nasle­du­júce diela ti možno pomôžu zis­tiť, ako sa k tvojmu snu úspešne dopra­co­vať.

1. Awa­ken The Giant Wit­hin — Tony Rob­bins

Inšpi­ru­júca kniha od Tonyho Rob­binsa má vraj poten­ciál meniť ľuďom život. Autor v knihe radí, ako pre­vziať kon­trolu nad svo­jou mys­ľou, emó­ciami či finan­ciami. To by stálo za pre­čí­ta­nie, či? Všetko vraj podľa Rob­binsa spo­číva v pre­bu­dení vnú­tor­nej sily.

2. Out­liers — Mal­colm Gla­dwell

Kanad­ský novi­nár patrí tiež k šíri­te­ľom osvety, ktorí sa sna­žia zme­niť zau­ží­vaný pohľad na svet. V knihe Výni­moční pre­zen­tuje myš­lienku o tom, že člo­vek potre­buje 10-tisíc hodín na to, aby sa z neho stal expert v obore. Tvrdí, že za úspe­chom stojí vždy ťažká práca, nevy­lu­čuje ani šťas­tie, pôvod, miesto i čas naro­de­nia.

3. The Tip­ping Point — Mal­colm Gla­dwell

Legen­dárna kniha, ktorá zme­nila mno­hým ľuďom pohľad na svet, vyšla u nás pod náz­vom Bod zlomu a je o malých prí­či­nách s veľ­kými násled­kami. Táto “mar­ke­tin­gová bib­lia” pood­ha­ľuje tajom­stvo šíre­nia infor­má­cií naprieč celou spo­loč­nos­ťou a ich sila pre­tvá­rať životy ľudí behom jed­ného dňa.

4. The Mil­li­onaire Fastlane — MJ DeMarco

Táto kniha ti ukáže, že vo svo­jom živote môžeš byť oveľa plno­hod­not­nej­ším člo­ve­kom než ako si vieš pred­sta­viť. Osvoj si spô­soby ako sa namiesto pasív­neho kon­zu­menta môžeš stať tvor­com nie­čoho revo­luč­ného alebo pri­naj­men­šom nie­čoho pros­peš­ného. Dosiahni bohatsvo a nadobro pre­staň pre­dá­vať svoj dra­ho­cenný čas za peniaze.

5. The Four Hour Work Week — Tim Fer­riss

Viac peňazí za menej roboty? Znie to neuve­rietľne, ale nie nemožne. Kniha s voľ­ným pre­kla­dom Štyri pra­covné hodiny týž­denne na svo­jich strán­kach pood­ha­ľuje kon­cept out­sour­cingu, niečo ako deľby práce, ktorá môže byť usmer­nená tak, že firma vyčlení rôzne pod­porné a ved­laj­šie čin­nosti a zverí ich zmluvne inej spo­loč­nosti.

6. The Com­pound Effect — Dar­ren Hardy

Veril by si tomu, že exis­tuje prin­cíp, podľa kto­rého môže každé roz­hod­nu­tie tva­ro­vať tvoj osud? Dar­ren Hardy tomu verí a tvrdí, že k vysní­va­nému životu ťa môžu doviesť aj malé roz­hod­nu­tia na den­nej báze. Rov­nako ťa ale môžu i zru­ino­vať. Ak chceš zis­tiť, ktoré z týchto roz­hod­nutí môžu skon­čiť úspe­chom, určite siahni po tejto knihe.

7. The Power of Habit — Char­les Duhigg

Toto poznáš určite z detsva. Rodi­čia ťa nútili k dis­cip­líne a k základ­ným návy­kom, aby sa ti učilo ľah­šie. Táto kniha je tiež o zvy­koch, ktoré by si si mal osvo­jiť, ak sa chceš zara­diť k úspeš­ným ľuďom. Kniha s voľ­ným pre­kla­dom Sila zvyku ťa môže naučiť oveľa viac. Naprí­klad ako sa zba­viť i zlých zloz­vy­kov.

8. The 80/20 Prin­ciple — Richard Koch

Dobrá vec na tro­chu zlo­žito zne­jú­com pra­vidle 80/20 je, že nemu­síš roz­umieť šta­tis­ti­kám, aby si uve­ril jeho kúzlu. V knihe zame­ria­va­jú­cej sa na kri­tické úlohy, na ktoré potre­buje člo­vek vyna­lo­žiť iba 20 percnt úsi­lia, aby dosia­hol 80 per­centný výsle­dok. vyzerá to byť na mocný kon­cept, aby skva­lit­niť prácu a dosiah­nuť opti­málny zisk v nej.

9. This Book Will Teach You How To Write Bet­ter — Neville Med­hora

Ak aj teba nebo­daj živí písa­nie, táto kniha ťa naučí, ako písať ešte lep­šie. Ide o krátke číta­nie od ame­ric­kého blo­gera, ktoré slúži ako skvelý úvod do copy­wri­tingu a do obo­ha­co­va­nia tvo­jej slov­nej zásoby. Autor neza­búda ani na tech­niky zlep­šu­júce kon­cen­trá­ciu mysle, aby si vedel vždy nájsť tie správne slová.

10. Tajom­stvo úspe­chu: Ján Zbo­jek

S rados­ťou ti pred­sta­vu­jeme úspešne sa pre­dá­va­júcu knihu o úspe­chu, ktorá vyšla z pera slo­ven­ského autora. Ján Zbo­jek je zakla­da­te­ľom Školy úspe­chu zame­ra­nej na finančnú nezá­vis­loť ľudí. Učí novému spô­sobu mys­le­nia, ktoré nazval “sys­té­mo­vým naze­ra­ním”, ktorý vytvára netra­dičný pohľad na člo­veka, spo­loč­nosť, pod­ni­ka­nie a život.

Pridať komentár (0)