Prejsť na prechode pre chodcov na červenú ťa už čoskoro môže vyjsť draho

Lenka Sidorová / 12. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Po­čet usmr­te­ných chod­cov na ces­tách vzrás­tol
  • Po­lí­cia bude prí­snej­šie po­ku­to­vať pe­ších, ktorí ne­do­dr­žia­vajú zá­kony
  • Po­čet usmr­te­ných chod­cov na ces­tách vzrás­tol
  • Po­lí­cia bude prí­snej­šie po­ku­to­vať pe­ších, ktorí ne­do­dr­žia­vajú zá­kony

Nie­ktoré zá­kony nás chrá­nia, iné sú prí­liš prí­sne, ba až zby­točné. A po­tom je tu in­di­vi­du­álna zod­po­ved­nosť, ktorá nie vždy fun­guje.

Podľa šta­tis­tík po­lí­cie SR vzrás­tol po­čet úmrtí chod­cov pri ne­ho­dách. Chodci to­tiž často cho­dia na čer­venú, mimo pre­cho­dov pre chod­cov či pre­lie­zajú zvo­didlá, aby sa do­stali na druhú stranu cesty rých­lej­šie.

Sku­točný prob­lém je možno v tom, že in­fra­štruk­túra je na­sta­vená zle. Pre­chody pre chod­cov sú na­prí­klad často nie­koľko de­sia­tok až sto­viek met­rov od za­stávky MHD a cho­dec by sa po­riadne na­cho­dil, keby mal pre­chá­dzať len cez pre­chody. Mnohí ris­kujú ži­vot, aby pre­behli cez cestu a stihli spoj do práce. Dô­vo­dov je mnoho.

Po­lí­cia sa roz­hodla, že bude chod­cov prí­snej­šie po­ku­to­vať, aby do­siahla ich väč­šiu bez­peč­nosť. Po­kutu mô­žeš do­stať, keď pôj­deš cez cestu mimo pre­chodu pre chod­cov, na čer­venú, pre­ko­ná­vať pre­kážky (zá­vory, zvo­didlá, atď), alebo keď sa ocit­neš na ceste mimo obce za zní­že­nej vi­di­teľ­nosti bez ref­lex­ných prv­kov.

Majú po­kuty pre chod­cov zmy­sel?

O tom mô­žeme len „ne­od­borne“ po­le­mi­zo­vať. Vo vy­spe­lých kra­ji­nách ako je na­prí­klad Ho­land­sko, rie­šia prob­lémy ich vy­rie­še­ním, nie tres­ta­ním tých najz­ra­ni­teľ­nej­ších. V Rot­ter­dame na­in­šta­lo­vali se­ma­fory, ktoré majú sen­zory na dážď – keď prší, se­ma­for dá na kri­žo­vatke pred­nosť chod­com a cyk­lis­tom, aby ne­mu­seli dlho mok­núť alebo ris­ko­vať ži­vot pre­bie­ha­ním na čer­venú. Doba ča­ka­nia sa im skráti z troch mi­núť na 40 se­kúnd.

Nejde predsa o to, aby sa v mes­tách žilo čo naj­lep­šie?

Pridať komentár (0)