Pre­hlia­dač Ope­ra pri­chá­dza s bez­plat­nou vsta­va­nou VPN

Rudolf Nečas / 16. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ope­ra v novej aktu­ali­zá­cií vylep­ši­la svoj desk­to­po­vý pre­hlia­dač o prak­tic­kú fun­kciu, kto­rá ťa ochrá­ni na webe: bez­plat­nú vsta­va­nú VPN služ­bu, kto­rú môže­te zapnúť jed­no­du­chým klik­nu­tím.

Nemu­síš si kvô­li tomu ani vytvo­riť účet. Ako­náh­le ju zapneš, v Nasta­ve­niach môžeš pre­pí­nať medzi vir­tu­ál­ny­mi loká­cia­mi. Iko­na v adres­nom riad­ku pre­hlia­da­ča umož­ňu­je pre­pí­nať loka­li­ty za behu, zis­tiť či je tvo­ja IP vidi­teľ­ná a zis­tiť, koľ­ko dát bolo pre­ne­se­ných pro­stred­níc­tvom VPN. Keď­že je integ­ro­va­ná pria­mo do pre­hlia­da­ča, nemu­síš inšta­lo­vať žiad­ne roz­ší­re­nie, nemá žiad­ny mesač­ný popla­tok a žiad­ny limit na to, koľ­ko ju môžeš pou­ží­vať.

vpn-opera

foto: autor

Spo­loč­nosť tvr­dí, že jej VPN ponú­ka 256-bito­vé šif­ro­va­nie a nahra­dí tvo­ju IP adre­su vir­tu­ál­nou, aby bolo ťaž­ké sle­do­vať tvo­ju polo­hu a iden­ti­fi­ko­vať počí­tač. Rov­na­ko ako pri iných takých­to slu­žieb, ti tiež poskyt­ne prí­stup k obsa­hu s obme­dze­ním na regi­ón ako naprí­klad stre­a­ming videa ale­bo sociál­ne sie­te. Po zapnu­tí VPN si môžeš vybrať svo­ju vir­tu­ál­nu polo­hu. K dis­po­zí­cií je Kana­da, Nemec­ko, Holand­sko, Sin­ga­pur a Spo­je­né štá­ty.

Túto fun­kciu nám Ope­ra poskyt­la vďa­ka minu­lo­roč­nej akvi­zí­cií VPN posky­to­va­te­ľa Sur­fE­a­sy. Zau­jí­ma­vé je, že samot­né Sur­fE­a­sy má na Goog­le Play vlast­nú app­ku, v kto­rej ale účtu­je popla­tok po pre­kro­če­ní 500MB pre­ne­se­ných dát, zatiaľ čo VPN v apli­ká­cií Ope­ry je úpl­ne zadar­mo bez obme­dze­nia.

Ope­ra 40 okrem spo­mí­na­né­ho VPN pri­chá­dza s ďal­ší­mi uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vý­mi fun­kcia­mi, vrá­ta­ne reži­mu šet­re­nia baté­rie a vsta­va­ným blo­ko­va­čom reklám. Vo sve­te pre­hlia­da­čov jej pod­ľa šta­tis­tík pat­rí pia­ta prieč­ka a robí všet­ko, čo je v jej silách, aby pri­lá­ka­la nových pou­ží­va­te­ľov. Ak ťa nová Ope­ra zau­ja­la, môžeš si jej desk­to­po­vú ver­ziu stiah­nuť tu, app­ka dostup­ná pre iOS a Andro­id má názov Ope­ra Free VPN.

girl_laptop

foto: opera.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)