Pre­hlia­dač Opera pri­chá­dza s bez­plat­nou vsta­va­nou VPN

Rudolf Nečas / 16. októbra 2016 / Tech a inovácie

Opera v novej aktu­ali­zá­cií vylep­šila svoj desk­to­pový pre­hlia­dač o prak­tickú fun­kciu, ktorá ťa ochráni na webe: bez­platnú vsta­vanú VPN službu, ktorú môžete zapnúť jed­no­du­chým klik­nu­tím.

Nemu­síš si kvôli tomu ani vytvo­riť účet. Ako­náhle ju zapneš, v Nasta­ve­niach môžeš pre­pí­nať medzi vir­tu­ál­nymi loká­ciami. Ikona v adres­nom riadku pre­hlia­dača umož­ňuje pre­pí­nať loka­lity za behu, zis­tiť či je tvoja IP vidi­teľná a zis­tiť, koľko dát bolo pre­ne­se­ných pro­stred­níc­tvom VPN. Keďže je integ­ro­vaná priamo do pre­hlia­dača, nemu­síš inšta­lo­vať žiadne roz­ší­re­nie, nemá žiadny mesačný popla­tok a žiadny limit na to, koľko ju môžeš pou­ží­vať.

vpn-opera

foto: autor

Spo­loč­nosť tvrdí, že jej VPN ponúka 256-bitové šif­ro­va­nie a nahradí tvoju IP adresu vir­tu­ál­nou, aby bolo ťažké sle­do­vať tvoju polohu a iden­ti­fi­ko­vať počí­tač. Rov­nako ako pri iných takýchto slu­žieb, ti tiež poskytne prí­stup k obsahu s obme­dze­ním na región ako naprí­klad stre­a­ming videa alebo sociálne siete. Po zapnutí VPN si môžeš vybrať svoju vir­tu­álnu polohu. K dis­po­zí­cií je Kanada, Nemecko, Holand­sko, Sin­ga­pur a Spo­jené štáty.

Túto fun­kciu nám Opera poskytla vďaka minu­lo­roč­nej akvi­zí­cií VPN posky­to­va­teľa Sur­fE­asy. Zau­jí­mavé je, že samotné Sur­fE­asy má na Google Play vlastnú appku, v kto­rej ale účtuje popla­tok po pre­kro­čení 500MB pre­ne­se­ných dát, zatiaľ čo VPN v apli­ká­cií Opery je úplne zadarmo bez obme­dze­nia.

Opera 40 okrem spo­mí­na­ného VPN pri­chá­dza s ďal­šími uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vými fun­kciami, vrá­tane režimu šet­re­nia baté­rie a vsta­va­ným blo­ko­va­čom reklám. Vo svete pre­hlia­da­čov jej podľa šta­tis­tík patrí piata priečka a robí všetko, čo je v jej silách, aby pri­lá­kala nových pou­ží­va­te­ľov. Ak ťa nová Opera zau­jala, môžeš si jej desk­to­povú ver­ziu stiah­nuť tu, appka dostupná pre iOS a Android má názov Opera Free VPN.

girl_laptop

foto: opera.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)